Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0161/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0161/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0214

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

8.3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011–2013) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0214)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου