Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0348/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0223

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

4. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010)

Δήλωση της Επιτροπής: Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου)

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek και Philippe Lamberts.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Νικόλαος Χουντής, Νίκη Τζαβέλα, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Μαριέττα Γιαννάκου, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil και Tunne Kelam.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο András Gyürk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan και Antonio Cancian.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020 (B7-0348/2010

- Martin Schulz, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση (B7-0349/2010

- Guy Verhofstadt και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ΕΕ 2020σχετικά με την ΕΕ του 2020 (B7-0351/2010

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij και Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ2020 - εμβληματικές πρωτοβουλίες (B7-0353/2010

- Lothar Bisky, Νικόλαος Χουντής, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ΕΕ του 2020 – νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη (B7-0354/2010

- Guy Verhofstadt και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησηςσχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης (B7-0355/2010

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas και Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνησησχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση (B7-0356/2010

- Lothar Bisky, Νικόλαος Χουντής, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕσχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ (B7-0357/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010 και σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου