Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2734(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0342/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0342/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 15
CRE 16/06/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0238

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

15. Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Βοσνία- Ερζεγοβίνη

Ο Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (B7-0342/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου