Indekss 
Protokols
PDF 265kWORD 183k
Otrdiena, 2010. gada 15. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (debates)
 5.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem ***I (debates)
 6. Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  
7.2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Comunidad Valenciana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Īrija/Waterford Crystal (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Castille-La Manche (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — tehniskā palīdzība Komisijas iniciatīvas īstenošanai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.6. Reģionālās politikas pārredzamība un finansēšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.7.ES finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.8.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***II (balsošana)
  
7.9. Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (balsošana)
  
7.10. Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (balsošana)
  
7.11. Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (balsošana)
  
7.12. Lietiskais internets (balsošana)
  
7.13. Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (balsošana)
  
7.14. Kopienas inovāciju politika mainīgā pasaulē (balsošana)
  
7.15. Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (balsošana)
  
7.16. Priekšlikums lēmumam izveidot delegāciju Cariforum valstu un EK Parlamentārajā komitejā un palielināt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)
  
11.1.Brīvie jautājumi
  
11.2.Darba grupa Eiropas pārvaldības jautājumos
 12. Kredītreitinga aģentūras (debates)
 13.Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) ***I (debates)
 14. Daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti – Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai – Sieviešu tiesību harta — turpmākā rīcība (debates)
 17.Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) ***I (debates)
 18. Šengenas acquis noteikumu īstenošana Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (debates)
 19. Par sportu, it īpaši par spēlētāju aģentiem (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums


PROTOKOLS

OTRDIENA, 2010. GADA 15. JŪNIJS

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglam enta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Kongo Demokrātiskā Republika - Floribert Chebeya Bahizire lieta

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez un Richard Howitt S&D grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku – Floribert Chebeya Bahizire lieta (B7-0376/2010).

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā – par Floribert Chebeya slepkavību Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0377/2010).

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė un Elena Băsescu PPE grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku – Floribert Chebeya Bahizire lieta (B7-0378/2010).

- Marie-Christine Vergiat un Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku – Floribert Chebeya Bahizire lieta (B7-0380/2010).

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku – Floribert Chebeya Bahizire lieta (B7-0381/2010).

- Sonia Alfano, Frédérique Ries un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā – par Kongo Demokrātisko Republiku – Floribert Chebeya Bahizire lieta (B7-0382/2010).

II.   Nepāla

- Véronique De Keyser un Rovana Plumb S&D grupas vārdā – par Nepālu (B7-0383/2010).

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā – par Nepālu ( B7-0384/2010 ).

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par Nepālu (B7-0387/2010).

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola un Elena Băsescu PPE grupas vārdā – par Nepālu (B7-0388/2010).

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz un Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā – par Nepālu (B7-0390/2010).

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā – par Nepālu (B7-0397/2010).

III.   Nāvessoda izpildīšanas gadījumi Lībijā

- Véronique De Keyser un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā – par stāvokli Lībijā (B7-0391/2010).

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā – par nāvessoda izpildes gadījumiem Lībijā (B7-0392/2010).

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā – par nāvessoda izpildi 18 cilvēkiem Lībijā un ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja slēgšanu Tripolē (B7-0393/2010).

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā – par nāvessoda izpildes gadījumiem Lībijā (B7-0394/2010).

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā – par nāvessoda izpildes gadījumiem Lībijā (B7-0395/2010).

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā – par nāvessoda izpildes gadījumiem Lībijā (B7-0396/2010).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


3. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokolu par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas statistiku par ilggadīgām kultūrām (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2010 – III iedaļa - Komisija (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par euro ieviešanu Igaunijā 2011. gada 1. janvārī (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 17/2010 – III iedaļa - Komisija (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2010 – III iedaļa - Komisija (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas Savienībā no Grenlandes (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes regulai (Euratom) par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (pārstrādāta redakcija) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. …/…, ar kuru īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Šaujamieroču protokola 10. pantu un izveido eksporta atļauju, importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām un sastāvdaļām un munīcijai (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, REGI

Ievērojot Reglamenta 124. panta 1. punktu un 125. panta 1. punktu, priekšsēdētājs informēja, ka par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo īpaši saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo atbalstu Moldovas Republikai (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ženēvas nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu un nolīgumu par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, AGRI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2010 – III iedaļa - Komisija (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Projekts 2010. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 4 - Padomes 2010. gada 11. jūnija nostāja (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


4. Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Edit Bauer (A7-0137/2010).

Edit Bauer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Pervenche Berès, kura izteicās par koplēmuma procedūras rīcības kodeksu, Thomas Mann PPE grupas vārdā, Stephen Hughes S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre un David Casa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach un Paul Rübig.

Uzstājās Siim Kallas un Edit Bauer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. jūnija protokola 8.10. punkts.


5. Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Renate Sommer (A7-0109/2010).

Renate Sommer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās John Dalli (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christel Schaldemose (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Marc Tarabella (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese PPE grupas vārdā, Glenis Willmott S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Struan Stevenson ECR grupas vārdā un Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Giancarlo Scottà EFD grupas vārdā, Csanád Szegedi, pie grupām nepiederošs deputāts, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann un Richard Seeber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās John Dalli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. jūnija protokola 8.11. punkts.


6.  Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0080/2010) un kuru uzdeva Othmar Karas un Sharon Bowles ECON komitejas vārdā Komisijai: Statistikas datu kvalitāte Savienībā un pastiprinātas Komisijas (Eurostat) pilnvaras revīzijas jomā (B7-0314/2010).

Othmar Karas un Sharon Bowles izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Edward Scicluna S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov un Olle Ludvigsson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andreas Mölzer un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Sharon Bowles un Othmar Karas ECON komitejas vārdā – par statistikas datu kvalitāti Savienībā un pastiprinātām Komisijas (Eurostat) pilnvarām revīzijas jomā (B7-0375/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.5. punkts.


PRÉSIDENCE: Jerzy BUZEK
Présiden
t

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka PPE grupa ir izvirzījusi László Tőkés kandidatūru.

Tā kā László Tőkés bija vienīgais izvirzītais kandidāts, sēdes vadītājs ievērojot Reglamenta 13. panta 1. punktu, ierosināja Parlamentam priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt ar aklamāciju.

Uzstājās Corneliu Vadim Tudor, kurš pauda iebildumus pret izvirzīto kandidatūru, un Hannes Swoboda, kurš ierosināja, lai kandidāts sniegtu paziņojumu.

László Tőkés sniedza īsu paziņojumu.

Sēdes vadītājs, ņemot vērā Corneliu Vadim Tudor paustos iebildumus, nolēma, ka balsošana notiks, izmantojot elektronisko sistēmu.

Uzstājās Marc Tarabella un Martin Schulz, kuri runāja par balsošanas tehniskajiem aspektiem.

Sēdes vadītājs atgādināja balsu skaitīšanas kārtību.

Uzstājās Georgios Toussas, ierosinot “pret” un “atturas” balsojumus uzskaitīt atsevišķi, kā arī Robert Atkins, kurš pievienojās šim ierosinājumam, un Hans-Peter Martin, kurš izteicās par savas balsošanas iekārtas darbību.

Uzstājās Dagmar Roth-Behrendt, kura atgādināja priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas kārtību un precizēja, ka šajā gadījumā izšķirīga nozīme ir tikai „par” balsu skaitam.

Sākās balsošana.

Balsojot elektroniski (balsotāju skaits — 621, 334 balsis „par”, 287 neaizpildītas vēlēšanu zīmes), Parlaments ievēlēja László Tőkés (balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam).

Sēdes vadītājs paziņoja, ka László Tőkés ir ievēlēts par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku un apsveica viņu sakarā ar ievēlēšanu. Saskaņā ar Reglamenta 18. panta 1. punktu jaunievēlētais priekšsēdētāja vietnieks vecākuma kārtībā stāsies līdzšinējā priekšsēdētāja vietnieka vietā, proti, būs vienpadsmitais priekšsēdētāja vietnieks.

Uzstājās Stavros Lambrinidis attiecībā uz „pret” un „atturas” balsu uzskaitīšanu (sēdes vadītājs aicināja, lai deputāti viņu personīgi informē par saviem iebildumiem).

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Hannes Swoboda un Robert Atkins, kuri izteicās par balsošanas norisi.


7.2.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Comunidad Valenciana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0180/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Barbara Matera (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0197).


7.3.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Īrija/Waterford Crystal (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0181/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0198).


7.4.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Spānija/Castille-La Manche (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0179/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0199).


7.5.  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — tehniskā palīdzība Komisijas iniciatīvas īstenošanai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0178/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0200).


7.6.  Reģionālās politikas pārredzamība un finansēšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par reģionālās politikas pārredzamību un finansēšanu [2009/2232(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Michail Tremopoulos (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0201).


7.7. ES finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības finanšu iemaksām Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) [COM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Seán Kelly (A7-0190/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS UN NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Seán Kelly (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0202).

Uzstāšanās

Francesco Enrico Speroni izteicās par balsu skaitīšanu priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas laikā.


7.8. Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P7_TA(2010)0203).

Uzstāšanās

Uzstājās Robert Atkins.


7.9.  Reglamenta pielāgošana Lisabonas līgumam (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta pielāgošanu Lisabonas līgumam [2009/2062(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: David Martin (A7-0043/2009).

(Grozījumiem vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)
(Balsošana par ziņojuma pirmo daļu notika 2009. gada 25. novembrī (sk. 2009. gada 25. novembra protokola 7.4. punktu))

REGLAMENTA TEKSTS

Pieņemtie grozījumi ( P7_TA(2010)0204 ).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā.

Uzstāšanās

- Pirms balsošanas uzstājās Bruno Gollnisch, kurš izteicās par noteikumiem, kas reglamentē pie grupām nepiederošo deputātu pārstāvību Priekšsēdētāju konferencē.

- Pēc balsošanas uzstājās David Martin (referents), informējot par tehniskiem pielāgojumiem.


7.10.  Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (balsošana)

Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu [2010/2002(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0205).


7.11.  Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (balsošana)

Ziņojums par turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem [2010/2008(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A7-0187/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0206).


7.12.  Lietiskais internets (balsošana)

Ziņojums par lietisko internetu [2009/2224(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0207).


7.13.  Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (balsošana)

Ziņojums par interneta pārvaldību — turpmāk veicamie pasākumi [2009/2229(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0208).


7.14.  Kopienas inovāciju politika mainīgā pasaulē (balsošana)

Ziņojums par Kopienas inovāciju politiku mainīgajā pasaulē [2009/2227(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Hermann Winkler (A7-0143/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0209).


7.15.  Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (balsošana)

Ziņojums par sasniegto Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā: vidusposma pārskats, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī [2010/2037(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Michael Cashman (A7-0165/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0210).


7.16.  Priekšlikums lēmumam izveidot delegāciju Cariforum valstu un EK Parlamentārajā komitejā un palielināt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences lēmuma priekšlikums, kas ieniegts saskaņā ar Reglamenta 198. pantu, par delegācijas CARIFORUM un ES Parlamentārajā komitejā izveidi un skaitlisko sastāvu (B7-0341/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ( P7_TA(2010)0211 ).

°
° ° °

Atgriežoties pie jautājuma par priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, sēdes vadītājs precizēja balsu skaitīšanas kārtību un apstiprināja, ka László Tőkés ir ievēlēts šajā amatā.

Par šo jautājumu uzstājās Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein un Vasilica Viorica Dăncilă.


8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Seán Kelly ziņojums - A7-0190/2010:

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan un James Nicholson.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana:

Jacek Olgierd Kurski.

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A7-0162/2010:

Alfredo Antoniozzi.

David Martin ziņojums - A7-0043/2009:

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys un Jaroslav Paška.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ziņojums - A7-0183/2010:

Daniel Hannan.

Michael Cashman ziņojums - A7-0165/2010:

Clemente Mastella un Sonia Alfano.


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Norica Nicolai ir darījusi zināmu, ka priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas laikā viņas balsošanas iekārta nedarbojās.

Anja Weisgerber ir darījusi zināmu, ka, balsojot par Michael Cashman ziņojumu (A7-0165/2010), trijos balsojumos, kuri norisinājās pēc saraksta, viņas balsošanas iekārta nedarbojās.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.05 .)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijas priekšsēdētājam)

11.1. Brīvie jautājumi

Lai uzdotu jautājumus un papildjautājumus José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājam), kurš uz tiem atbildēja, uzstājās: Manfred Weber PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.


11.2. Darba grupa Eiropas pārvaldības jautājumos

Lai uzdotu jautājumus José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājam), saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton un Georgios Papanikolaou.

Komisijas priekšsēdētājam adresēto jautājumu laiks ir beidzies.


12.  Kredītreitinga aģentūras (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0051/2010) un kuru uzdeva Nikolaos Chountis un Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kredītreitinga aģentūras (B7-0302/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0072/2010) un kuru uzdeva Udo Bullmann S&D grupas vārdā Komisijai: Kredītreitinga aģentūras (B7-0309/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0077/2010) un kuru uzdeva Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā Komisijai: Kredītreitinga aģentūras (B7-0312/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0078/2010) un kuru uzdeva Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā Komisijai: Kredītreitinga aģentūras (B7-0313/2010).

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella un Jean-Paul Gauzès izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Sylvie Goulard izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (B7-0313/2010).

Michel Barnier (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, Marine Le Pen, pie grupām nepiederoša deputāte, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata un Juozas Imbrasas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi un Georgios Papanikolaou.

Uzstājās Michel Barnier.

Debates tika slēgtas.


13. Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A7-0102/2010).

Wolf Klinz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Diogo Feio PPE grupas vārdā, Catherine Stihler S&D grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā un José Manuel García-Margallo y Marfil.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās George Sabin Cutaş, David Casa un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Franz Obermayr un Angelika Werthmann.

Uzstājās Michel Barnier un Wolf Klinz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.2. punkts.


14.  Daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0074/2010) un kuru uzdeva Reimer Böge BUDG komitejas vārdā Padomei: Daudzgadu finanšu shēmas 2007.-2013. gadam pārskatīšana (B7-0310/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0075/2010) un kuru uzdeva Reimer Böge BUDG komitejas vārdā Komisijai: Daudzgadu finanšu shēmas 2007.-2013. gadam pārskatīšana (B7-0311/2010).

Reimer Böge izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Luis Espadas Moncalvillo (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu B7-0311/2010.

Uzstājās Franz Obermayr, kurš pauda nožēlu par to, ka plenārsēžu zālē uzturas personas, kuras bez atļaujas fotografē deputātus (sēdes vadītāja pieņēma zināšanai runātāja piezīmi), Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Eider Gardiazábal Rubial S&D grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Jacek Włosowicz ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Daniël van der Stoep, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij un Mairead McGuinness.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog un Seán Kelly.

Uzstājās Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski un Reimer Böge.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.55 un atsākta plkst. 19.05 .)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0307/2010).

Jautājums Nr. 20 (Laima Liucija Andrikienė): Vietējo vēlēšanu norise un iznākums Baltkrievijā.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Laima Liucija Andrikienė un Janusz Władysław Zemke.

Jautājums Nr. 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Fiskālo pielāgojumu ietekme uz Eiropas kopējās valūtas uzticamību.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 19 (Mairead McGuinness): ES struktūrfondi - atstumtības finansēšana.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Kelly, Ádám Kósa un Nikolaos Chountis.

Jautājums Nr. 21 (Chris Davies): ES mērķu īstenošana vides jomā.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Chris Davies.

Jautājums Nr. 22 (Dan Jørgensen): Par vielu maisījumiem, kas postoši ietekmē hormonālo sistēmu.

Jautājums Nr. 23 (Fiona Hall): ES rīcība saistībā ar ķīmiskām vielām, kas rada endokrīnās sistēmas darbības traucējumus.

Janez Potočnik atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Dan Jørgensen, Fiona Hall un Lena Ek.

Jautājums Nr. 24 (Seán Kelly): Plūdu direktīvas īstenošana.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău un Jim Higgins.

Jautājums Nr. 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): IVN direktīvas (85/337/EEK) pārskatīšana.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Uzstājās Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos un Bernd Posselt, kuri izteicās par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 27 (Kathleen Van Brempt): Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Kathleen Van Brempt.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.35 un atsākta plkst. 21.00 .)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti – Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai – Sieviešu tiesību harta — turpmākā rīcība (debates)

Ziņojums par ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītiem aspektiem [2009/2204(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010).

Ziņojums par Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.—2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējumu un ieteikumiem turpmākai rīcībai [2009/2242(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0059/2010) un kuru uzdeva Zita Gurmai un Britta Thomsen S&D grupas vārdā, Ilda Figueiredo un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā un Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Sieviešu tiesību harta - turpmākā rīcība (B7-0305/2010).

Raül Romeva i Rueda un Ilda Figueiredo iepazīstināja ar ziņojumiem.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova un Marije Cornelissen izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Uzstājās Isabel Martínez Lozano (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece), sniedzot atbildes uz jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Edite Estrela S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Charalampos Angourakis GUE/NGL grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner un Karin Kadenbach.

Uzstājās Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda un Ilda Figueiredo.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. jūnija protokola 7.6. punkts un 2010. gada 16. jūnija protokola 7.7. punkts.


17. Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā (BONUS-169), ko īsteno vairākas dalībvalstis [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Lena Ek (A7-0164/2010).

Lena Ek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle).

Uzstājās Anna Rosbach (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Adam Gierek S&D grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā un Maria Da Graça Carvalho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski un Piotr Borys.

Uzstājās Máire Geoghegan-Quinn un Lena Ek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. jūnija protokola 8.1. punkts.


18.  Šengenas acquis noteikumu īstenošana Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (debates)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A7-0199/2010).

Carlos Coelho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Mariya Nedelcheva PPE grupas vārdā, Ioan Enciu S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā un John Bufton EFD grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski un Piotr Borys.

Uzstājās Cecilia Malmström un Carlos Coelho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.4. punkts.


19.  Par sportu, it īpaši par spēlētāju aģentiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0032/2010) un kuru uzdeva Doris Pack CULT komitejas vārdā Komisijai: Sports, konkrēti attiecībā uz spēlētāju aģentiem (B7-0308/2010).

Doris Pack izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Mary Honeyball S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Seán Kelly un Emine Bozkurt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Iosif Matula un Piotr Borys.

Uzstājās Androulla Vassiliou.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Doris Pack CULT komitejas vārdā - par spēlētāju aģentu darbību sportā (B7-0343/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.9. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 442.783/OJME ).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 24.00.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA IEVĒLĒŠANA

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika