Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 16. jūnijs - Strasbūra

3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

TRAN komiteja

- Komisijas Direktīva …/…/ES (…), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - termiņš: 18/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

ENVI komiteja

- Projekts Komisijas regulai, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem hlorotalonila, klotianidīna, difenokonazola, fenheksamīda, flubendiamīda, nikotīna, spirotetramāta, tiakloprīda un tiametoksāma atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - termiņš: 27/07/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai, ar kuru groza VII, X un XI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - termiņš: 21/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas lēmumam, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins, dzīvsudrabs, kadmijs, hroms (VI), polibrombifenili un polibromdifenilēteri (Dokuments attiecas uz EEZ) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - termiņš: 20/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…) par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - termiņš: 20/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas lēmumam (…) par laba vides stāvokļa kritērijiem un metodiskajiem standartiem attiecībā uz jūras ūdeņiem (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - termiņš: 21/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: PECH

CULT komiteja

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (...), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: EMPL

EMPL komiteja

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (...), ar kuru attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

ITRE komiteja

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…), ar ko attiecībā uz ikgadējas statistikas datu kopas sagatavošanu kodolenerģijas jomā un metodikas atsauču pielāgošanu atbilstoši NACE 2. red. groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…), ar ko 2010. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - termiņš: 21/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (...), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

IMCO komiteja

- Projekts Komisijas regulai (…), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - termiņš: 20/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Projekts Komisijas regulai (…), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - termiņš: 21/06/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

Juridisks paziņojums - Privātuma politika