Indeks 
Protokół
PDF 286kWORD 185k
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)
 5.Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)
 6.Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
7.2.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (głosowanie)
  
7.9.Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (głosowanie)
  
7.10.Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (głosowanie)
  
7.11.Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (głosowanie)
  
7.12.Internet przedmiotów (głosowanie)
  
7.13.Zarządzanie Internetem: kolejne działania (głosowanie)
  
7.14.Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (głosowanie)
  
7.15.Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (głosowanie)
  
7.16.Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  
11.1.Pytania z sali
  
11.2.Grupa robocza ds. europejskiego systemu rządów
 12.Agencje ratingowe (debata)
 13.Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) ***I (debata)
 14.Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego - Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość - Karta praw kobiet - ciąg dalszy (debata)
 17.Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (debata)
 18.Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)
 19.W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1


PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Demokratyczna Republika Konga: sprawa Floriberta Chebeyi Bahizire'a

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0376/2010);

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zabójstwa Floriberta Chebeyi w Demokratycznej Republice Konga (B7-0377/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0378/2010);

- Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0380/2010;

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0381/2010);

- Sonia Alfano, Frédérique Ries i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0382/2010).

II.   Nepal

- Véronique De Keyser i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D, w sprawie Nepalu (B7-0383/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie Nepalu (B7-0384/2010);

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nepalu (B7-0387/2010);

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie Nepalu (B7-0388/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nepalu (B7-0390/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nepalu (B7-0397/2010).

III.   Egzekucje w Libii

- Véronique De Keyser i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Libii (B7-0391/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie egzekucji w Libii B7-0392/2010);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie egzekucji 18 osób w Libii i zamknięcia biura Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Trypolisie (B7-0393/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0394/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0395/2010);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0396/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


3. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

PECH, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii europejskiej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub winnym przypadku zdarzenia radiacyjnego (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/... wdrażającego art. 10 protokołu Narodów Zjednoczonych w sprawie broni palnej oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz oraz środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części, komponentów oraz amunicji (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, REGI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu, przewodniczący poinformował, że w sprawie tego wniosku zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

-Projekt decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się w szczególności do współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, BUDG

- Projekt decyzji Rady w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AGRI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2010 - Sekcja III - Komisja (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2010 rok – Stanowisko Rady z dnia 11 czerwca 2010 r. (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG


4. Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Pervenche Berès, która wypowiedziała się w sprawie kodeksu postępowania w odniesieniu do współdecyzji, Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre i David Casa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach i Paul Rübig.

Głos zabrali: Siim Kallas i Edit Bauer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.6.2010.


5. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Christel Schaldemose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Marc Tarabella (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann i Richard Seeber.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.6.2010.


6. Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)

Pytanie ustne (O-0080/2010) zadane przezOthmar Karas i Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone kompetencje kontrolne Komisji (Eurostatu) (B7-0314/2010)

Othmar Karas i Sharon Bowles zadali pytanie ustne.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Edward Scicluna w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Franz Obermayr niezrzeszony, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov i Olle Ludvigsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andreas Mölzer i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Olli Rehn.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sharon Bowles i Othmar Karas, w imieniu komisji ECON, w sprawie jakości danych statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu) (B7-0375/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 17.6.2010.


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Przewodniczący poinformował, że grupa PPE zgłosiła kandydaturę László Tőkésa.

W związku z tym, że László Tőkés jest jedynym kandydatem, Przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu, aby dokonać wyboru przez aklamację, zgodnie z art. 13 ust. 1 Regulaminu.

Głos zabrali: Corneliu Vadim Tudor, który zgłosił zastrzeżenia dotyczące tej kandydatury, i Hannes Swoboda, który zaproponował, aby kandydat złożył oświadczenie.

László Tőkés złożył krótkie oświadczenie.

Przewodniczący, przyjmując do wiadomości zastrzeżenie, które zgłosił Corneliu Vadim Tudor, postanowił, aby głosowanie odbyło się elektronicznie.

Głos zabrali: w kwestii aspektów technicznych głosowania: Marc Tarabella i Martin Schulz.

Przewodniczący przypomniał sposób liczenia głosów.

Głos zabrali: Georgios Toussas, który zwrócił się o to, aby głosy przeciw i głosy wstrzymujące się były liczone osobno, Robert Atkins, który poparł ten wniosek, i Hans-Peter Martin w sprawie działania jego urządzenia do głosowania.

Głos zabrała Dagmar Roth-Behrendt, która przypomniała warunki wyboru wiceprzewodniczących i wyjaśniła, że w tym przypadku jedynie liczba głosów “za”
ma znaczenie.

Przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu elektronicznym (621 głosujących, 334 głosy za, 287 głosów nieważnych), Parlament wybrał László Tőkésa (lista uczestników głosowania została załączona do niniejszego protokołu).

Przewodniczący ogłosił László Tőkésa wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i pogratulował mu nominacji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Regulaminu, zajmie on w kolejności miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego, tj. miejsce jedenaste.

Głos zabrał Stavros Lambrinidis w sprawie liczenia głosów przeciw i wstrzymujących się (Przewodniczący zwrócił się do posłów, aby osobiście zgłaszali mu swoje zastrzeżenia).

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hannes Swoboda i Robert Atkins w sprawie przebiegu głosowania.


7.2. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Barbara Matera (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0197)


7.3. Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0198)


7.4. Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0199)


7.5. Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0200)


7.6. Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania [2009/2232(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Michail Tremopoulos (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0201)


7.7. Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) [COM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Seán Kelly (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0202)

Wystąpienia

Francesco Enrico Speroni w sprawie liczenia głosów podczas wyboru wiceprzewodniczącego.


7.8. Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0203)

Wystąpienia

Robert Atkins.


7.9. Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony [2009/2062(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: David Martin (A7-0043/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana w odniesieniu do poprawek)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)
(Pierwsza część sprawozdania została poddana pod głosowanie dnia 25 listopada 2009 r. (zob. pkt 7.4 protokołu z dnia 25.11.2009)

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte (P7_TA(2010)0204)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.

Wystąpienia

- Przed głosowaniem - Bruno Gollnisch w sprawie przepisów regulujących reprezentację posłów niezrzeszonych w Konferencji Przewodniczących;

- Po głosowaniu - David Martin (sprawozdawca), aby wprowadzić zmiany techniczne.


7.10. Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 [2010/2002(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0205)


7.11. Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania polityczne [2010/2008(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0187/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0206)


7.12. Internet przedmiotów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Internetu przedmiotów [2009/2224(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0207)


7.13. Zarządzanie Internetem: kolejne działania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania [2009/2229(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0208)


7.14. Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie [2009/2227(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0209)


7.15. Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. [2010/2037(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0210)


7.16. Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 198 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania i składu liczbowego delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-UE (B7-0341/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0211)

°
° ° °

Powracając do kwestii wyboru wiceprzewodniczącego, Przewodniczący wyjaśnił warunki liczenia głosów i potwierdził wybór László Tőkésa.

Głos zabrali: w tej sprawie: Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein i Vasilica Viorica Dăncilă.


8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Seán Kelly - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan i James Nicholson

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Jacek Olgierd Kurski

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Sprawozdanie David Martin - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys i Jaroslav Paška

Sprawozdanie Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Sprawozdanie Michael Cashman - A7-0165/2010

Clemente Mastella i Sonia Alfano


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Norica Nicolai zgłosiła, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało w czasie wyboru wiceprzewodniczącego.

Anja Weisgerber zgłosiła, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało w czasie trzech głosowań imiennych nad sprawozdaniem Michaela Cashmana - A7-0165/2010.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

11.1. Pytania z sali

Głos zabrali w celu zadania pytań i pytań dodatkowych skierowanych do à José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, i Diane Dodds niezrzeszona.


11.2. Grupa robocza ds. europejskiego systemu rządów

Głos zabrali: ramach procedury pytań z sali, z pytaniami skierowanymi do José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton i Georgios Papanikolaou.

tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej została zamknięta.


12. Agencje ratingowe (debata)

Pytanie ustne (O-0051/2010 zadane przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute'a w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0302/2010)

Pytanie ustne (O-0072/2010 zadane przez Udo Bullmanna w imieniu grupy S&D, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0309/2010)

Pytanie ustne (O-0077/2010 zadane przez Jean-Paula Gauzèsa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0312/2010)

Pytanie ustne (O-0078/2010 zadane przez Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella i Jean-Paul Gauzès zadali pytania ustne.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Sylvie Goulard zadała pytanie ustne B7-0313/2010.

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Marine Le Pen niezrzeszona, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata i Juozas Imbrasas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi i Georgios Papanikolaou.

Głos zabrał Michel Barnier.

Debata została zamknięta.


13. Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Diogo Feio w imieniu grupy PPE, Catherine Stihler w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, i José Manuel García-Margallo y Marfil.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: George Sabin Cutaş, David Casa i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Franz Obermayr i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Michel Barnier i Wolf Klinz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 17.6.2010.


14. Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)

Pytanie ustne (O-0074/2010) zadane przez Reimera Böge`a, w imieniu komisji BUDG do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0310/2010)

Pytanie ustne (O-0075/2010) zadane przez Reimera Böge`a, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0311/2010)

Reimer Böge zadał pytania ustne.

Luis Espadas Moncalvillo (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B7-0311/2010.

Głos zabrali: Franz Obermayr, który wyraził ubolewanie z faktu, że na sali posiedzeń obecne są osoby fotografujące posłów bez pozwolenia, (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości zastrzeżenia mówcy), Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog i Seán Kelly.

Głos zabrali: Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 18:55 i wznowione o 19:05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

15. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0307/2010).

Pytanie 20 (Laima Liucija Andrikienė): Przebieg i wynik wyborów lokalnych na Białorusi.

Štefan Füle (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Laima Liucija Andrikienė i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Wpływ dostosowań budżetowych na zaufanie do wspólnej waluty europejskiej.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 19 (Mairead McGuinness): Fundusze strukturalne UE – finansowanie wykluczonych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding odpowiedziała na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Seán Kelly, Ádám Kósa i Nikolaos Chountis.

Pytanie 21 (Chris Davies): Zapewnienie realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska.

Janez Potočnik (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadał Chris Davies.

Pytanie 22 (Dan Jørgensen): Postępowanie z mieszaninami dichlorku etylenu (EDC).

Pytanie 23 (Fiona Hall): Działania UE dotyczące substancji chemicznych zakłócających układ endokrynologiczny (EDC).

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Dan Jørgensen, Fiona Hall i Lena Ek.

Pytanie 24 (Seán Kelly): Wykonanie dyrektywy dotyczącej oceny i zarządzania ryzykiem powodzi.

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău i Jim Higgins.

Pytanie 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Przegląd dyrektywy EIA (85/337/EWG).

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadała Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Głos zabrali: Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos i Bernd Posselt w sprawie przebiegu tury głosowania.

Pytanie 27 (Kathleen Van Brempt): Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa.

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadała Kathleen Van Brempt.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:35 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

16. Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego - Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość - Karta praw kobiet - ciąg dalszy (debata)

Sprawozdanie w sprawie kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego [2009/2204(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Sprawozdanie w sprawie oceny wyników planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na przyszłość [2009/2242(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Pytanie ustne (O-0059/2010) zadane przez Zitę Gurmai i Brittę Thomsen w imieniu grupy S&D, Ildę Figueiredo i Evę-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Antonyię Parvanovą w imieniu grupy ALDE, i Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Karta praw kobiet - ciąg dalszy (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda i Ilda Figueiredo przedstawili swoje sprawozdania.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova i Marije Cornelissen zadali pytanie ustne.

Głos zabrały Isabel Martínez Lozano (urzędująca przewodnicząca Rady) et Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji), która odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Charalampos Angourakis w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Werthmann niezrzeszona, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner i Karin Kadenbach.

Głos zabrali: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda i Ilda Figueiredo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 16.6.2010 i pkt 7.7 protokołu z dnia 16.6.2010.


17. Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Głos zabrali: Anna Rosbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Adam Gierek w imieniu grupy S&D, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski i Piotr Borys.

Głos zabrali: Máire Geoghegan-Quinn i Lena Ek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 16.6.2010.


18. Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Mariya Nedelcheva w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, i John Bufton w imieniu grupy EFD.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski i Piotr Borys.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 17.6.2010.


19. W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)

Pytanie ustne (O-0032/2010) zadane przez Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Sport, a konkretnie agenci zawodników (B7-0308/2010)

Doris Pack zadała pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly i Emine Bozkurt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Iosif Matula i Piotr Borys.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack, w imieniu komisji CULT, w sprawie agentów zawodników sportowych (B7-0343/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 17.6.2010.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 442.783/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24:00.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Załącznik 1

WYBORY WICEPRZEWODNICZĄCEGO

LISTA POSŁÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności