Index 
Notulen
PDF 266kWORD 189k
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Ingekomen stukken
 4.Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (debat)
 5.Voedselinformatie aan de consumenten ***I (debat)
 6.Kwaliteit van de statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden van de Commissie (Eurostat) (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  
7.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Comunidad Valenciana (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Ierland/Waterford Crystal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Castilla-La Mancha (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Transparantie in het regionaal beleid en de financiering ervan (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer ***II (stemming)
  
7.9.Aanpassing van het Reglement aan het Verdrag van Lissabon (stemming)
  
7.10.Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (stemming)
  
7.11.Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (stemming)
  
7.12.Het internet van de dingen (stemming)
  
7.13.Internetgovernance: de volgende stappen (stemming)
  
7.14.Het communautaire innovatiebeleid in een veranderende wereld (stemming)
  
7.15.Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 (stemming)
  
7.16.Voorstel voor een besluit betreffende de instelling en het ledental van de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
  
11.1.Vrije vragen
  
11.2.Werkgroep Europese governance
 12.Ratingbureaus (debat)
 13.Het aanbieden van effecten aan het publiek en harmonisatie van de transparantievereisten (wijziging van Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG) ***I (debat)
 14.Herziening van het meerjarig financieel kader (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Genderaspecten van de economische neergang en de financiële crisis - Evaluatie van de resultaten van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor de toekomst - Handvest van de rechten van de vrouw - follow-up (debat)
 17.Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) ***I (debat)
 18.Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (debat)
 19.Sport, met name spelersagenten (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1


NOTULEN

DINSDAG 15 JUNI 2010

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Democratische Republiek Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, over de Democratische Republiek Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire (B7-0376/2010);

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de moord op Floribert Chebeya in de Democratische Republiek Congo (B7-0377/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de Democratische Republiek Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire (B7-0378/2010);

- Marie-Christine Vergiat en Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Democratische Republiek Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire (B7-0380/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, over de Democratische Republiek Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire (B7-0381/2010);

- Sonia Alfano, Frédérique Ries en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over de Democratische Republiek Congo: de zaak Floribert Chebeya Bahizire (B7-0382/2010).

II.   Nepal

- Véronique De Keyser en Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie, over Nepal (B7-0383/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, over Nepal (B7-0384/2010);

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Nepal (B7-0387/2010);

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over Nepal (B7-0388/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz en Rui Tavares, namens de GUE/NGL-Fractie, over Nepal (B7-0390/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over Nepal (B7-0397/2010).

III.   Terechtstellingen in Libië

- Véronique De Keyser en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Libië (B7-0391/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, over terechtstellingen in Libië B7-0392/2010);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over de terechtstelling van 18 personen in Libië en de sluiting van het UNHCR in Tripoli (B7-0393/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over terechtstellingen in Libië (B7-0394/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, over terechtstellingen in Libië (B7-0395/2010);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over terechtstellingen in Libië (B7-0396/2010).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, betreffende conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken van meerjarige teelten (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 18/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de invoer in de Europese Unie van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten daarvan uit Groenland (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening (EURATOM) van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar (Herschikking) (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van artikel 10 van het VN-protocol inzake vuurwapens en tot vaststelling van maatregelen betreffende uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en betreffende de invoer en doorvoer ervan (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

BUDG, REGI

De Voorzitter stelt het Parlement ervan op de hoogte dat hij het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel zal raadplegen, overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement.

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van een Protocol tussen de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met name voor wat justitiële samenwerking in strafzaken en politiële samenwerking betreft (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela en de Overeenkomst inzake de handel in bananen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AGRI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2010 - Afdeling III – Commissie (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2010: standpunt van de Raad van 11 juni 2010 (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


4. Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, die een opmerking maakt over de gedragscode op het gebied van medebeslissing, Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre en David Casa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Edit Bauer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 16.6.2010.


5. Voedselinformatie aan de consumenten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christel Schaldemose (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Marc Tarabella (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, en Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann en Richard Seeber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 16.6.2010.


6. Kwaliteit van de statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden van de Commissie (Eurostat) (debat)

Mondelinge vraag (O-0080/2010) van Othmar Karas en Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Kwaliteit van de statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden van de Commissie (Eurostat) (B7-0314/2010)

Othmar Karas en Sharon Bowles lichten de mondelinge vraag toe.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Edward Scicluna, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov en Olle Ludvigsson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andreas Mölzer en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles en Othmar Karas, namens de Commissie ECON, over de kwaliteit van statistische gegevens in de Unie en uitgebreidere boekhoudcontrolebevoegdheden voor de Commissie (Eurostat) (B7-0375/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 17.6.2010.


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)

De Voorzitter deelt mede dat de PPE-Fractie László Tőkés heeft voorgedragen.

Aangezien László Tőkés de enige kandidaat is, stelt de Voorzitter het Parlement voor over te gaan tot verkiezing bij acclamatie, overeenkomstig artikel 13, lid 1, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Corneliu Vadim Tudor, die bezwaar aantekent tegen deze voordracht, en Hannes Swoboda, die voorstelt dat de kandidaat een verklaring aflegt.

László Tőkés legt een korte verklaring af.

De Voorzitter, die vaststelt dat Corneliu Vadim Tudor bezwaar heeft aangetekend, besluit tot elektronische stemming over te gaan.

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella en Martin Schulz over de technische aspecten van de stemming.

De Voorzitter herinnert aan de wijze waarop de stemmen worden geteld.

Het woord wordt gevoerd door Georgios Toussas, die wenst dat de stemmen "tegen" en "onthouding" afzonderlijk worden geteld, Robert Atkins, die zich aansluit bij dit verzoek, en Hans-Peter Martin over de werking van zijn stemapparaat.

Het woord wordt gevoerd door Dagmar Roth-Behrendt, die herinnert aan de modaliteiten voor de verkiezing van de ondervoorzitters, en opmerkt dat in dit geval alleen het aantal stemmen “voor” beslissend is.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan

Bij ES (621 deelnemers aan de stemming, 334 stemmen voor, 287 blanco stemmen) kiest het Parlement László Tőkés (zie bijlage bij deze notulen voor de lijst van deelnemers aan de stemming).

De Voorzitter deelt mede dat László Tőkés tot ondervoorzitter van het Europees Parlement is gekozen en feliciteert hem met zijn verkiezing. Overeenkomstig artikel 18, lid 1, van het Reglement neemt hij de rangorde van zijn voorganger over, namelijk de elfde plaats.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Lambrinidis over het tellen van de stemmen "tegen" en "onthouding" (De Voorzitter verzoekt de leden hem persoonlijk hun bezwaren mede te delen).

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda en Robert Atkins over het verloop van de stemming.


7.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Comunidad Valenciana (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPRESOLUTIE

Barbara Matera (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0197)


7.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Ierland/Waterford Crystal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0198)


7.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Castilla-La Mancha (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0199)


7.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0200)


7.6. Transparantie in het regionaal beleid en de financiering ervan (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de transparantie in het regionaal beleid en de financiering ervan [2009/2232(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Michail Tremopoulos (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0201)


7.7. Financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) [COM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Seán Kelly (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0202)

Het woord werd gevoerd door:

Francesco Enrico Speroni over het tellen van de stemmen bij de verkiezing van de ondervoorzitter.


7.8. Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0203)

Het woord werd gevoerd door:

Robert Atkins.


7.9. Aanpassing van het Reglement aan het Verdrag van Lissabon (stemming)

Verslag over de aanpassing van het Reglement aan het Verdrag van Lissabon [2009/2062(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: David Martin (A7-0043/2009)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de amendementen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)
(Over het eerste gedeelte van het verslag is op 25 november 2009 gestemd (zie punt 7.4 van de notulen van 25.11.2009)

TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen amendementen (P7_TA(2010)0204)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode.

Het woord werd gevoerd door:

- Bruno Gollnisch, vóór de stemming, over de bepalingen inzake de vertegenwoordiging van de niet-ingeschreven leden in de Conferentie van voorzitters;

- David Martin (rapporteur), na de stemming, voor een technische aanpassing.


7.10. Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (stemming)

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 [2010/2002(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0205)


7.11. Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (stemming)

Verslag over derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen [2010/2008(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A7-0187/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0206)


7.12. Het internet van de dingen (stemming)

Verslag over het internet van de dingen [2009/2224(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0207)


7.13. Internetgovernance: de volgende stappen (stemming)

Verslag over internetgovernance: de volgende stappen [2009/2229(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0208)


7.14. Het communautaire innovatiebeleid in een veranderende wereld (stemming)

Verslag over de herziening van het communautaire innovatiebeleid in een veranderende wereld [2009/2227(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0209)


7.15. Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 (stemming)

Verslag over de vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 [2010/2037(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0210)


7.16. Voorstel voor een besluit betreffende de instelling en het ledental van de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)

Ontwerpbesluit, ingediend door de Conferentie van voorzitters overeenkomstig artikel 198 van het Reglement, over de instelling en het aantal leden van de delegatie in het Parlementair Comité CARIFORUM-EU (B7-0341/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0211)

°
° ° °

De Voorzitter komt terug op de verkiezing van de ondervoorzitter en geeft een nadere toelichting op de wijze waarop de stemmen worden geteld en bevestigt de verkiezing van László Tőkés.

Over deze kwestie wordt het woord gevoerd door Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein en Vasilica Viorica Dăncilă.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Seán Kelly - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan en James Nicholson

Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement

Jacek Olgierd Kurski

Verslag Marian-Jean Marinescu - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Verslag David Martin - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys en Jaroslav Paška

Verslag Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Verslag Michael Cashman - A7-0165/2010

Clemente Mastella en Sonia Alfano.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Norica Nicolai heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de verkiezing van een ondervoorzitter.

Anja Weisgerber heeft laten weten dat haar stemapparaat niet werkte bij de drie hoofdelijke stemmingen over het verslag Michael Cashman - A7-0165/2010.


(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Vragenuur met de voorzitter van de Commissie

11.1. Vrije vragen

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, en Diane Dodds, niet-ingeschrevene, om vragen en aanvullende vragen te stellen aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die deze beantwoordt.


11.2. Werkgroep Europese governance

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton en Georgios Papanikolaou , om vragen te stellen aan José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie), die deze beantwoordt.

Het vragenuur met de voorzitter van de Commissie wordt gesloten.


12. Ratingbureaus (debat)

Mondelinge vraag (O-0051/2010 van Nikolaos Chountis en Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Ratingbureaus (B7-0302/2010)

Mondelinge vraag (O-0072/2010 van Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie; aan de Commissie: Kredietbeoordelingsbureaus (B7-0309/2010)

Mondelinge vraag (O-0077/2010 van Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Ratingbureaus (B7-0312/2010)

Mondelinge vraag (O-0078/2010 van Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Ratingbureaus (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella en Jean-Paul Gauzès lichten de mondelinge vragen toe.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Sylvie Goulard licht de mondelinge vraag toe B7-0313/2010.

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Marine Le Pen, niet-ingeschrevene, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata en Juozas Imbrasas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi en Georgios Papanikolaou.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Het debat wordt gesloten.


13. Het aanbieden van effecten aan het publiek en harmonisatie van de transparantievereisten (wijziging van Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Diogo Feio, namens de PPE-Fractie, Catherine Stihler, namens de S&D-Fractie, Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, en José Manuel García-Margallo y Marfil.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door George Sabin Cutaş, David Casa en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Franz Obermayr en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Wolf Klinz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 17.6.2010.


14. Herziening van het meerjarig financieel kader (debat)

Mondelinge vraag (O-0074/2010) van Reimer Böge, namens de Commissie BUDG aan de Raad: Herziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013 (B7-0310/2010)

Mondelinge vraag (O-0075/2010) van Reimer Böge, namens de Commissie BUDG, aan de Commissie: Herziening van het meerjarig financieel kader 2007-2013 (B7-0311/2010)

Reimer Böge licht de mondelinge vragen toe.

Luis Espadas Moncalvillo (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B7-0311/2010.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, die betreurt dat er personen in de vergaderzaal zijn die de leden zonder toestemming fotograferen (de Voorzitter neemt kennis van deze opmerkingen), Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacek Włosowicz, namens de ECR-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Daniël van der Stoep, niet-ingeschrevene, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij en Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski en Reimer Böge.

Het debat wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 18.55 uur onderbroken en om 19.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0307/2010).

Vraag 20 (Laima Liucija Andrikienė): Verloop en uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Wit-Rusland.

Štefan Füle (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Laima Liucija Andrikienė en Janusz Władysław Zemke.

Vraag 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Gevolgen van de aanpassingen op het niveau van de overheidsfinanciën voor de geloofwaardigheid van de gemeenschappelijke munt.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 19 (Mairead McGuinness): Europese structuurfondsen - subsidiëring van uitsluiting.

Viviane Reding (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Kelly, Ádám Kósa en Nikolaos Chountis.

Vraag 21 (Chris Davies): Verwezenlijking van de milieudoelstellingen van de EU.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Chris Davies.

Vraag 22 (Dan Jørgensen): Combinaties van EDC's.

Vraag 23 (Fiona Hall): EU-maatregelen inzake hormoonontregelende chemische stoffen (HCS).

Janez Potočnik beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Dan Jørgensen, Fiona Hall en Lena Ek.

Vraag 24 (Seán Kelly): Tenuitvoerlegging richtlijn overstromingen.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău en Jim Higgins.

Vraag 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Herziening van Richtlijn 85/337/EEG (milieueffectbeoordeling).

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Het woord wordt gevoerd door Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos en Bernd Posselt over het verloop van het vragenuur.

Vraag 27 (Kathleen Van Brempt): De vogel- en habitatrichtlijn.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Kathleen Van Brempt.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 20.35 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

16. Genderaspecten van de economische neergang en de financiële crisis - Evaluatie van de resultaten van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor de toekomst - Handvest van de rechten van de vrouw - follow-up (debat)

Verslag over de genderaspecten van de economische neergang en de financiële crisis [2009/2204(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Verslag over de evaluatie van de resultaten van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor de toekomst [2009/2242(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Mondelinge vraag (O-0059/2010) van Zita Gurmai en Britta Thomsen, namens de S&D-Fractie, Ilda Figueiredo en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, en Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Handvest van de rechten van de vrouw - follow-up (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda en Ilda Figueiredo leiden de verslagen in

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova en Marije Cornelissen lichten de mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Isabel Martínez Lozano (fungerend voorzitter van de Raad) en Viviane Reding (vice-voorzitter van de Commissie), die de mondelinge vraag beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Edite Estrela, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Charalampos Angourakis, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd door Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda en Ilda Figueiredo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 16.6.2010 en punt 7.7 van de notulen van 16.6.2010.


17. Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) dat door verschillende lidstaten is opgezet [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Rosbach (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Adam Gierek, namens de S&D-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, en Maria Da Graça Carvalho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski en Piotr Borys.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn en Lena Ek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 16.6.2010.


18. Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (debat)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mariya Nedelcheva, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie, en John Bufton, namens de EFD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski en Piotr Borys.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Carlos Coelho.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 17.6.2010.


19. Sport, met name spelersagenten (debat)

Mondelinge vraag (O-0032/2010) van Doris Pack, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Sport, met name betreffende spelersagenten (B7-0308/2010)

Doris Pack licht de mondelinge vraag toe.

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly en Emine Bozkurt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Iosif Matula en Piotr Borys.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack, namens de Commissie CULT, over spelersmakelaars in de sport (B7-0343/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 17.6.2010.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 442.783/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 24.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bijlage 1

VERKIEZING VAN EEN ONDERVOORZITTER

LIJST VAN LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid