Seznam 
Zápis
PDF 248kWORD 152k
Středa, 16. června 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) – Příprava summitu G20 (26.–27. června) (rozprava)
 5.Závěry summitu EU-Rusko (31. května – 1. června) (rozprava)
 6.Přivítání
 7.Závěry summitu EU-Rusko (31. května – 1. června) (pokračování rozpravy)
 8.Hlasování
  8.1.Společný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Evropský program pozorování Země (GMES) (2011–2013) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2010: oddíl III – Komise (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.8.Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Rada (hlasování)
  8.9.Právo na tlumočení a překlad při trestním řízení ***I (hlasování)
  8.10.Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě ***I (hlasování)
  8.11.Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***I (hlasování)
  8.12.Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) – EU 2020 (hlasování)
  8.13.Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) – Správa ekonomických záležitostí (hlasování)
  8.14.Návrh rozhodnutí o zřízení a početním složení zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 (hlasování)
  8.15.Návrhy na jmenování do delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Izraelská vojenská operace proti humanitární flotile a blokáda Gazy (rozprava)
 13.Výroční zpráva o lidských právech (2008) – Politiky EU ve prospěch zastánců lidských práv – Obchodování se zbožím používaným při mučení (rozprava)
 14.Situace na Korejském poloostrově (rozprava)
 15.Bosna a Hercegovina (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Dohoda mezi EU a USA o letecké dopravě (rozprava)
 18.Provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku (rozprava)
 19.Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku (rozprava)
 20.Vzdělávání v oblasti justice (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1


ZÁPIS

STŘEDA 16. ČERVNA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Složení delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)

Předseda oznámil, že od Konference předsedů obdržel návrhy na jmenování do delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES a že tyto návrhy zaslal poslancům elektronickou poštou. Jména navržených členů jsou uvedena v příloze k tomuto zápisu.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. 6. 2010 v 10:00.

Hlasování: bod 8.15 zápisu ze dne 16.6.2010.


3. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

výbor TRAN

- Směrnice Komise ../…/EU ze dne […], kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - lhůta: 18/08/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

výbor ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - lhůta: 27/07/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy VII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - lhůta: 21/08/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se mění pro účely zohlednění vědeckého a technického pokroku příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES co se týče výjimek pro použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů (Text s významem pro EHP) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - lhůta: 20/08/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) č. ../... ze dne […] o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Text s významem pro EHP) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - lhůta: 20/08/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) č. ../... ze dne […], kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - lhůta: 22/08/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […] o kritériích a metodických normách pro dobrý stav prostředí mořských vod (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - lhůta: 21/08/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: PECH

výbor CULT

- Návrh nařízení Komise (EU) č. ../... ze dne […], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - lhůta: 22/08/2010)
předáno příslušný výbor: CULT
stanovisko: EMPL

výbor EMPL

- Návrh nařízení Komise (EU) č. ../... ze dne […], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 198/2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích, pokud jde o údaje, které mají být shromažďovány, požadavky na výběr šetřených jednotek a přesnost a kvalitu (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - lhůta: 22/08/2010)
předáno příslušný výbor: EMPL

výbor ITRE

- Návrh nařízení Komise (EU) č. ../... ze dne […], kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o stanovení souboru ročních statistik o jaderné energii a úpravu metodologických odkazů podle NACE Rev. 2. (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - lhůta: 22/08/2010)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Návrh nařízení Komise (EU) č. ../... ze dne […], kterým se na rok 2010 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - lhůta: 21/08/2010)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Návrh nařízení Komise (EU) č. ../... ze dne […], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - lhůta: 22/08/2010)
předáno příslušný výbor: ITRE

výbor IMCO

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - lhůta: 20/08/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - lhůta: 21/06/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO


4. Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) – Příprava summitu G20 (26.–27. června) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010)

Prohlášení Komise: Příprava summitu G20 (26.–27. června)

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek a Philippe Lamberts.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil a Tunne Kelam.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupil András Gyürk.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan a Antonio Cancian.

Vystoupili: Diego López Garrido a Olli Rehn (člen Komise).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Martin Schulz, Stephen Hughes za skupinu S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE o strategii EU 2020 o strategii EU 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes za skupinu S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE o správě ekonomických záležitostí (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek za skupinu ALDE o strategii EU 2020 o strategii EU 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij a Albert Deß za skupinu PPE o strategii EU 2020 – vzorové iniciativy o strategii EU 2020 – stěžejní iniciativy (B7-0353/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o EU 2020 – nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst o EU 2020 – nové evropské strategii pro zaměstnanost a růst (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek za skupinu ALDE o potřebě posílení správy ekonomických záležitostí o potřebě posílené správy ekonomických záležitostí (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas a Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE o správě ekonomických záležitostí o správě ekonomických záležitostí (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o správě ekonomických záležitostí o správě ekonomických záležitostí EU (B7-0357/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 16.6.2010 a bod 8.13 zápisu ze dne 16.6.2010.


5. Závěry summitu EU-Rusko (31. května – 1. června) (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Závěry summitu EU-Rusko (31. května – 1. června)

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Adrian Severin za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, a Charles Tannock za skupinu ECR.


6. Přivítání

Předsedkyně jménem Parlamentu přivítala členy delegace Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky, kterou vede pan Ča Pchej-sin, místopředseda výboru pro zahraniční věci Všečínského shromáždění lidových zástupců ČLR. Členové delegace byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


7. Závěry summitu EU-Rusko (31. května – 1. června) (pokračování rozpravy)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Závěry summitu EU-Rusko (31. května – 1. června)

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Jean-Marie Le Pen nezařazený, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon a Kristian Vigenin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu a Andreas Mölzer.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Heidi Hautala, Werner Schulz a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o závěrech summitu EU-Rusko, který se konal v Rostově na Donu ve dnech 31. května a 1. června 2010 (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein a Kristian Vigenin za skupinu S&D o výsledku summitu EU-Rusko, který se konal v Rostově na Donu ve dnech 31. května a 1. června 2010 (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o summitu EU-Rusko (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník a Roberts Zīle za skupinu ECR o závěrech summitu EU a Ruska (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller a Mário David za skupinu PPE o summitu EU-Rusko (ve dnech 31. května a 1. června 2010) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland za skupinu ALDE o výsledku summitu EU-Rusko, který se konal v Rostově na Donu ve dnech 31. května a 1. června 2010 (B7-0300/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 17.6.2010.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupil Robert Atkins, který vyjádřil rozhořčení nad zpožděním, s jakým začíná hlasování.

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Společný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) prováděném několika členskými státy [KOM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Lena Ek (A7-0164/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH, a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0212)


8.2. Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy [KOM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0213)


8.3. Evropský program pozorování Země (GMES) (2011–2013) ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) [KOM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0214)


8.4. Uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropskou unií [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0215)


8.5. Posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Tadeusz Zwiefka (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0216)


8.6. Přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura v Estonsku ke dni 1. ledna 2011 [KOM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0217)


8.7. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2010: oddíl III – Komise (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: László Surján (A7-0200/2010)

(potřebná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0218)


8.8. Udělení absolutoria za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl II – Rada [SEK(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0219)

Vystoupení

- Ryszard Czarnecki (zpravodaj) před hlasováním a Jean-Pierre Audy k technickým úpravám textu s ohledem na hlasování o udělení absolutoria, které se konalo na předcházejícím dílčím zasedání (bod 6.6 zápisu ze dne 19.5.2010).


8.9. Právo na tlumočení a překlad při trestním řízení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0220)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0220)


8.10. Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

zamítnut

Jelikož Parlament na začátku hlasování přijal pozměňovací návrhy 1 a 29, které se týkaly zamítnutí návrhu Komise, Štefan Füle (člen Komise) oznámil, že Komise zváží různé možnosti, případně i stažení svého návrhu.

Předseda prohlásil, že věc je vrácena zpět příslušnému výboru podle čl. 56 odst. 1 jednacího řádu.

Vystoupili: Pervenche Berès, která uvedla, že je zbytečné, aby byla věc vrácena zpět příslušnému výboru, pokud Komise potvrdí, že stáhne svůj návrh, Štefan Füle, který upřesnil, že stažení návrhu je jednou ze zvažovaných možností, Pervenche Berès, která požádala, aby se shromáždění vyjádřilo k návrhu legislativního usnesení, kterým se zamítá návrh Komise, Edit Bauer (zpravodajka) a Giles Chichester, kteří oba vyjádřili nesouhlas s touto žádostí, a Emilie Turunen, která žádost podpořila.

Parlament žádost schválil EH (337 pro, 329 proti, 9 zdržení se).

Vystoupil Hannes Swoboda.

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0221)

Předseda prohlásil postup za ukončený v souladu s čl. 59 odst. 2 jednacího řádu.


8.11. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům [KOM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0222)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0222)

Vystoupení

Glenis Willmott, která předložila ústní PN k PN 101, který nebyl vzat v potaz, protože s ním nesouhlasilo více než 40 poslanců.

Renate Sommer (zpravodajka) aby:

- upřesnila německé znění PN 48;

- předložila ústní PN k PN 130, který nebyl vzat v potaz, protože s ním nesouhlasilo více než 40 poslanců;

- upřesnila, že částečným přijetím PN 101 se nestal PN 328 bezpředmětným, a požádala tudíž, aby se o tomto PN hlasovalo (předseda žádosti vyhověl);

- požádala, aby se hlasovalo o PN 339 (předseda žádosti vyhověl);

- podpořila žádost, se kterou vystoupil Carl Schlyter, aby se hlasovalo o PN 144, i když byl přijat PN 295;

- požádala, aby bylo hlasování o PN 346 ověřeno elektronicky.

Carl Schlyter k hlasování o PN 295, 144, 314 a 297.

Joseph Daul, který s ohledem na pozdní hodinu požádal, aby byla část dnešního hlasování odložena na jedno z nadcházejících dílčích zasedání (Parlament tuto žádost schválil).


8.12. Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) – EU 2020 (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 a B7-0354/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0348/2010

(nahrazující B7-0348/2010, B7-0351/2010 a B7-0353/2010):

předložen těmito poslanci:

Joseph Daul a Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE,

Martin Schulz a Stephen Hughes za skupinu S&D,

Guy Verhofstadt a Lena Ek za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE,

Malcolm Harbour za skupinu ECR

přijat (P7_TA(2010)0223)

(Návrh usnesení B7-0354/2010 se nebere v potaz.)


8.13. Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) Správa ekonomických záležitostí (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 a B7-0357/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0349/2010

(nahrazující B7-0349/2010, B7-0355/2010 a B7-0356/2010):

předložen těmito poslanci:

Joseph Daul a Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE,

Martin Schulz a Stephen Hughes za skupinu S&D,

Guy Verhofstadt a Lena Ek za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE,

přijat (P7_TA(2010)0224)

(Návrh usnesení B7-0357/2010 se nebere v potaz.)


8.14. Návrh rozhodnutí o zřízení a početním složení zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 184 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o zřízení zvláštního výboru pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013, stanovení jeho působnosti, složení a funkčního období (B7-0295/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2010)0225)


8.15. Návrhy na jmenování do delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES (hlasování)

Návrhy Konference předsedů o návrzích na jmenování do delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KONFERENCE PŘEDSEDŮ

schválen (viz Příloha 1 zápisu)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

zpráva Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir a Laima Liucija Andrikienė

zpráva Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki a Ashley Fox

zpráva Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire a Gerard Batten

zpráva Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

zpráva Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo a Siiri Oviir

zpráva Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

zpráva Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt a Linda McAvan

Příprava zasedání Evropské rady (17. června 2010) – „Správa ekonomických záležitostí“ B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno ve 14:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Izraelská vojenská operace proti humanitární flotile a blokáda Gazy (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Izraelská vojenská operace proti humanitární flotile a blokáda Gazy

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil a Elena Băsescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant a Christine De Veyrac.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam a Elena Băsescu za skupinu PPE o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová a Kristian Vigenin za skupinu S&D o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor a Michail Tremopoulos za skupinu Verts/ALE o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto a Giancarlo Scottà za skupinu EFD o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL o izraelské vojenské operaci proti humanitární flotile a o blokádě Gazy (B7-0389/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 17.6.2010.


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

13. Výroční zpráva o lidských právech (2008) – Politiky EU ve prospěch zastánců lidských práv – Obchodování se zbožím používaným při mučení (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Výroční zpráva o lidských právech (2008)

Zpráva o politikách EU ve prospěch zastánců lidských práv [2009/2199(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0056/2010), kterou pokládají Gabriele Albertini za výbor AFET a Vital Moreira za výbor INTA Radě: Provádění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (B7-0303/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0057/2010), kterou pokládají Gabriele Albertini za výbor AFET a Vital Moreira za výbor INTA Komisi: Provádění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (B7-0304/2010)

Heidi Hautala uvedla zprávu.

Gabriele Albertini a Vital Moreira rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) odpověděla na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: László Tőkés za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Metin Kazak za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, David Campbell Bannerman za skupinu EFD, Nicole Sinclaire nezařazená, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke a Jacek Protasiewicz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze a Gerard Batten.

Vystoupily: Catherine Ashton a Heidi Hautala.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Metin Kazak a Marietje Schaake za skupinu ALDE o obchodování se zbožím používaným k mučení (B7-0360/2010);

- Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o obchodování se zbožím používaným k mučení (B7-0363/2010);

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser a Maria Eleni Koppa za skupinu S&D o obchodování se zbožím používaným k mučení (B7-0365/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot a Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o obchodování s některým zbožím používaným k mučení (B7-0367/2010);

- Robert Sturdy a Charles Tannock za skupinu ECR o obchodování se zbožím používaným k mučení (B7-0368/2010);

- Marie-Christine Vergiat a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o obchodování se zbožím používaným k mučení (B7-0369/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 17.6.2010 a bod 7.12 zápisu ze dne 17.6.2010.


14. Situace na Korejském poloostrově (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Korejském poloostrově

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Christian Ehler za skupinu PPE, a Kristian Vigenin za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Jelko Kacin za skupinu ALDE, Roger Helmer za skupinu ECR, a George Sabin Cutaş.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock a Christian Ehler.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock za skupinu ECR o situaci na Korejském poloostrově (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o situaci na Korejském poloostrově (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o situaci na Korejském poloostrově (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o situaci na Korejském poloostrově o situaci na Korejském poloostrově (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o situaci na Korejském poloostrově (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin a Peter Simon za skupinu S&D o situaci na Korejském poloostrově (B7-0366/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 17.6.2010.


15. Bosna a Hercegovina (rozprava)

Prohlášení Komise: Bosna a Hercegovina

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Doris Pack za skupinu PPE, Emine Bozkurt za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler a Bernd Posselt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu a Csaba Sógor.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Doris Pack za výbor AFET o situaci v Bosně a Hercegovině (B7-0342/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 17.6.2010.


16. Členství ve výborech a delegacích

Sekretariát nezařazených poslanců zaslal předsedovi následující návrhy na jmenování:

výbor ITRE: Béla Kovács

delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem: Béla Kovács.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 18:55, pokračovalo ve 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: László TŐKÉS
místopředseda

17. Dohoda mezi EU a USA o letecké dopravě (rozprava)

Prohlášení Komise: Dohoda mezi EU a USA o letecké dopravě

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Mathieu Grosch za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, a Jacqueline Foster za skupinu ECR.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Gesine Meissner za skupinu ALDE o dohodě mezi EU a USA o letecké dopravě (B7-0370/2010);

- Saïd El Khadraoui za skupinu S&D o dohodě o letecké dopravě mezi EU a USA (B7-0371/2010);

- Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE o dohodě o letecké dopravě mezi EU a USA (B7-0372/2010);

- Mathieu Grosch za skupinu PPE o dohodě mezi EU a USA o letecké dopravě (B7-0373/2010);

- Jacqueline Foster za skupinu ECR o dohodě mezi EU a USA o letecké dopravě (B7-0374/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 17.6.2010.


18. Provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku (rozprava)

Prohlášení Komise: Provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Carlo Fidanza za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas a Georges Bach.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Silvia-Adriana Ţicău a Jaroslav Paška.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Brian Simpson za výbor TRAN o provádění směrnic týkajících se prvního železničního balíčku (2001/12/ES, 2001/13/ES a 2001/14/ES) (B7-0344/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.16 zápisu ze dne 17.6.2010.


19. Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Kristalina Georgieva (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová a Kinga Göncz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver a Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE o přírodních katastrofách ve střední Evropě (B7-0346/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.17 zápisu ze dne 17.6.2010.


20. Vzdělávání v oblasti justice (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0063/2010), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne za výbor JURI Komisi: Vzdělávání v oblasti justice – Stockholmský akční plán (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, zastupující autora, rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Kristalina Georgieva (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Diana Wallis za skupinu ALDE, Jaroslav Paška za skupinu EFD, a Cecilia Wikström.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Bernhard Rapkay za skupinu S&D, Diana Wallis za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD o soudním vzdělávání – Stockholmský program (B7-0294/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.18 zápisu ze dne 17.6.2010.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 442.783/OJJE).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Příloha 1

Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-ES

Stálí členové

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain a Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin a Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel a Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Právní upozornění - Ochrana soukromí