Kazalo 
Zapisnik
PDF 255kWORD 178k
Torek, 15. junij 2010 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Urejanje delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu ***I (razprava)
 5.Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom ***I (razprava)
 6.Kakovost statističnih podatkov v Uniji in okrepljene revizijske pristojnosti Komisije (Eurostat) (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  
7.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Comunidad Valenciana (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Irska/Waterford Crystal (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Castilla-La Mancha (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Preglednost regionalne politike in njeno financiranje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Finančni prispevki Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***II (glasovanje)
  
7.9.Prilagoditev poslovnika Lizbonski pogodbi (glasovanje)
  
7.10.Pooblastilo za tristranske pogovore o predlogu proračuna za leto 2011 (glasovanje)
  
7.11.Trgi izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji politični ukrepi (glasovanje)
  
7.12.Internet stvari (glasovanje)
  
7.13.Upravljanje interneta: naslednji koraki (glasovanje)
  
7.14.Inovacijska politika Skupnosti v spreminjajočem se svetu (glasovanje)
  
7.15.Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (glasovanje)
  
7.16.Predlog sklepa o ustanovitvi in številčni sestavi delegacije v parlamentarnem odboru CARIFORUM-ES (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Čas za vprašanja predsedniku Komisije
  
11.1.Prosta vprašanja
  
11.2.Delovna skupina o evropski upravi
 12.Bonitetne agencije (razprava)
 13.Javna ponudba vrednostnih papirjev in uskladitev zahtev v zvezi s preglednostjo (sprememba direktiv 2003/71/ES in 2004/109/ES) ***I (razprava)
 14.Revizija večletnega finančnega okvira (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Vidiki enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi - Ocena rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočila za naprej - Listina za pravice žensk – nadaljnji ukrepi (razprava)
 17.Skupni raziskovalni in razvojni program za Baltsko morje (BONUS-169) ***I (razprava)
 18.Uporaba določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji (razprava)
 19.O športu, zlasti o zastopnikih igralcev (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1


ZAPISNIK

TOREK, 15. JUNIJ 2010

PREDSEDSTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Demokratična republika Kongo: primer Floriberta Chebeye Bahizireja

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez in Richard Howitt v imenu skupine S&D o Demokratični republiki Kongo: primer Floriberta Chebeye Bahizireja (B7-0376/2010);

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o umoru Floriberta Chebeye v Demokratični republiki Kongo (B7-0377/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė in Elena Băsescu v imenu skupine PPE o Demokratični republiki Kongo: primer Floriberta Chebeye Bahizireja (B7-0378/2010);

- Marie-Christine Vergiat in Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL o Demokratični republiki Kongo: primer Floriberta Chebeye Bahizireja (B7-0380/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR o Demokratični republiki Kongo: primer Floriberta Chebeye Bahizireja (B7-0381/2010);

- Sonia Alfano, Frédérique Ries in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o Demokratični republiki Kongo: primer Floriberta Chebeye Bahizireja (B7-0382/2010).

II.   Nepal

- Véronique De Keyser in Rovana Plumb v imenu skupine S&D o Nepalu (B7-0383/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR o Nepalu (B7-0384/2010);

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Nepalu (B7-0387/2010);

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola in Elena Băsescu v imenu skupine PPE o Nepalu (B7-0388/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz in Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL o Nepalu (B7-0390/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE o Nepalu (B7-0397/2010).

III.   Usmrtitve v Libiji

- Véronique De Keyser in Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D o razmerah v Libiji (B7-0391/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR o usmrtitvah v Libiji (B7-0392/2010);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o usmrtitvi 18 ljudi v Libiji in zaprtju UNHCR v Tripoliju (B7-0393/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o usmrtitvah v Libiji (B7-0394/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o usmrtitvah v Libiji (B7-0395/2010);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE o usmrtitvah v Libiji (B7-0396/2010).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja v imenu Evropske unije (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

PECH, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki trajnih nasadov (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

posredovano

pristojni :

AGRI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o uvedbi eura v Estoniji 1. januarja 2011 (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog sklepa Sveta o določitvi pravil za uvoz ribiških proizvodov, živih školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in njihovih stranskih proizvodov iz Grenlandije v Evropsko unijo (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Sveta (EURATOM) o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe (EU) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju člena 10 Protokola ZN o strelnem orožju in uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita (COM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, LIBE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom (COM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

BUDG, REGI

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika začel o tem predlogu postopek posvetovanja z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

- Sklep Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Sklep Sveta o sklenitvi v imenu Evropske unije Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda , v zvezi zlasti s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in policijskim sodelovanjem, v imenu Evropske unije (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji (COM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Ženevskega sporazuma o trgovini z bananami med Evropsko unijo ter Brazilijo, Kolumbijo, Kostariko, Ekvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Mehiko, Nikaragvo, Panamo, Perujem in Venezuelo ter Sporazuma o trgovini z bananami med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, AGRI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 4 k splošnemu proračunu za leto 2010: stališče Sveta z dne 11. junija 2010 (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG


4. Urejanje delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer je predstavila poročilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Pervenche Berès, ki je govorila o pravilih pri postopku soodločanja, Thomas Mann v imenu skupine PPE, Stephen Hughes v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Emilie Turunen v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre in David Casa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach in Paul Rübig.

Govorila sta Siim Kallas in Edit Bauer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 16.6.2010.


5. Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer je predstavila poročilo.

Govoril je John Dalli (član Komisije).

Govorili so Christel Schaldemose (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Marc Tarabella (pripravljalec mnenja odbora AGRI), Peter Liese v imenu skupine PPE, Glenis Willmott v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Struan Stevenson v imenu skupine ECR, in Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Giancarlo Scottà v imenu skupine EFD, Csanád Szegedi samostojni poslanec, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann in Richard Seeber.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux in Miroslav Mikolášik.

Govoril je John Dalli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 16.6.2010.


6. Kakovost statističnih podatkov v Uniji in okrepljene revizijske pristojnosti Komisije (Eurostat) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0080/2010), ki sta ga postavila Othmar Karas in Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Kakovost statističnih podatkov Unije in okrepljene revizijske pristojnosti Komisije (Eurostat) (B7-0314/2010)

Othmar Karas in Sharon Bowles sta predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Edward Scicluna v imenu skupine S&D, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Franz Obermayr samostojni poslanec, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov in Olle Ludvigsson.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Andreas Mölzer in Liisa Jaakonsaari.

Govoril je Olli Rehn.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Sharon Bowles in Othmar Karas v imenu odbora ECON o kakovosti statističnih podatkov Unije in okrepljeni revizijski pristojnosti Komisije (Eurostat) (B7-0375/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 17.6.2010.


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)

Predsednik je sporočil, da mu je skupina PPE posredovala kandidaturo Lászla Tőkésa.

Ker je bil László Tőkés edini kandidat, je predsednik skupščini predlagal, naj v skladu s členom 13(1) poslovnika izvoli kandidata s ploskanjem.

Govorila sta Corneliu Vadim Tudor, ki je izrazil svoje zadržke v zvezi s to kandidaturo, in Hannes Swoboda, ki je predlagal, naj kandidat poda izjavo.

László Tőkés je podal kratko izjavo.

Predsednik se je glede na zadržke, ki jih je izrazil Corneliu Vadim Tudor, odločil, da bo glasovanje potekalo v elektronski obliki.

Marc Tarabella in Martin Schulz sta govorila o tehničnih vidikih glasovanja.

Predsednik je spomnil na način štetja glasov.

Govorili so Georgios Toussas, ki je zahteval, da se glasovi "proti" in "vzdržan" štejejo posebej, Robert Atkins, ki se je pridružil tej zahtevi, in Hans-Peter Martin o delovanju njegove glasovalne naprave.

Govorila je Dagmar Roth-Behrendt, ki je spomnila, kako se volijo podpredsedniki in pojasnila, da je po potrebi dovolj le število glasov "za".

Sledilo je glasovanje..

Z EG (glasovalo je 621 poslancev, 334 glasov za, 287 belih glasovnic), je Parlament izvolil Lászla Tőkésa (v prilogi k zapisniku je seznam poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju).

Predsednik je razglasil Lászla Tőkésa za podpredsednika Evropskega parlamenta in mu čestital za izvolitev. V skladu s členom 18(1) poslovnika je novi podpredsednik po prednostnem vrstnem redu zasedel mesto svojega predhodnika, to je enajsto.

Govoril je Stavros Lambrinidis o štetju glasov "proti" in "vzdržan" (predsednik je poslance povabil, naj ga osebno seznanijo s svojimi zadržki).

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorila sta Hannes Swoboda in Robert Atkins o poteku glasovanja.


7.2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Comunidad Valenciana (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOG RESOLUCIJE

Barbara Matera (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 138(4) poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0197)


7.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Irska/Waterford Crystal (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0198)


7.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: ES/Castilla-La Mancha (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0199)


7.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0200)


7.6. Preglednost regionalne politike in njeno financiranje (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o preglednosti regionalne politike in njenem financiranju [2009/2232(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Michail Tremopoulos (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0201)


7.7. Finančni prispevki Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih prispevkih Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010) [COM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Seán Kelly (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2010)0202)

Govorili so

Francesco Enrico Speroni o poteku glasovanja ob volitvah podpredsednika.


7.8. Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P7_TA(2010)0203)

Govorili so

Robert Atkins.


7.9. Prilagoditev poslovnika Lizbonski pogodbi (glasovanje)

Poročilo o prilagoditvi poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi [2009/2062(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: David Martin (A7-0043/2009)

(za predloge sprememb zahtevana kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)
(O prvem delu poročila je glasovanje potekalo že 25. novembra 2009 (glej točka 7.4 zapisnika z dne 25.11.2009)

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb (P7_TA(2010)0204)

Nove določbe stopijo v veljavo prvi dan naslednjega delnega zasedanja.

Govorili so

- Pred glasovanjem Bruno Gollnisch o določbah, ki urejajo zastopstvo samostojnih poslancev v konferenci predsednikov;

- Po glasovanju David Martin (poročevalec) o tehničnih prilagoditvah.


7.10. Pooblastilo za tristranske pogovore o predlogu proračuna za leto 2011 (glasovanje)

Poročilo o pooblastilu za tristranske pogovore o predlogu proračuna za leto 2011 [2010/2002(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0205)


7.11. Trgi izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji politični ukrepi (glasovanje)

Poročilo o trgih izvedenih finančnih instrumentov: prihodnji ukrepi politike [2010/2008(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A7-0187/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0206)


7.12. Internet stvari (glasovanje)

Poročilo o internetu stvari [2009/2224(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0207)


7.13. Upravljanje interneta: naslednji koraki (glasovanje)

Poročilo o upravljanju interneta: naslednji koraki [2009/2229(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0208)


7.14. Inovacijska politika Skupnosti v spreminjajočem se svetu (glasovanje)

Poročilo o inovacijski politiki Skupnosti v spreminjajočem se svetu [2009/2227(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0209)


7.15. Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (glasovanje)

Poročilo o napredku pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 [2010/2037(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2010)0210)


7.16. Predlog sklepa o ustanovitvi in številčni sestavi delegacije v parlamentarnem odboru CARIFORUM-ES (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 198 poslovnika predložila konferenca predsednikov, o oblikovanju delegacije za parlamentarni odbor CARIFORUM-EU in njeni številčni sestavi (B7-0341/2010)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2010)0211)

°
° ° °

Predsednik je ponovno govoril o izvolitvi podpredsednika in pojasnil štetje glasov ter potrdil izvoltev Lászla Tőkésa.

Govorili so o tej zadevi Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein in Vasilica Viorica Dăncilă.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Seán Kelly - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan in James Nicholson

Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta

Jacek Olgierd Kurski

Poročilo: Marian-Jean Marinescu - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Poročilo: David Martin - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys in Jaroslav Paška

Poročilo: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Poročilo: Michael Cashman - A7-0165/2010

Clemente Mastella in Sonia Alfano


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Norica Nicolai je sporočila, da v času volitev podpredsednika njena glasovalna naprava ni delovala.

Anja Weisgerber je sporočila, da v času trikratnega poimenskega glasovanja o poročilu Michael Cashman - A7-0165/2010 njena glasovalna naprava ni delovala.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.50, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Čas za vprašanja predsedniku Komisije

11.1. Prosta vprašanja

Govorili so ter postavili vprašanja in dodatna vprašanja, na katere je odgovoril José Manuel Barroso (predsednik Komisije): Manfred Weber v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, in Diane Dodds samostojna poslanka.


11.2. Delovna skupina o evropski upravi

Govorili so po postopku "catch the eye" ter postavili vprašanja, na katera je odgovoril José Manuel Barroso (predsednik Komisije): Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton in Georgios Papanikolaou.

Čas za vprašanja predsedniku Komisije se je zaključil.


12. Bonitetne agencije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0051/2010, ki sta ga postavila Nikolaos Chountis in Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0302/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0072/2010, ki ga je postavil Udo Bullmann v imenu skupine S&D Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0309/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0077/2010, ki ga je postavil Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0312/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0078/2010, ki ga je postavila Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE Komisiji: Bonitetne agencije (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella in Jean-Paul Gauzès so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Sylvie Goulard je predstavila vprašanje za ustni odgovor B7-0313/2010.

Michel Barnier (član Komisije) je odgovoril na vprašanja.

Govorili so Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Sharon Bowles v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, Marine Le Pen samostojna poslanka, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata in Juozas Imbrasas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi in Georgios Papanikolaou.

Govoril je Michel Barnier.

Razprava se je zaključila.


13. Javna ponudba vrednostnih papirjev in uskladitev zahtev v zvezi s preglednostjo (sprememba direktiv 2003/71/ES in 2004/109/ES) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz je predstavil poročilo.

Govoril je Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Diogo Feio v imenu skupine PPE, Catherine Stihler v imenu skupine S&D, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, in José Manuel García-Margallo y Marfil.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so George Sabin Cutaş, David Casa in Sari Essayah.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Franz Obermayr in Angelika Werthmann.

Govorila sta Michel Barnier in Wolf Klinz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 17.6.2010.


14. Revizija večletnega finančnega okvira (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0074/2010), ki ga je postavil Reimer Böge v imenu odbora BUDG Svetu: Pregled večletnega finančnega okvira 2007-2013 (B7-0310/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0075/2010), ki ga je postavil Reimer Böge v imenu odbora BUDG Komisiji: Pregled večletnega finančnega okvira 2007-2013 (B7-0311/2010)

Reimer Böge je predstavil vprašanja za ustni odgovor.

Luis Espadas Moncalvillo (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (član Komisije) je odgovoril na vprašanje B7-0311/2010.

Govorili so Franz Obermayr, ki je opozoril, da se v veliki sejni dvorani nahajajo ljudje, ki fotografirajo poslance, ne da bi za to imeli dovoljenje (predsednica je vzela na znanje opombo govornika), Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Jacek Włosowicz v imenu skupine ECR, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Daniël van der Stoep samostojni poslanec, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij in Mairead McGuinness.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog in Seán Kelly.

Govorili so Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski in Reimer Böge.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 18.55, se je nadaljevala ob 19.05.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

15. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0307/2010).

Vprašanje 20 (Laima Liucija Andrikienė): Potek in izidi lokalnih volitev v Belorusiji.

Štefan Füle (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Laima Liucija Andrikienė in Janusz Władysław Zemke.

Vprašanje 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Učinki proračunskih prilagoditev na verodostojnost skupne evropske valute.

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 19 (Mairead McGuinness): Strukturni skladi EU - financiranje izključevanja.

Viviane Reding(podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Kelly, Ádám Kósa in Nikolaos Chountis.

Vprašanje 21 (Chris Davies): Zagotovitev okoljskih ciljev EU.

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Chris Davies.

Vprašanje 22 (Dan Jørgensen): Vprašanje zmesi motilcev endokrinega sistema.

Vprašanje 23 (Fiona Hall): Ukrepi EU glede kemičnih snovi, ki so endokrini motilci.

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Dan Jørgensen, Fiona Hall in Lena Ek.

Vprašanje 24 (Seán Kelly): Izvajanje direktive o poplavah.

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău in Jim Higgins.

Vprašanje 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Revizija direktive EIA (85/337/EGS).

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Govorili so Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos in Bernd Posselt o poteku časa za vprašanja.

Vprašanje 27 (Kathleen Van Brempt): Direktivi o pticah in habitatih.

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Kathleen Van Brempt.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.35, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

16. Vidiki enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi - Ocena rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočila za naprej - Listina za pravice žensk – nadaljnji ukrepi (razprava)

Poročilo o vidikih enakosti spolov pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi [2009/2204(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Poročilo o oceni rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočilih za naprej [2009/2242(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0059/2010), ki so ga postavile Zita Gurmai in Britta Thomsen v imenu skupine S&D, Ilda Figueiredo in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, in Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Listina za pravice žensk - nadaljnji ukrepi (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda in Ilda Figueiredo sta predstavila poročila.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova in Marije Cornelissen so predstavile vprašanje za ustni odgovor.

Govorili sta Isabel Martínez Lozano (predsedujoča Svetu) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije), ki sta odgovorili na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Lívia Járóka v imenu skupine PPE, Edite Estrela v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR, Charalampos Angourakis v imenu skupine GUE/NGL, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner in Karin Kadenbach.

Govorili so Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda in Ilda Figueiredo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 16.6.2010 in točka 7.7 zapisnika z dne 16.6.2010.


17. Skupni raziskovalni in razvojni program za Baltsko morje (BONUS-169) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti pri skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS-169), ki ga izvaja več držav članic [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek je predstavila poročilo.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Govorili so Anna Rosbach (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Adam Gierek v imenu skupine S&D, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, in Maria Da Graça Carvalho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski in Piotr Borys.

Govorili sta Máire Geoghegan-Quinn in Lena Ek.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 16.6.2010.


18. Uporaba določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji (razprava)

Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Mariya Nedelcheva v imenu skupine PPE, Ioan Enciu v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, in John Bufton v imenu skupine EFD.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski in Piotr Borys.

Govorila sta Cecilia Malmström in Carlos Coelho.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 17.6.2010.


19. O športu, zlasti o zastopnikih igralcev (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0032/2010), ki ga je postavila Doris Pack v imenu odbora CULT Komisiji: Šport, natančneje zastopniki igralcev (B7-0308/2010)

Doris Pack je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Mary Honeyball v imenu skupine S&D, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Seán Kelly in Emine Bozkurt.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Iosif Matula in Piotr Borys.

Govorila je Androulla Vassiliou.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Doris Pack v imenu odbora CULT o zastopnikih igralcev v športu (B7-0343/2010)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 17.6.2010.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 442.783/OJME).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 24.00.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Priloga 1

IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA

SEZNAM POSLANCEV, KI SO SODELOVALI PRI GLASOVANJU

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov