Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

TRAN-valiokunta

- Komission direktiivi laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - määräaika: 18/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

ENVI-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorotaloniilin, klotianidiinin, difenokonatsolin, fenheksamidin, flubendiamidin, nikotiinin, spirotetramaatin, tiaklopridin ja tiametoksamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - määräaika: 27/07/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VII, X ja XI muuttamisesta (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - määräaika: 21/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyylejä tai polybromidifenyylieettereitä sisältäviä käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta liitteen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - määräaika: 20/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - määräaika: 20/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus (EU) N:o …/… jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission päätökseksi merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - määräaika: 21/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: PECH

CULT-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL

EMPL-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1552/2005 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 198/2006 muuttamisesta kerättävien tietojen sekä otanta-, tarkkuus- ja laatuvaatimusten osalta (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

ITRE-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi energiatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 muuttamisesta vuotuisten ydintilastojen vahvistamisen ja menetelmäviitteiden NACE Rev. 2:n mukaiseksi muuttamisen osalta (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Luonnos komission asetukseksi neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2010 (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - määräaika: 21/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/… tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

IMCO-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - määräaika: 20/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - määräaika: 21/06/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö