Показалец 
Протокол
PDF 288kWORD 167k
Сряда, 16 юни 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (срок за внасяне на измененията)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (26 и 27 юни) (разискване)
 5.Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (разискване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (продължeние на разискването)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Европейска програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) през периода 2011-2013 г. ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Сключване на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Проект на коригиращ бюджет № 04/2010 : Раздел III - Комисия (излишък от 2009 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет (гласуване)
  
8.9.Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства ***I (гласуване)
  
8.10.Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
8.11.Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***I (гласуване)
  
8.12.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - ЕС 2020 (гласуване)
  
8.13.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - Икономическо управление (гласуване)
  
8.14.Предложение за решение за създаването и числения състав на специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (гласуване)
  
8.15.Предложения за назначавания в делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Израелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа (разискване)
 13.Годишен доклад относно правата на човека (2008 г.) - Политики на ЕС в полза на защитниците на правата на човека - Търговията с инструменти за мъчения - (разискване)
 14.Положението на Корейския полуостров (разискване)
 15.Босна и Херцеговина (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването (разискване)
 18.Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт (разискване)
 19.Наводненията в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария (разискване)
 20.Обучение в съдебната област (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1


ПРОТОКОЛ

СРЯДА, 16 ЮНИ 2010 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (срок за внасяне на измененията)

Председателят съобщи, че е получил от Председателския съвет кандидатури за членове на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО, които бяха предадени на членовете на ЕП по електронна поща и са приложени към настоящия протокол.

Срок за внасяне на изменения: 16.06.2010 г., в 10 ч.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 16.6.2010.


3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

комисия TRAN

- Директива ../.../ЕС на Комисията от […] година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - срок: 18/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

комисия ENVI

- Проект на регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлороталонил, клотианидин, дифеноконазол, фенкесамид, флубендиамид, никотин, спиротетрамат, тиаклоприд и тиаметоксам във и върху определени продукти (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - срок: 27/07/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията за изменение на приложения VII, X и XI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - срок: 21/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на решение на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допускането по изключение на употребата на олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили или полибромирани дифенилетери (Текст от значение за ЕИП) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - срок: 20/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕС) №.../... на Комисията от […] година за стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - срок: 20/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) №.../... на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - срок: 22/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на решение на Комисията от […] година относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - срок: 21/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: PECH

комисия CULT

- Проект на регламент (ЕС) №.../... на Комисията от [...] година за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот, във връзка със статистическата информация относно участието на възрастните лица в обучение през целия живот (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - срок: 22/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : CULT
подпомагаща: EMPL

комисия EMPL

- Проект на регламент (ЕС) №.../... на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 198/2006 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията, във връзка с данните, които трябва да бъдат събирани, и с изискванията за изготвянето на извадките, точността и качеството (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - срок: 22/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

комисия ITRE

- Проект на регламент (ЕС) №.../... на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор във връзка с установяването на набор от годишни статистически данни за ядрената енергетика и с адаптирането на методологичните позовавания в съответствие с NACE Rev. 2 (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - срок: 22/08/2010) Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Проект на регламент (ЕС) №.../... на Комисията от […] година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2010 г. (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - срок: 21/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Проект на регламент (ЕС) №.../... на Комисията от […] година за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - срок: 22/08/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

комисия IMCO

- Проект на регламент на Комисията от […] година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - срок: 20/08/2010) Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Проект на регламент на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - срок: 21/06/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO


4. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (26 и 27 юни) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.)

Изявление на Комисията: Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (26 и 27 юни)

Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek и Philippe Lamberts.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil и Tunne Kelam.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказа се András Gyürk.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan и Antonio Cancian.

Изказаха се: Diego López Garrido и Olli Rehn (член на Комисията).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно „ЕС 2020“ (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно европейското икономическо управление (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt и Lena Ek, от името на групата ALDE, относно „ЕС 2020“ (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij и Albert Deß, от името на групата PPE, относно стратегията „ЕС 2020“ – водещи инициативи (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, относно новата европейска стратегия за работни места и растеж „ЕС 2020“ (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt и Lena Ek, от името на групата ALDE, относно необходимостта от укрепване на икономическото управление (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas и Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, относно икономическото управление (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, относно икономическото управление в ЕС (B7-0357/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 16.6.2010 и точка 8.13 от протокола от 16.6.2010.


5. Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни)

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Adrian Severin, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, и Charles Tannock, от името на групата ECR.


6. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Общокитайското събрание на народните представители на Китайската народна република, водена от г-н Zha Peixin, заместник-председател на комисията по външни работи на Общокитайското събрание на народните представители, които заеха място на официалната трибуна.


7. Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (продължeние на разискването)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни)

Изказаха се: Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Jean-Marie Le Pen, независим член на ЕП, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon и Кристиан Вигенин.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu и Andreas Mölzer.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Heidi Hautala, Werner Schulz и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия, проведена в Ростов на Дон на 31 май и 1 юни 2010 г. (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, относно резултатите от срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия, проведена в Ростов на Дон на 31 май и 1 юни 2010 г. (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller и Mário David, от името на групата PPE, относно срещата на високо равнище ЕС-Русия (31 май - 1 юни) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, относно резултатите от срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия, проведена в Ростов на Дон на 31 май и 1 юни 2010 г. (B7-0300/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 17.6.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказа се Robert Atkins, който протестира срещу късното започване на времето за гласуване.

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Lena Ek (A7-0164/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0212)


8.2. Структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0213)


8.3. Европейска програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) през периода 2011-2013 г. ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0214)


8.4. Сключване на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския съюз [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0215)


8.5. Разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Tadeusz Zwiefka (rapporteur) прави изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0216)


8.6. Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно приемането на еврото от Естония от 1 януари 2011 г. [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0217)


8.7. Проект на коригиращ бюджет № 04/2010 : Раздел III - Комисия (излишък от 2009 г.) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 04/2010 за финансовата 2010 година: Раздел III - Комисия [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A7-0200/2010)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2010)0218)


8.8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел II – Съвет [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0219)

Изказвания

- Ryszard Czarnecki (докладчик) преди гласуването, и Jean-Pierre Audy относно внасянето на технически корекции в текста вследствие на гласуването за освобождаването от отговорност, проведено през предходната месечна сесия (точка 6.6 от протокола от 19.5.2010).


8.9. Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства ***I (гласуване)

Доклад относно директивата на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и на писмен превод в наказателното производство [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0220)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0220)


8.10. Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

отхвърля се

След като Парламентът прие в началото на гласуването изменения 1 и 29 относно отхвърлянето на предложението на Комисията, Štefan Füle (член на Комисията) посочи, че Комисията ще обсъди различни варианти, сред които и евентуалното оттегляне на нейното предложение.

Председателят обяви, че текстът е върнат отново на компетентната комисия съгласно член 56, параграф 1 от правилника.

Изказаха се: Pervenche Berès, която смята че връщането на текста отново на компетентната комисия е безмислено, ако Комисията потвърди оттеглянето на своето предложение, Štefan Füle, който уточни, че горепосоченото оттегляне за момента е само един от разглежданите варианти, Pervenche Berès, която поиска пленарното заседание да се произнесе по проекта на законодателна резолюция, в който по-скоро се отхвърля предложението на Комисията, Edit Bauer (докладчик) и Giles Chichester, които се противопоставиха на това искане, и Emilie Turunen, който го подкрепи.

С електронно гласуване (337 - гласа „за“ 329- гласа „против“, 9 „въздържали се“), Парламентът одобрява искането.

Изказа се Hannes Swoboda.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0221)

Председателят обяви процедурата за приключена съгласно член 56, параграф 2 от правилника.


8.11. Информиране на потребителите относно хранителните продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0222)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0222)

Изказвания

Glenis Willmott, за да представи устно изменение към изменение 101, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП бяха против.

Renate Sommer (докладчик), за да:

- внесе поправка в немската версия на изменение 48;

- представи устно изменение към изменение 130, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП бяха против;

- уточни, че частичното приемане на изменение 101 не обезсилва изменение 328, вследствие на което поиска поставянето му на гласуване (Председателят прие това искане);

- поиска гласуване на изменение 339 (Председателят прие това искане);

- се присъедини към искането на Carl Schlyter за поставяне на гласуване на изменение 144, дори и при приемането на изменение 295;

- поиска електронна проверка на гласуването на изменение 346.

Carl Schlyter относно гласуването на изменения 295, 144, 314 et 297.

Joseph Daul, за да поиска, с оглед на късния час, отлагане за друго заседание на част от предвиденото за днес гласуване(Парламентът прие това искане).


8.12. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - ЕС 2020 (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 и B7-0354/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0348/2010

(за замяна на B7-0348/2010, B7-0351/2010 и B7-0353/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul и Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE,

Martin Schulz и Stephen Hughes, от името на групата S&D,

Guy Verhofstadt и Lena Ek, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE,

Malcolm Harbour, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2010)0223)

(Предложението за резолюция B7-0354/2010 отпада.)


8.13. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - Икономическо управление (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 и B7-0357/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0349/2010

(за замяна на B7-0349/2010, B7-0355/2010 и B7-0356/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul и Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE,

Martin Schulz и Stephen Hughes, от името на групата S&D,

Guy Verhofstadt и Lena Ek, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE,

приема се (P7_TA(2010)0224)

(Предложението за резолюция B7-0357/2010 отпада.)


8.14. Предложение за решение за създаването и числения състав на специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (гласуване)

предложение за решение, внесено съгласно член 184 от правилника от Председателския съвет, относно създаването на специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. и за определянето на нейните правомощия, числен състав и срок на действие (B7-0295/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2010)0225)


8.15. Предложения за назначавания в делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (гласуване)

Предложения на Председателския съвет относно кандидатурите за членове на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

приема се (вж. приложение 1 към протокола)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Доклад Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir и Laima Liucija Andrikienė

Доклад Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki и Ashley Fox

Доклад Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire и Gerard Batten

Доклад Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Доклад Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo и Siiri Oviir

Доклад Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Доклад Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt и Linda McAvan

Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - «Икономическо управление» B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14 .35 ч, бе възобновено в 15 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Израелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Израелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil и Elena Băsescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant и Christine De Veyrac.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ивайло Калфин, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor и Michail Tremopoulos, от името на групата Verts/ALE, относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto и Giancarlo Scottà, от името на групата EFD, относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal и Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis и Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, относно израелската военна операция срещу хуманитарната флотилия и блокадата на Газа (B7-0389/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 17.6.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

13. Годишен доклад относно правата на човека (2008 г.) - Политики на ЕС в полза на защитниците на правата на човека - Търговията с инструменти за мъчения - (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Годишен доклад относно правата на човека (2008 г.)

Доклад относно политиките на ЕС в полза на защитниците на правата на човека [2009/2199(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0056/2010) зададен от Gabriele Albertini, от името на комисията AFET и Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Съвета: Прилагане на Регламент (EО) № 1236/2005 на Съвета (B7-0303/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0057/2010) зададен от Gabriele Albertini, от името на комисията AFET и Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Комисията: Прилагане на Регламент (EО) № 1236/2005 на Съвета (B7-0304/2010)

Heidi Hautala представи доклада.

Gabriele Albertini и Vital Moreira развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: László Tőkés, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke и Jacek Protasiewicz.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze и Gerard Batten.

Изказаха се: Catherine Ashton и Heidi Hautala.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Метин Казак и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно търговията със стоки, използвани за изтезания (B7-0360/2010)

- Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно търговията със стоки, използвани за изтезания (B7-0363/2010)

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser и Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, относно търговията със стоки, използвани за изтезания (B7-0365/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно търговията със стоки, използвани за изтезания (B7-0367/2010)

- Robert Sturdy и Charles Tannock, от името на групата ECR, относно търговията със стоки, използвани за изтезания (B7-0368/2010)

- Marie-Christine Vergiat и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно търговия със стоки, използвани са изтезания (B7-0369/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 17.6.2010 и точка 7.12 от протокола от 17.6.2010.


14. Положението на Корейския полуостров (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Корейския полуостров

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Christian Ehler, от името на групата PPE, и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Roger Helmer, от името на групата ECR, и George Sabin Cutaş.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock и Christian Ehler.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно положението на Корейския полуостров (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно положението на Корейския полуостров (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, относно положението на Корейския полуостров (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно положението на Корейския полуостров (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно положението на Корейския полуостров (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin и Peter Simon, от името на групата S&D, относно положението на Корейския полуостров (B7-0366/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 17.6.2010.


15. Босна и Херцеговина (разискване)

Изявление на Комисията: Босна и Херцеговина

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Doris Pack, от името на групата PPE, Emine Bozkurt, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler и Bernd Posselt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu и Csaba Sógor.

Изказа се Štefan Füle.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack от името на комисията AFET, относно положението в Босна и Херцеговина (B7-0342/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 17.6.2010.


16. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от секретариата на независимите членове на ЕП следните предложения за назначения :

комисия ITRE: Béla Kovács

делегация за връзки с Арабския полуостров: Béla Kovács.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


(Заседанието, прекъснато в 18.55 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
заместник-председател

17. Споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването (разискване)

Изявление на Комисията: Споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването

Кристалина Георгиева (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, и Jacqueline Foster, от името на групата ECR.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Gesine Meissner, от името на групата ALDE, относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати (B7-0370/2010);

- Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати (B7-0371/2010);

- Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати (B7-0372/2010);

- Mathieu Grosch, от името на групата PPE, относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати (B7-0373/2010);

- Jacqueline Foster, от името на групата ECR, относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати (B7-0374/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.15 от протокола от 17.6.2010.


18. Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт (разискване)

Изявление на Комисията: Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт

Кристалина Георгиева (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Carlo Fidanza, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas и Georges Bach.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău и Jaroslav Paška.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Brian Simpson, от името на комисията TRAN, относно прилагането на директивите от първия железопътен пакет (№ 2001/12/ЕО, 2001/13/ЕО и 2001/14/ЕО) (B7-0344/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.16 от протокола от 17.6.2010.


19. Наводненията в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария (разискване)

Изявление на Комисията: Наводненията в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария

Кристалина Георгиева (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová и Kinga Göncz.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver и Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE, относно природните бедствия в Централна Европа (B7-0346/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.17 от протокола от 17.6.2010.


20. Обучение в съдебната област (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0063/2010), зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Юридическо обучение - План за действие от Стокхолм (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, в качеството на заместник на автора, разви въпроса, изискващ устен отговор.

Кристалина Георгиева (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Cecilia Wikström.

Изказа се Кристалина Георгиева

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Bernhard Rapkay, от името на групата S&D, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, относно съдебното обучение – Програмата от Стокхолм (B7-0294/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.18 от протокола от 17.6.2010.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 442.783/OJJE).


22. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.55 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1

Делегация на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО

Пълноправни членове

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain и Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin и Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel и Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Правна информация - Политика за поверителност