Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

επιτροπή TRAN

- Οδηγία ../…/ΕE της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - προθεσμία: 18/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

επιτροπή ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, νικοτίνη, spirotetramat, thiacloprid και thiamethoxam μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - προθεσμία: 27/07/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων VII, Χ και ΧΙ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - προθεσμία: 21/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τις χρήσεις του μολύβδου, του υδραργύρου, του καδμίου, του εξασθενούς χρωμίου, των πολυβρωμοδιφαινυλίων ή των πολυβρωμο-διφαινυλαιθέρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - προθεσμία: 20/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - προθεσμία: 20/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../..της Επιτροπής της [...] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της [...] σχετικά με τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που διέπουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - προθεσμία: 21/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: PECH

επιτροπή CULT

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../..της Επιτροπής της [...] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT
γνωμοδότηση: EMPL

επιτροπή EMPL

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../..της Επιτροπής της [...] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 198/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις, όσον αφορά τα προς συλλογή στοιχεία και τις απαιτήσεις δειγματοληψίας, ακρίβειας και ποιότητας (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

επιτροπή ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας, όσον αφορά την κατάρτιση μιας δέσμης ετήσιων πυρηνικών στατιστικών και την προσαρμογή των μεθοδολογικών στοιχείων αναφοράς σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] σχετικά με τη θέσπιση για το 2010 του καταλόγου βιομηχανικών προϊόντων Prodcom που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - προθεσμία: 21/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

επιτροπή IMCO

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] ο οποίος προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - προθεσμία: 20/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - προθεσμία: 21/06/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου