Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras

3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

TRAN komitetas

- [data] Komisijos direktyva ../.../ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - terminas: 18/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

ENVI komitetas

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai dėl didžiausios leidžiamosios chlorotalonilo, klotianido, difenokonazolo, fenheksamido, flubendiamido, nikotino, spirotetramato, tiakloprido ir tiametoksamo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų, projektas (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - terminas: 27/07/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, VII, X ir XI priedai, projektas (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - terminas: 21/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedas dėl švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų ir polibromintų difenileterių naudojimo išimčių siekiant jį suderinti su mokslo ir technikos pažanga, projektas (Tekstas svarbus EEE) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - terminas: 20/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.. dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB projektas (Tekstas svarbus EEE) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - terminas: 20/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimo dėl geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijų ir metodinių standartų projektas (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - terminas: 21/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: PECH

CULT komitetas

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. …/..., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą, projektas (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: EMPL

EMPL komitetas

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 198/2006, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos, nuostatos dėl duomenų rinkimo, imties, tikslumo ir kokybės reikalavimų, projektas (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

ITRE komitetas

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos nuostatos dėl metinių branduolinės energetikos statistikos duomenų nustatymo ir metodinių nuorodų pritaikymo pagal NACE 2 red., projektas (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo sudaromas pramonės produktų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91, Prodcom sąrašas 2010 metams, projektas (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - terminas: 21/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos, projektas (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

IMCO komitetas

- [data] Komisijos reglamento (EB) Nr. .../.., kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, projektas (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - terminas: 20/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, projektas (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - terminas: 21/06/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

Teisinė informacija - Privatumo politika