Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg

3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

TRAN komisjon

- Komisjoni direktiiv ../…/EL, [kuupäev], millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - tähtaeg: 18/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

ENVI komisjon

- Eelnõu: Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses klorotaloniili, klotianidiini, difenokonasooli, fenheksamiidi, flubeendiamiidi, nikotiini, spirotetramaadi, tiaklopriidi ja tiametoksaami jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - tähtaeg: 27/07/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) VII, X ja XI lisa (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - tähtaeg: 21/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni otsus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii, elavhõbeda, kaadmiumi, kuuevalentse kroomi, polübroomitud bifenüülide või polübroomitud difenüüleetrite kasutusviiside erandite osas (EMPs kohaldatav tekst) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - tähtaeg: 20/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr .../..., [kuupäev], standarditud ja turvatud registrisüsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - tähtaeg: 20/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - tähtaeg: 22/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni otsus, [kuupäev], mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - tähtaeg: 21/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: PECH

CULT komisjon

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008 (milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas) seoses täiskasvanute elukestvas õppes osalemise statistikaga (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - tähtaeg: 22/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT
nõuandvad komisjonid: EMPL

EMPL komisjon

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 198/2006 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1552/2005 ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta) seoses kogutavate andmete, valimi moodustamise ning täpsuse ja kvaliteedi nõuetega (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - tähtaeg: 22/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

ITRE komisjon

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta, et luua tuumaenergiasektori iga-aastase statistika kogum ja kohandada viiteid metoodikale vastavalt NACE Rev. 2-le (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - tähtaeg: 22/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2010. aastaks (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - tähtaeg: 21/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Eelnõu: Komisjoni määrus (EL) nr …/..., [kuupäev], millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - tähtaeg: 22/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

IMCO komisjon

- Eelnõu: Komisjoni määrus, [kuupäev], millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta üksikasjalikud rakenduseeskirjad (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - tähtaeg: 20/08/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Eelnõu: Komisjoni määrus, [kuupäev], millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - tähtaeg: 21/06/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Õigusteave - Privaatsuspoliitika