Rodyklė 
Protokolas
PDF 287kWORD 184k
Antradienis, 2010 m. birželio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Gauti dokumentai
 4.Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas ***I (diskusijos)
 5.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams ***I (diskusijos)
 6. Statistikos duomenų kokybė Sąjungoje ir didesni Komisijos audito įgaliojimai (Eurostatas) (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  
7.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas: ES ir Valencijos regionas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Airija: „Waterford Crystal“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Ispanija: Kastilija - La Manča (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Techninė pagalba Komisijos iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6. Regioninės politikos ir jos finansavimo skaidrumas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.ES finansinė parama Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Konkurencingas krovinių vežimas Europos geležinkelių tinklu ***II (balsavimas)
  
7.9. Darbo tvarkos taisyklių suderinimas su Lisabonos sutartimi (balsavimas)
  
7.10. Įgaliojimai, susiję su trišaliu susitikimu dėl 2011 m. biudžeto projekto (balsavimas)
  
7.11. Išvestinių finansinių priemonių rinkos. Būsimi politikos veiksmai (balsavimas)
  
7.12. Daiktų internetas (balsavimas)
  
7.13. Tolesni interneto valdymo etapai (balsavimas)
  
7.14. Bendrijos inovacijų politika besikeičiančiame pasaulyje (balsavimas)
  
7.15. Pažanga įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus: laikotarpio vidurio apžvalga besirengiant 2010 m. rugsėjo mėn. JT aukščiausiojo lygio susitikimui (balsavimas)
  
7.16. Pasiūlymas dėl sprendimo dėl delegacijos CARIFORUM ir EB parlamentiniame komitete sudarymo ir narių skaičiaus (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Klausimų Komisijos pirmininkui valanda
  
11.1.Klausimai laisva tema
  
11.2.Darbo grupė dėl Europos valdymo
 12. Kredito reitingų agentūros (diskusijos)
 13.Vertybinių popierių siūlymas visuomenei ir skaidrumo reikalavimų suderinimas (Direktyvų 2003/71/EB ir 2004/109/EB keitimas) ***I (diskusijos)
 14. Daugiametės finansinės programos peržiūra (diskusijos)
 15. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektai. 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimas ir rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų. Moterų teisių chartija. Tolesni veiksmai (diskusijos)
 17.Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa (BONUS 169) ***I (diskusijos)
 18.Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)
 19.Sportas, ypač klausimai, susiję su žaidėjų agentais (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas


PROTOKOLAS

2010 M. BIRŽELIO MĖN. 15 D.

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Demokratinė Kongo Respublika: Floribert Chebeya Bahizire atvejis

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl Demokratinės Kongo Respublikos: Floribert Chebeya Bahizire atvejo (B7-0376/2010);

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Floribert Chebeya Bahizire nužudymo Kongo Demokratinėje Respublikoje (B7-0377/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl Demokratinės Kongo Respublikos: Floribert Chebeya Bahizire atvejo (B7-0378/2010);

- Marie-Christine Vergiat ir Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Demokratinės Kongo Respublikos: Floribert Chebeya Bahizire atvejo (B7-0380/2010;

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu – dėl Demokratinės Kongo Respublikos: Floribert Chebeya Bahizire atvejo (B7-0381/2010);

- Sonia Alfano, Frédérique Ries ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl Demokratinės Kongo Respublikos: Floribert Chebeya Bahizire atvejo (B7-0382/2010).

II.   Nepalas

- Véronique De Keyser ir Rovana Plumb S&D frakcijos vardu – dėl Nepalo (B7-0383/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu – dėl Nepalo ( B7-0384/2010 );

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Nepalo (B7-0387/2010);

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl Nepalo(B7-0388/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz ir Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Nepalo(B7-0390/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu – dėl Nepalo(B7-0397/2010).

III.   Egzekucijos Libijoje

- Véronique De Keyser ir Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (B7-0391/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu – dėl egzekucijų Libijoje B7-0392/2010);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl 18 asmenų nužudymo Libijoje ir JT pabėgėlių agentūros Tripolyje uždarymo(B7-0393/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl egzekucijų Libijoje (B7-0394/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl egzekucijų Libijoje (B7-0395/2010);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu – dėl egzekucijų Libijoje (B7-0396/2010).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


3. Gauti dokumentai

Šie dokumentai buvo gauti iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo sudarymo (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo sudarymo Europos Sąjungos vardu (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

PECH, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos daugiamečių kultūrų statistikos (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Pasiūlymas perkelti DEC 16/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo Estijoje 2011 m. sausio 1 d. (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas perkelti DEC 17/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 18/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009m. sausio 1d. iki 2011m. gruodžio 31d. (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (EURATOMAS), nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo (nauja redakcija) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo įgyvendinamas Jungtinių Tautų šaunamųjų ginklų protokolo 10 straipsnis ir nustatoma šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų eksporto leidimų sistema ir importo bei tranzito priemonės (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr.663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

BUDG, REGI

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalimi ir 125 straipsnio 1 dalimi, Pirmininkas pranešė, kad jis konsultuosis su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu dėl šio pasiūlymo.

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, sudarymo (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos, Ekvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Kolumbijos, Kosta Rikos, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Peru ir Venesuelos Ženevos susitarimo dėl prekybos bananais, taip pat Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos bananais sudarymo (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, AGRI

- Pasiūlymas perkelti DEC 23/2010 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. 2010 m. birželio 11 d. Tarybos pozicija (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


4. Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Pervenche Berès, kuri kalbėjo dėl elgesio kodekso dėl bendro sprendimo procedūros, Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre ir David Casa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Siim Kallas ir Edit Bauer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 16 protokolo 8.10 punktas.


5. Informacijos apie maistą teikimas vartotojams ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christel Schaldemose (IMCO komiteto nuomonės referentė), Marc Tarabella (AGRI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Glenis Willmott S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Struan Stevenson ECR frakcijos vardu ir Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Giancarlo Scottà EFD frakcijos vardu, Csanád Szegedi , nepriklausomas Parlamento narys, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann ir Richard Seeber.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo John Dalli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 16 protokolo 8.11 punktas.


6.  Statistikos duomenų kokybė Sąjungoje ir didesni Komisijos audito įgaliojimai (Eurostatas) (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0080/2010), kurį uždavė Othmar Karas ir Sharon Bowles ECON komiteto vardu Komisijai: Statistinių duomenų kokybė Sąjungoje ir Komisijai (Eurostatui) suteikti didesni audito įgaliojimai (B7-0314/2010)

Othmar Karas ir Sharon Bowles pateikė žodinį klausimą.

Olli Rehn (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Edward Scicluna S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Franz Obermayr, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov ir Olle Ludvigsson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andreas Mölzer ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Olli Rehn.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Sharon Bowles ir Othmar Karas ECON komiteto vardu – dėl Statistinių duomenų kokybės Sąjungoje ir didesnių audito įgaliojimų suteikimo Komisijai (Eurostatui) (B7-0375/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.5 punktas.


P IRMININKAVO: Jerzy BUZEK
P
irmininkas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)

Pirmininkas pranešė, kad PPE frakcija pateikė László Tőkés kandidatūrą.

László Tőkés yra vienintelis kandidatas, todėl Pirmininkas Parlamentui pasiūlė, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 1 dalimi, balsuoti vieningai pritariant.

Kalbėjo: Corneliu Vadim Tudor, kuris išreiškė abejonių dėl šios kandidatūros, ir Hannes Swoboda, kuris pasiūlė, kad kandidatas padarytų pareiškimą.

László Tőkés trumpai klabėjo.

Pirmininkas pažymėjo Corneliu Vadim Tudor išreikštas abejones ir nutarė rengti elektroninį balsavimą.

Kalbėjo: dėl techninių balsavimo aspektų Marc Tarabella ir Martin Schulz.

Pirmininkas priminė apie balsų skaičiavimo tvarką

Kalbėjo: Georgios Toussas, kuris pareikalavo, kad balsai už ir susilaikiusiųjų balsai būtų skaičiuojami atskirai; Robert Atkins, kuris pritarė šiai pastabai, ir Hans-Peter Martin dėl balsavimo pulto veikimo.

Kalbėjo Dagmar Roth-Behrendt, kuri priminė Pirmininko pavaduotojo rinkimų tvarką ir paaiškino, kad šiuo atveju balsavusiųjų už kandidatūrą balsai bus lemiantys.

Vyko balsavimas.

Balsuojant elektroniniu būdu (iš viso balsavo 621 nariai, 334 balsavo už, 287 biuletenių buvo tušti), Parlamentas išrinko László Tőkés (prie šio protokolo pridedamas balsavusiųjų sąrašas)).

Pirmininkas paskelbė László Tőkés Europos Parlamento pirmininko pavaduotoju ir pasveikino jį. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 18 straipsnio 1 dalimi, pagal pirmumo tvarką jis tapo vienuoliktuoju Pirmininko pavaduotoju, užimdamas savo pirmtako vietą.

Kalbėjo Stavros Lambrinidis dėl balsavusiųjų prieš ir susilaikiusiųjų balsų skaičiavimo (Pirmininkas paragino Parlamento narius jam asmeniškai pranešti dėl kylančių abejonių).

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Hannes Swoboda ir Robert Atkins dėl balsavimo tvarkos.


7.2.  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas: ES ir Valencijos regionas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Barbara Matera (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0197).


7.3.  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Airija: „Waterford Crystal“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0181/2010).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0198).


7.4.  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Ispanija: Kastilija - La Manča (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0179/2010).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0199).


7.5.  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Techninė pagalba Komisijos iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą [COM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0178/2010).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 atiduotų balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0200).


7.6.  Regioninės politikos ir jos finansavimo skaidrumas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl regioninės politikos ir jos finansavimo skaidrumo [2009/2232(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Michail Tremopoulos (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0201).


7.7. ES finansinė parama Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.) [COM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Seán Kelly (A7-0190/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Seán Kelly (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0202).

Kalbėjo:

Francesco Enrico Speroni dėl balsų skaičiavimo tvarkos vykstant Pirmininko pavaduotojo rinkimams.


7.8. Konkurencingas krovinių vežimas Europos geležinkelių tinklu ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkelių tinklu [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2010)0203).

Kalbėjo:

Robert Atkins.


7.9.  Darbo tvarkos taisyklių suderinimas su Lisabonos sutartimi (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi [2009/2062(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: David Martin (A7-0043/2009)

(Pakeitimams būtina kvalifikuota balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)
(Dėl pirmosios pranešimo dalies balsuota 2009 m. lapkričio 25 d. (žr. 2009 11 25 protokolo 7.4 punktą)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTAS

Priimti pakeitimai ( P7_TA(2010)0204 )

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.

Kalbėjo:

- prieš balsuojant kalbėjo Bruno Gollnisch dėl nuostatų, reglamentuojančių nepriklausomų narių atstovavimą Pirmininkų sueigoje;

- po balsavimo kalbėjo David Martin dėl techninių pataisymų.


7.10.  Įgaliojimai, susiję su trišaliu susitikimu dėl 2011 m. biudžeto projekto (balsavimas)

Pranešimas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2011 m. biudžeto projekto [2010/2002(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0205).


7.11.  Išvestinių finansinių priemonių rinkos. Būsimi politikos veiksmai (balsavimas)

Pranešimas dėl išvestinių finansinių priemonių rinkų. Būsimi politikos veiksmai [2010/2008(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A7-0187/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0206).


7.12.  Daiktų internetas (balsavimas)

Pranešimas dėl daiktų interneto [2009/2224(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0207).


7.13.  Tolesni interneto valdymo etapai (balsavimas)

Pranešimas dėl tolesnių interneto valdymo etapų [2009/2229(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0208).


7.14.  Bendrijos inovacijų politika besikeičiančiame pasaulyje (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijos inovacijų politikos besikeičiančiame pasaulyje [2009/2227(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Hermann Winkler (A7-0143/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0209).


7.15.  Pažanga įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus: laikotarpio vidurio apžvalga besirengiant 2010 m. rugsėjo mėn. JT aukščiausiojo lygio susitikimui (balsavimas)

Pranešimas dėl pažangos įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Laikotarpio vidurio peržiūros besirengiant 2010 m. rugsėjo mėn. JT aukščiausiojo lygio susitikimui [2010/2037(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Michael Cashman (A7-0165/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0210).


7.16.  Pasiūlymas dėl sprendimo dėl delegacijos CARIFORUM ir EB parlamentiniame komitete sudarymo ir narių skaičiaus (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl delegacijos CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete sudarymo ir narių skaičiaus (B7-0341/2010), kurį vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsniu pateikė Pirmininkų sueiga.

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P7_TA(2010)0211 )

°
° ° °

Sugrįžęs prie Pirmininko pavaduotojo rinkimų, Pirmininkas išaiškino balsų skaičiavimo tvarką ir patvirtino, kad László Tőkés išrinktas Pirmininko pavaduotoju.

Kalbėjo: dėl šio klausimo Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein ir Vasilica Viorica Dăncilă.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Seán Kelly - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan ir James Nicholson

Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai

Jacek Olgierd Kurski

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Pranešimas: David Martin - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys ir Jaroslav Paška

Pranešimas: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Pranešimas: Michael Cashman - A7-0165/2010

Sonia Alfano


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Norica Nicolai pranešė, kad renkant Pirmininko pavaduotoją jos balsavimo pultas neveikė.

Anja Weisgerber pranešė, kad tris kartus vardiniu būdu balsuojant dėl Michael Cashman pranešimo A7-0165/2010 jos balsavimo pultas neveikė.


( Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.05 val. )

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Klausimų Komisijos pirmininkui valanda

11.1. Klausimai laisva tema

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds pateikė klausimus ir papildomus klausimus José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkui), kuris į juos atsakė.


11.2. Darbo grupė dėl Europos valdymo

Kalbėjo: pagal procedūrą „prašau žodžio“ Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton ir Georgios Papanikolaou pateikė klausimus José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkui), kuris į juos atsakė.

Klausimų Komisijos pirmininkui valanda baigta.


12.  Kredito reitingų agentūros (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0051/2010), kurį uždavė Nikolaos Chountis ir Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Kredito reitingų agentūros (B7-0302/2010)

Žodinis klausimas (O-0072/2010), kurį uždavė Udo Bullmann S&D frakcijos vardu Komisijai: Kredito reitingų agentūros (B7-0309/2010)

Žodinis klausimas (O-0077/2010), kurį uždavė Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu Komisijai: Kredito reitingų agentūros (B7-0312/2010)

Žodinis klausimas (O-0078/2010), kurį uždavė Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu Komisijai: Kredito reitingų agentūros (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella ir Jean-Paul Gauzès pateikė žodinius klausimus.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Sylvie Goulard pateikė žodinį klausimą B7-0313/2010.

Michel Barnier (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Antolín Sánchez Presedo S&D frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Marine Le Pen, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata ir Juozas Imbrasas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi ir Georgios Papanikolaou.

Kalbėjo Michel Barnier.

Diskusijos baigtos.


13. Vertybinių popierių siūlymas visuomenei ir skaidrumo reikalavimų suderinimas (Direktyvų 2003/71/EB ir 2004/109/EB keitimas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A7-0102/2010).

Wolf Klinz pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Diogo Feio PPE frakcijos vardu, Catherine Stihler S&D frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu ir José Manuel García-Margallo y Marfil.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: George Sabin Cutaş, David Casa ir Sari Essayah.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Franz Obermayr ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Wolf Klinz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.2 punktas.


14.  Daugiametės finansinės programos peržiūra (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0074/2010), kurį uždavė Reimer Böge, BUDG komiteto vardu Tarybai: 2007-2013 m. daugiametės finansinės programos peržiūra (B7-0310/2010)

Žodinis klausimas (O-0075/2010), kurį uždavė Reimer Böge, BUDG komiteto vardu Komisijai: 2007-2013 m. daugiametės finansinės programos peržiūra (B7-0311/2010)

Reimer Böge pateikė žodinius klausimus.

Luis Espadas Moncalvillo (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (Komisijos narys) atsakė į klausimą B7-0311/2010.

Kalbėjo: Franz Obermayr, kuris apgailestavo dėl fotografų, kurie fotografavo narius be jų leidimo, dalyvavimo posėdžių salėje. (Pirmininkė atkreipė dėmesį į kalbėjusiojo pastabas), Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Jacek Włosowicz ECR frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Daniël van der Stoep, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij ir Mairead McGuinness.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski ir Reimer Böge.

Diskusijos baigtos.


( Posėdis sustabdytas 18.55 val. ir atnaujintas 19.05 val. )

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

15.  Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0307/2010).

Klausimas 20 (Laima Liucija Andrikienė): Vietos rinkimų Baltarusijoje eiga ir rezultatai .

Štefan Füle (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Laima Liucija Andrikienė ir Janusz Władysław Zemke papildomus klausimus.

Klausimas 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Fiskalinio koregavimo įtaka bendros Europos valiutos patikimumui.

Olli Rehn (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis ir Justas Vincas Paleckis papildomus klausimus.

Klausimas 19 (Mairead McGuinness): ES struktūriniai fondai: atskirties finansavimas.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą ir į Seán Kelly, Ádám Kósa ir Nikolaos Chountis papildomus klausimus.

Klausimas 21 (Chris Davies): Europos Sąjungos aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimas.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Chris Davies papildomą klausimą.

Klausimas 22 (Dan Jørgensen): Endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų sumaišymo problema. - Klausimas 23 (Fiona Hall): ES veiksmai endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų klausimu.

Janez Potočnik atsakė į klausimus ir į Dan Jørgensen, Fiona Hall ir Lena Ek papildomus klausimus.

Klausimas 23 (Fiona Hall): ES veiksmai endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų klausimu.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Dan Jørgensen, Fiona Hall et Lena Ek papildomus klausimus.

Klausimas 24 (Seán Kelly): Potvynių direktyvos įgyvendinimas.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău ir Jim Higgins papildomus klausimus.

Klausimas 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos (85/337/EEB) persvarstymas.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė papildomą klausimą.

Kalbėjo: Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos ir Bernd Posselt dėl klausimų valandos eigos.

Klausimas 27 (Kathleen Van Brempt): Paukščių ir natūralių buveinių direktyvos.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Kathleen Van Brempt papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


( Posėdis sustabdytas 20.35 val. ir atnaujintas 21.00 val. )

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

16. Ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektai. 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimas ir rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų. Moterų teisių chartija. Tolesni veiksmai (diskusijos)

Pranešimas dėl ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektų [2009/2204(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Pranešimas dėl 2006–2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimo ir rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų [2009/2242(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Žodinis klausimas (O-0059/2010), kurį uždavė Zita Gurmai ir Britta Thomsen S&D frakcijos vardu, Ilda Figueiredo ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu ir Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Moterų teisių chartija - tolesni veiksmai (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda ir Ilda Figueiredo pristatė savo pranešimus.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova ir Marije Cornelissen pateikė žodinį klausimą.

Kalbėjo: Isabel Martínez Lozano (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos Pirmininko pavaduotoja) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Lívia Járóka PPE frakcijos vardu, Edite Estrela S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Charalampos Angourakis GUE/NGL frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda ir Ilda Figueiredo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 16 protokolo 7.6 punktas ir 2010 06 16 protokolo 7.7 punktas.


17. Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa (BONUS 169) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programoje (BONUS-169) [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė).

Kalbėjo: Anna Rosbach (ENVI komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Adam Gierek S&D frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu ir Maria Da Graça Carvalho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski ir Piotr Borys.

Kalbėjo: Máire Geoghegan-Quinn ir Lena Ek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 16 protokolo 8.1 punktas.


18. Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Mariya Nedelcheva PPE frakcijos vardu, Ioan Enciu S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu ir John Bufton EFD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski ir Piotr Borys.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Carlos Coelho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.4 punktas.


19. Sportas, ypač klausimai, susiję su žaidėjų agentais (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0032/2010), kurį uždavė Doris Pack, CULT komiteto vardu Komisijai: sportas, ypač klausimai, susiję su žaidėjų agentais (B7-0308/2010)

Doris Pack pateikė žodinį klausimą.

Androulla Vassiliou (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Mary Honeyball S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Seán Kelly ir Emine Bozkurt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Iosif Matula ir Piotr Borys.

Kalbėjo Androulla Vassiliou.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Doris Pack CULT komiteto vardu – dėl sporto žaidėjų agentų (B7-0343/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.9 punktas.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 442.783/OJME ).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 24.00 val.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1 priedas

PIRMININKO PAVADUOTOJO RINKIMAI

NARIŲ, DALYVAVUSIŲ BALSAVIME, SĄRAŠAS

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika