Index 
Protokoll
PDF 259kWORD 184k
Tisdagen den 15 juni 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter ***I (debatt)
 5.Livsmedelsinformation till konsumenterna ***I (debatt)
 6.Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Val av vice talman (omröstning)
  7.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ES/Comunidad Valenciana (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Irland/Waterford Crystal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ES/Castilla-La Mancha (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.EU:s finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***II (omröstning)
  7.9.Anpassning av arbetsordningen till Lissabonfördraget (omröstning)
  7.10.Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2011 (omröstning)
  7.11.Derivatmarknader: förestående initiativ (omröstning)
  7.12.Sakernas Internet (omröstning)
  7.13.Förvaltning av Internet – framtida åtgärder (omröstning)
  7.14.Gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring (omröstning)
  7.15.Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (omröstning)
  7.16.Förslag till beslut om inrättande av delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EG samt sammansättningen av denna (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Frågetimme med kommissionens ordförande
  11.1.Fria frågor
  11.2.Arbetsgruppen för EU:s styrelseformer
 12.Kreditvärderingsinstitut (debatt)
 13.Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) ***I (debatt)
 14.Översyn av den fleråriga finansramen (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen – Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden – Stadga om kvinnors rättigheter – uppföljning (debatt)
 17.Gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) ***I (debatt)
 18.Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien (debatt)
 19.Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1


PROTOKOLL

TISDAGEN DEN 15 JUNI 2010

ORDFÖRANDESKAP: Silvana KOCH-MEHRIN
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez och Richard Howitt för S&D-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (B7-0376/2010),

- Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om mordet på Floribert Chebeya i Demokratiska republiken Kongo (B7-0377/2010),

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė och Elena Băsescu för PPE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (B7-0378/2010),

- Marie-Christine Vergiat och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (B7-0380/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (B7-0381/2010),

- Sonia Alfano, Frédérique Ries och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (B7-0382/2010).

II.   Nepal

- Véronique De Keyser och Rovana Plumb för S&D-gruppen, om Nepal (B7-0383/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om Nepal (B7-0384/2010),

- Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Nepal (B7-0387/2010),

- Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola och Elena Băsescu för PPE-gruppen, om Nepal (B7-0388/2010),

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, om Nepal (B7-0390/2010),

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, om Nepal (B7-0397/2010).

III.   Avrättningar i Libyen

- Véronique De Keyser och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, om situationen i Libyen (B7-0391/2010),

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, om avrättningar i Libyen B7-0392/2010),

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om avrättningarna av 18 personer i Libyen och stängningen av UNHCR:s kontor i Tripoli (B7-0393/2010),

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om avrättningar i Libyen (B7-0394/2010),

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om avrättningar i Libyen (B7-0395/2010),

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, om avrättningar i Libyen (B7-0396/2010).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (05190/2010 - C7-0126/2010 - 2009/0155(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, ITRE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

PECH, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor (KOM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 - 2010/2081(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (KOM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 - 2010/2082(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 18/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 - 2010/2083(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (KOM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr732/2008 om tillämpning av allmänna preferenssystemet under perioden 1januari 2009–31december 2011 (KOM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE

- Förslag till rådets beslut om regler för import till Europeiska unionen av fiskeriprodukter, levande musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och biprodukter av dessa från Grönland (KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (omarbetning) (KOM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om skjutvapen och om införande av exporttillstånd samt import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition SEK(2010)663 SEK(2010)662 (KOM(2010)0273 - C7-0138/2010 - 2010/0147(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet (KOM(2010)0283 - C7-0139/2010 - 2010/0150(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, REGI

Talmannen meddelade i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen att han skulle samråda med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (06242/2010 - C7-0140/2010 - 2006/0252(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, särskilt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete (06077/2010 - C7-0141/2010 - 2006/0251(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (KOM(2010)0302 - C7-0144/2010 - 2010/0162(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

FEMM, LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av Genèveavtalet om handel med bananer mellan Europeiska unionen och Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela samt av avtalet om handel med bananer mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (07782/2010 - C7-0148/2010 - 2010/0057(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, AGRI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2010- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0027/2010 - C7-0152/2010 - 2010/2090(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 4 till 2010 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 11 juni 2010 (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


4. Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: Pervenche Berès, som yttrade sig om uppförandekoden för medbeslutande, Thomas Mann för PPE-gruppen, Stephen Hughes för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre och David Casa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach och Paul Rübig.

Talare: Siim Kallas och Edit Bauer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 16.6.2010.


5. Livsmedelsinformation till konsumenterna ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna [KOM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Christel Schaldemose (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Marc Tarabella (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Glenis Willmott för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, och Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Giancarlo Scottà för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann och Richard Seeber.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux och Miroslav Mikolášik.

Talare: John Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 16.6.2010.


6. Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (debatt)

Muntlig fråga (O-0080/2010) från Othmar Karas och Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (B7-0314/2010)

Othmar Karas och Sharon Bowles utvecklade den muntliga frågan.

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Edward Scicluna för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov och Olle Ludvigsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andreas Mölzer och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Olli Rehn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Sharon Bowles och Othmar Karas, för utskottet ECON, om kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (B7-0375/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 17.6.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Val av vice talman (omröstning)

Talmannen meddelade att han från PPE-gruppen mottagit László Tőkés kandidatur.

Då László Tőkés var den enda kandidaten till posten föreslog talmannen att parlamentet skulle hålla omröstning med acklamation i enlighet med artikel 13.1 i arbetsordningen.

Talare: Corneliu Vadim Tudor, som inlade reservation mot denna kandidatur, och Hannes Swoboda, som föreslog att kandidaten skulle göra ett uttalande.

László Tőkés gjorde ett kortfattat uttalande.

Talmannen noterade Corneliu Vadim Tudors reservation och beslutade på grund av denna att elektronisk omröstning skulle hållas.

Talare: Marc Tarabella och Martin Schulz yttrade sig om de tekniska aspekterna av omröstningen.

Talmannen påminde om rösträkningsmetoden.

Talare: Georgios Toussas, som begärde att nej-rösterna och de nedlagda rösterna skulle redovisas separat, Robert Atkins, som höll med om detta, och Hans-Peter Martin, som yttrade sig om sin omröstningsapparat.

Talare: Dagmar Roth-Behrendt, som påminde om metoden för val av vice talmän och påpekade att endast ja-rösterna är avgörande i detta fall.

Talmannen förrättade omröstningen.

Parlamentet valde genom elektronisk omröstning (621 röstande ledamöter, 334 röster för, 287 blanka röster) László Tőkés till vice talman (förteckningen över de ledamöter som deltog i omröstningen är bifogad detta protokoll).

Talmannen förklarade László Tőkés vald till vice talman av Europaparlamentet och gratulerade honom till utnämningen. László Tőkés intog i enlighet med artikel 18.1 i arbetsordningen sin företrädares plats, det vill säga den elfte, enligt rangordningen för vice talmän.

Talare: Stavros Lambrinidis yttrade sig om rösträkningen rörande nej-rösterna och nedlagda röster. (Talmannen uppmanade ledamöterna att inlägga sina reservationer till honom personligen.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Hannes Swoboda och Robert Atkins yttrade sig om omröstningens förlopp.


7.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ES/Comunidad Valenciana (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0216 - C7-0115/2010- 2010/2066(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Barbara Matera (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0197)


7.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Irland/Waterford Crystal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0196 - C7-0116/2010- 2010/2067(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0198)


7.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ES/Castilla-La Mancha (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0205 - C7-0117/2010- 2010/2068(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0199)


7.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tekniskt stöd på kommissionens initiativ (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0182 - C7-0099/2010- 2010/2060(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0200)


7.6. Öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om öppenhet och finansiering inom regionalpolitiken [2009/2232(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Michail Tremopoulos (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0201)


7.7. EU:s finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) [KOM(2010)0012 - C7-0024/2010- 2010/0004(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Seán Kelly (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0202)

Inlägg:

Francesco Enrico Speroni yttrade sig om rösträkningen i samband med valet av vice talman.


7.8. Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0203)

Inlägg:

Robert Atkins.


7.9. Anpassning av arbetsordningen till Lissabonfördraget (omröstning)

Betänkande om anpassning av arbetsordningen till Lissabonfördraget [2009/2062(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: David Martin (A7-0043/2009)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för ändringsförslagen)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)
(Omröstning om betänkandets första del hölls den 25 november 2009 (se punkt 7.4 i protokollet av den 25.11.2009)

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag. (P7_TA(2010)0204)

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft den första dagen i nästkommande sammanträdesperiod.

Inlägg:

- Före omröstningen yttrade sig Bruno Gollnisch om bestämmelserna om de grupplösa ledamöternas representation i talmanskonferensen.

- Efter omröstningen yttrade sig David Martin (föredragande) för att göra tekniska justeringar.


7.10. Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2011 (omröstning)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2011 [2010/2002(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0205)


7.11. Derivatmarknader: förestående initiativ (omröstning)

Betänkande över derivatmarknader: förestående initiativ [2010/2008(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A7-0187/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0206)


7.12. Sakernas Internet (omröstning)

Betänkande om sakernas Internet [2009/2224(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0207)


7.13. Förvaltning av Internet – framtida åtgärder (omröstning)

Betänkande om förvaltning av Internet – framtida åtgärder [2009/2229(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0208)


7.14. Gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring (omröstning)

Betänkande om gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring [2009/2227(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0209)


7.15. Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (omröstning)

Betänkande om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 [2010/2037(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0210)


7.16. Förslag till beslut om inrättande av delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EG samt sammansättningen av denna (omröstning)

Förslag till beslut ingivet av talmanskonferensen i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen, om tillsättning av delegationen till den parlamentariska kommittén Cariforum-EU och antalet ledamöter i denna delegation (B7-0341/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2010)0211)

°
° ° °

Talmannen yttrade sig på nytt om valet av vice talman och förklarade rösträkningsmetoden samt bekräftade valet av László Tőkés.

Talare som yttrade sig om denna fråga: Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein och Vasilica Viorica Dăncilă.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Seán Kelly - A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan och James Nicholson

Val av vice talman

Jacek Olgierd Kurski

Betänkande Marian-Jean Marinescu - A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Betänkande David Martin - A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys och Jaroslav Paška

Betänkande Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0183/2010

Daniel Hannan

Betänkande Michael Cashman - A7-0165/2010

Clemente Mastella och Sonia Alfano


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Norica Nicolai hade meddelat att hennes omröstningsapparat inte fungerat under valet av vice talman.

Anja Weisgerber hade meddelat att hennes omröstningsapparat inte fungerat under de tre omröstningarna med namnupprop om Michael Cashmans betänkande - A7-0165/2010.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Frågetimme med kommissionens ordförande

11.1. Fria frågor

Talare som ställde frågor och följdfrågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Manfred Weber för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.


11.2. Arbetsgruppen för EU:s styrelseformer

Talare som i enlighet med ögonkontaktsförfarandet ställde frågor till José Manuel Barroso (kommissionens ordförande), som besvarade dessa: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton och Georgios Papanikolaou..

Talmannen förklarade frågetimmen med kommissionens ordförande avslutad.


12. Kreditvärderingsinstitut (debatt)

Muntlig fråga (O-0051/2010 från Nikolaos Chountis och Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0302/2010)

Muntlig fråga (O-0072/2010 från Udo Bullmann för S&D-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0309/2010)

Muntlig fråga (O-0077/2010 från Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0312/2010)

Muntlig fråga (O-0078/2010 från Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, till kommissionen: Kreditvärderingsinstitut (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella och Jean-Paul Gauzès utvecklade de muntliga frågorna

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Sylvie Goulard utvecklade den muntliga frågan B7-0313/2010.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata och Juozas Imbrasas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi och Georgios Papanikolaou.

Talare: Michel Barnier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad [KOM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Diogo Feio för PPE-gruppen, Catherine Stihler för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, och José Manuel García-Margallo y Marfil.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: George Sabin Cutaş, David Casa och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Franz Obermayr och Angelika Werthmann.

Talare: Michel Barnier och Wolf Klinz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 17.6.2010.


14. Översyn av den fleråriga finansramen (debatt)

Muntlig fråga (O-0074/2010) från Reimer Böge, för utskottet BUDG till rådet: Översyn av den fleråriga budgetramen 2007-2013 (B7-0310/2010)

Muntlig fråga (O-0075/2010) från Reimer Böge, för utskottet BUDG, till kommissionen: Översyn av den fleråriga budgetramen 2007-2013 (B7-0311/2010)

Reimer Böge utvecklade de muntliga frågorna.

Luis Espadas Moncalvillo (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B7-0311/2010.

Talare: Franz Obermayr klagade på att det fanns personer i kammaren som fotograferade ledamöterna utan tillstånd, (talmannen noterade hans kommentarer), Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Jacek Włosowicz för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog och Seán Kelly.

Talare: Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski och Reimer Böge.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 18.55 och återupptogs kl. 19.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

15. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0307/2010).

Fråga 20 (Laima Liucija Andrikienė): Genomförandet och resultatet av lokalvalen i Vitryssland.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Laima Liucija Andrikienė och Janusz Władysław Zemke.

Fråga 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Konsekvenserna av de finanspolitiska justeringarna för den gemensamma europeiska valutans trovärdighet.

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 19 (Mairead McGuinness): EU:s strukturfonder och finansiering av utestängning.

Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Kelly, Ádám Kósa och Nikolaos Chountis.

Fråga 21 (Chris Davies): Säkerställande av EU:s miljömål.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Chris Davies.

Fråga 22 (Dan Jørgensen): Hantering av EDC-blandningar. Fråga 23 (Fiona Hall): EU-åtgärder mot endokrinstörande ämnen (EDC).

Janez Potočnik besvarade frågorna samt följdfrågor från Dan Jørgensen, Fiona Hall och Lena Ek.

Fråga 24 (Seán Kelly): Genomförande av översvämningsdirektivet.

Janez Potočnik besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Ţicău och Jim Higgins.

Fråga 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Översyn av direktivet om miljökonsekvensbedömningar (EIA) (85/337/EEG).

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Talare: Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos och Bernd Posselt sur le déroulement de l'heure des questions.

Fråga 27 (Kathleen Van Brempt): Fågel- och habitatdirektiven.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Kathleen Van Brempt.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.35 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

16. Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen – Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden – Stadga om kvinnors rättigheter – uppföljning (debatt)

Betänkande om jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen [2009/2204(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Betänkande om utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden [2009/2242(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Muntlig fråga (O-0059/2010) från Zita Gurmai och Britta Thomsen för S&D-gruppen, Ilda Figueiredo och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, och Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Stadga om kvinnors rättigheter - uppföljning (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda och Ilda Figueiredo redogjorde för betänkandena.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova och Marije Cornelissen utvecklade den muntliga frågan.

Talare: Isabel Martínez Lozano (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen), som besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Charalampos Angourakis för GUE/NGL-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner och Karin Kadenbach.

Talare: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda och Ilda Figueiredo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 16.6.2010 och punkt 7.7 i protokollet av den 16.6.2010.


17. Gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) som genomförs av flera medlemsstater [KOM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Rosbach (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Adam Gierek för S&D-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, och Maria Da Graça Carvalho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski och Piotr Borys.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn och Lena Ek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 16.6.2010.


18. Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien (debatt)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Mariya Nedelcheva för PPE-gruppen, Ioan Enciu för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, och John Bufton för EFD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski och Piotr Borys.

Talare: Cecilia Malmström och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 17.6.2010.


19. Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (debatt)

Muntlig fråga (O-0032/2010) från Doris Pack, för utskottet CULT, till kommissionen: Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (B7-0308/2010)

Doris Pack utvecklade den muntliga frågan.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, Mary Honeyball för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly och Emine Bozkurt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Iosif Matula och Piotr Borys.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Doris Pack, för utskottet CULT, om spelaragenter inom idrott (B7-0343/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 17.6.2010.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 442.783/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 24.00.

Klaus Welle

Stavros Lambrinidis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilaga 1

VAL AV VICE TALMAN

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy