Indeks 
Protokol
PDF 250kWORD 154k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Sammensætningen af Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (frist for indgivelse af ændringsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - Forberedelse af G20-topmødet (26.-27. juni) (forhandling)
 5.Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni) (forhandling)
 6.Velkomstord
 7.Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni) (fortsat forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Forvaltningsstrukturer for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.EU-jordobservationsprogrammet (GMES) (2011-2013) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.Tilladelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Estlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2011 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.7.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2010: Sektion III - Kommissionen (overskud 2009) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.8.Decharge 2008: EU's almindelige budget, Rådet (afstemning)
  
8.9.Ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager ***I (afstemning)
  
8.10.Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter ***I (afstemning)
  
8.11.Forbrugeroplysning om fødevarer ***I (afstemning)
  
8.12.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - EU 2020 (afstemning)
  
8.13.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - Økonomisk governance (afstemning)
  
8.14.Forslag til afgørelse om oprettelse og sammensætning af et særligt udvalg om politikudfordringer og budgetmidler i en bæredygtig Europæisk Union efter 2013 (afstemning)
  
8.15.Forslag til udnævnelser til Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Den israelske militære operation mod den humanitære konvoj og blokaden af Gaza (forhandling)
 13.Årsberetning om menneskerettigheder (2008) - EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere - Handel med torturredskaber - (forhandling)
 14.Situationen på Den Koreanske Halvø (forhandling)
 15.Bosnien og Hercegovina (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Luftfartsaftale mellem EU og USA (forhandling)
 18.Gennemførelse af den første jernbanepakkes direktiver (forhandling)
 19.Oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Ungarn (forhandling)
 20.Juridisk uddannelse (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1


PROTOKOL

ONSDAG DEN 16. JUNI 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Sammensætningen af Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (frist for indgivelse af ændringsforslag)

Formanden meddelte, at han fra Formandskonferencen havde modtaget forslag til udnævnelser til Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg, som var blevet videresendt til medlemmerne pr. elektronisk post og var vedføjet som bilag til denne protokol.

Frist for ændringsforslag: 16.06.2010 kl. 10.00.

Afstemning: punkt 8.15 i protokollen af 16.6.2010.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

TRAN

- Kommissionens direktiv .../…/EU af […] om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - frist: 18.8.2010)
henvist til: kor.udv.: TRAN

ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning nr. .../../EU af [...] om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorthalonil, clothianidin, difenoconazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiacloprid og thiamethoxam i eller på visse produkter (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - frist: 27.7.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning nr. .../../EU af [...] om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - frist: 21.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens afgørelse nr. .../../EU af [...] om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF for så vidt angår undtagede anvendelser af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler og polybromerede diphenylethere (EØS-relevant tekst) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - frist: 20.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af [ …] om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådet beslutning 280/2004/EF (EØS-relevant tekst) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - frist: 20.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af [...] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - frist: 22.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Udkast til Komissionens afgørelse nr. .../../EU af [...] om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - frist: 21.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: PECH

CULT

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af [...] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - frist: 22.8.2010)
henvist til: kor.udv.: CULT
rådg.udv.: EMPL

EMPL

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af […] om ændring af forordning (EF) nr. 198/2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder for så vidt angår de data, som skal indsamles, og kravene til stikprøver, præcision og kvalitet (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - frist: 22.8.2010)
henvist til: kor.udv.: EMPL

ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af [...] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 for så vidt angår indførelse af årlige statistikker om kernekraftanlæg og tilpasning til NACE rev. 2 af de metodologiske henvisninger (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - frist: 22.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af [...] om fastsættelse for 2010 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - frist: 21.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af [...] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - frist: 22.8.2010)
henvist til: kor.udv.: ITRE

IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/…/EU af […] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - frist: 20.8.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Udkast til Kommissionens forordning nr. …/../EU af [...] om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - frist: 21.6.2010)
henvist til: kor.udv.: IMCO


4. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - Forberedelse af G20-topmødet (26.-27. juni) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010)

Redegørelse fra Kommissionen: Forberedelse af G20-topmødet (26.-27. juni)

Diego López Garrido (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek og Philippe Lamberts.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil og Tunne Kelam.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

András Gyürk tog ordet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan og Antonio Cancian.

Talere: Diego López Garrido og Olli Rehn (medlem af Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Martin Schulz, Stephen Hughes for S&D-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om EU 2020 (B7-0348/2010)

- Martin Schulz, Stephen Hughes for S&D-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om økonomisk governance (B7-0349/2010)

- Guy Verhofstadt og Lena Ek for ALDE-Gruppen om Europa 2020 (B7-0351/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij og Albert Deß for PPE-Gruppen om EU 2020-strategien – flagskibsinitiativer (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides og Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen om Europa 2020 – ny europæisk strategi for beskæftigelse og vækst (B7-0354/2010)

- Guy Verhofstadt og Lena Ek for ALDE-Gruppen om behovet for styrket økonomisk governance (B7-0355/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas og Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen om økonomisk forvaltning (B7-0356/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides og Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen om økonomisk styring i EU (B7-0357/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 16.6.2010 og punkt 8.13 i protokollen af 16.6.2010.


5. Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni) (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni)

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Adrian Severin for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen og Charles Tannock for ECR-Gruppen.


6. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Folkerepublikken Kinas Nationalforsamling, under ledelse af Zha Peixin, næstformand for den kinesiske Nationalforsamlings udenrigsudvalg, som havde taget plads i den officielle loge.


7. Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni) (fortsat forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni)

Talere: Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Jean-Marie Le Pen, løsgænger, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon og Kristian Vigenin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu og Andreas Mölzer.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Heidi Hautala, Werner Schulz og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen om resultaterne af topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu den 31. maj-1. juni 2010 (B7-0293/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen om resultaterne af topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu den 31. maj-1. juni 2010 (B7-0296/2010)

- Helmut Scholz og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen om topmødet mellem EU og Rusland (B7-0297/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník og Roberts Zīle for ECR-Gruppen om konklusionerne fra topmødet mellem EU og Rusland (B7-0298/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller og Mário David for PPE-Gruppen om topmødet mellem EU og Rusland (31. maj – 1. juni) (B7-0299/2010)

- Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen om resultaterne af topmødet EU-Rusland i Rostov-na-Donu den 31. maj-1. juni 2010 (B7-0300/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 17.6.2010.


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Robert Atkins tog ordet for at protestere over den forsinkede påbegyndelse af afstemningstiden.

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169), der iværksættes af flere medlemsstater [KOM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Lena Ek (A7-0164/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG, og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0212)


8.2. Forvaltningsstrukturer for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation [KOM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0213)


8.3. EU-jordobservationsprogrammet (GMES) (2011-2013) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-jordobservationsprogrammet (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) [KOM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0214)


8.4. Indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0215)


8.5. Tilladelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Tadeusz Zwiefka (rapporteur) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 138, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0216)


8.6. Estlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2011 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Estlands indførelse af euroen den 1. januar 2011 [KOM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0217)


8.7. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2010: Sektion III - Kommissionen (overskud 2009) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: László Surján (A7-0200/2010)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2010)0218)


8.8. Decharge 2008: EU's almindelige budget, Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion II – Rådet [SEK(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0219)

Talere

- Ryszard Czarnecki (ordfører), inden afstemningen, og Jean-Pierre Audy om de tekniske justeringer, der skulle foretages i teksten efter den afstemning om decharge, der havde fundet sted under den foregående mødeperiode (punkt 6.6 i protokollen af 19.5.2010).


8.9. Ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager ***I (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rettighederne til tolke- og oversætterbistand i straffesager [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0220)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0220)


8.10. Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) meddelte, at Kommissionen ville overveje forskellige løsninger og eventuelt tage sit forslag tilbage, efter at Parlamentet ved begyndelsen af afstemningen havde vedtaget ændringsforslag 1 og 29 om forkastelse af Kommissionens forslag.

Formanden erklærede teksten for henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 1.

Talere: Pervenche Berès, som mente, at det var nyttesløst at henvise til fornyet behandling i det kompetente udvalg, hvis Kommissionen bekræftede, at forslaget ville blive taget tilbage, Štefan Füle, som præciserede, at en sådan tilbagetagelse i øjeblikket var en blandt flere mulige løsninger, Pervenche Berès, som herefter bad Parlamentet om at tage stilling til forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, der gik ud på at forkaste Kommissionens forslag, Edit Bauer (ordfører) og Giles Chichester, som begge modsatte sig denne anmodning, og Emilie Turunen, som støttede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (337 for, 329 imod, 9 abstentions).

Hannes Swoboda tog ordet.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0221)

Formanden erklærede proceduren for afsluttet, jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 2.


8.11. Forbrugeroplysning om fødevarer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne [KOM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2010)0222)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0222)

Talere

Glenis Willmott, for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 101, hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom over 40 medlemmer havde modsat sig, at det mundtlige ændringsforslag blev taget under behandling.

Renate Sommer (ordfører) for:

- at foretage en rettelse i den tyske version af ændringsforslag 48

- at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 130, hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom over 40 medlemmer havde modsat sig, at det mundtlige ændringsforslag blev taget under behandling

- for at præcisere, at den delvise vedtagelse af ændringsforslag 101 ikke betød, at ændringsforslag 328 bortfaldt, og for følgelig at anmode om, at dette ændringsforslag blev sat under afstemning (formanden imødekom denne anmodning)

- for at anmode om, at ændringsforslag 339 blev sat under afstemning (formanden imødekom denne anmodning)

- for at tilslutte sig Carl Schlyters anmodning om, at ændringsforslag 144 skulle sættes under afstemning, selv hvis ændringsforslag 295 blev vedtaget

- for at anmode om en elektronisk kontrol af afstemningen om ændringforslag 346.

Carl Schlyter om afstemningen om ændringsforslag 295, 144, 314 og 297.

Joseph Daul for i lyset af det sene tidspunkt at anmode om, at en del af dagens afstemning blev udsat til et senere møde (Parlamentet godkendte denne anmodning).


8.12. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - EU 2020 (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 og B7-0354/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0348/2010

(erstatter B7-0348/2010, B7-0351/2010 og B7-0353/2010):

stillet af:

Joseph Daul og Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen

Martin Schulz og Stephen Hughes for S&D-Gruppen

Guy Verhofstadt og Lena Ek for ALDE-Gruppen

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Malcolm Harbour for ECR-Gruppen

Vedtaget (P7_TA(2010)0223)

(Forslag til beslutning B7-0354/2010 bortfaldt).


8.13. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - Økonomisk governance (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 og B7-0357/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0349/2010

(erstatter B7-0349/2010, B7-0355/2010 og B7-0356/2010):

stillet af:

Joseph Daul og Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen

Martin Schulz og Stephen Hughes for S&D-Gruppen

Guy Verhofstadt og Lena Ek for ALDE-Gruppen

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

Vedtaget (P7_TA(2010)0224)

(Forslag til beslutning B7-0357/2010 bortfaldt).


8.14. Forslag til afgørelse om oprettelse og sammensætning af et særligt udvalg om politikudfordringer og budgetmidler i en bæredygtig Europæisk Union efter 2013 (afstemning)

Forslag til afgørelse, indgivet af Formandskonferencen, jf. forretningsordenens artikel 184, om nedsættelse af et særligt udvalg om de politiske udfordringer og budgetmidler for en bæredygtig Europæisk Union efter 2013 og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (B7-0295/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2010)0225)


8.15. Forslag til udnævnelser til Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (afstemning)

Formandskonferencens forslag om forslag til udnævnelser til Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Vedtaget (Se bilag 1 til protokollen)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Betænkning: Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir og Laima Liucija Andrikienė

Betænkning: Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki og Ashley Fox

Betænkning: Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire og Gerard Batten

Betænkning: Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Betænkning: Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo og Siiri Oviir

Betænkning: Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Betænkning: Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt og Linda McAvan

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - «Økonomisk styring» B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Den israelske militære operation mod den humanitære konvoj og blokaden af Gaza (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den israelske militære operation mod den humanitære konvoj og blokaden af Gaza

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Ioannis Kasoulides for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil og Elena Băsescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant og Christine De Veyrac.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen om den israelske militæraktion mod nødhjælpskonvojen og blokaden af Gaza (B7-0345/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam og Elena Băsescu for PPE-Gruppen om den israelske militæroperation mod nødhjælpskonvojen og blokaden af Gaza (B7-0347/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen om den israelske militæraktion mod nødhjælpskonvojen og blokaden af Gaza (B7-0350/2010)

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor og Michail Tremopoulos for Verts/ALE-Gruppen om den israelske militæraktion mod nødhjælpskonvojen og blokaden af Gaza (B7-0379/2010)

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto og Giancarlo Scottà for EFD-Gruppen om den israelske militæroperation mod nødhjælpskonvojen og blokaden af Gaza (B7-0385/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal og Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen om den israelske militæraktion mod nødhjælpskonvojen og blokaden af Gaza (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis og Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen om Israels militæroperation den 31. maj 2010 mod en nødhjælpskonvoj til Gaza (B7-0389/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 17.6.2010.


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

13. Årsberetning om menneskerettigheder (2008) - EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere - Handel med torturredskaber - (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Årsberetning om menneskerettigheder (2008)

Betænkning om EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere [2009/2199(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0056/2010) af Gabriele Albertini for AFET og Vital Moreira for INTA til Rådet: Gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 (B7-0303/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0057/2010) af Gabriele Albertini for AFET og Vital Moreira for INTA til Kommissionen: Gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 (B7-0304/2010)

Heidi Hautala forelagde sin betænkning.

Gabriele Albertini og Vital Moreira begrundede de mundtlige forespørgsler.

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: László Tőkés for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Metin Kazak for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke og Jacek Protasiewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze og Gerard Batten.

Talere: Catherine Ashton og Heidi Hautala.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Metin Kazak og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0360/2010)

- Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0363/2010)

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser og Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0365/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0367/2010)

- Robert Sturdy og Charles Tannock for ECR-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0368/2010)

- Marie-Christine Vergiat og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen om handel med torturredskaber (B7-0369/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 17.6.2010 og punkt 7.12 i protokollen af 17.6.2010.


14. Situationen på Den Koreanske Halvø (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen på Den Koreanske Halvø

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Christian Ehler for PPE-Gruppen, og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Roger Helmer for ECR-Gruppen og George Sabin Cutaş.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock og Christian Ehler.

Catherine Ashton tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0358/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0359/2010)

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0361/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0362/2010)

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0364/2010)

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin og Peter Simon for S&D-Gruppen om situationen på Den Koreanske Halvø (B7-0366/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 17.6.2010.


15. Bosnien og Hercegovina (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Bosnien og Hercegovina

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Doris Pack for PPE-Gruppen, Emine Bozkurt for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler og Bernd Posselt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu og Csaba Sógor.

Štefan Füle tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Doris Pack for AFET om situationen i Bosnien-Hercegovina (B7-0342/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 17.6.2010.


16. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra løsgængernes sekretariat modtaget forslag om følgende udnævnelser:

ITRE: Béla Kovács

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø: Béla Kovács.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


(Mødet udsat kl. 18 h 55 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: László TŐKÉS
næstformand

17. Luftfartsaftale mellem EU og USA (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Luftfartsaftale mellem EU og USA

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen og Jacqueline Foster for ECR-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Gesine Meissner for ALDE-Gruppen om lufttransportaftalen mellem EU og USA (B7-0370/2010)

- Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen om lufttransportaftalen mellem EU og USA (B7-0371/2010)

- Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen om lufttransportaftalen mellem EU og USA (B7-0372/2010)

- Mathieu Grosch for PPE-Gruppen om lufttransportaftalen mellem EU og USA (B7-0373/2010)

- Jacqueline Foster for ECR-Gruppen om lufttransportaftalen mellem EU og USA (B7-0374/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 17.6.2010.


18. Gennemførelse af den første jernbanepakkes direktiver (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Gennemførelse af den første jernbanepakkes direktiver

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Carlo Fidanza for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas og Georges Bach.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău og Jaroslav Paška.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Brian Simpson for TRAN om gennemførelse af de første jernbanepakkedirektiver (2001/12/EF, 2001/13/EF og 2001/14/EF) (B7-0344/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 17.6.2010.


19. Oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Ungarn (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Ungarn

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Czesław Adam Siekierski for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová og Kinga Göncz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik og Silvia-Adriana Ţicău.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver og Jacek Saryusz-Wolski for PPE-Gruppen om naturkatastroferne i Centraleuropa (B7-0346/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.17 i protokollen af 17.6.2010.


20. Juridisk uddannelse (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0063/2010) af Klaus-Heiner Lehne for JURI, Juridisk uddannelse - Stockholm handlingsplan (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, for stilleren, begrundede den mundtlige forespørgsel.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, og Cecilia Wikström.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Bernhard Rapkay for S&D-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen og Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen om juridisk uddannelse – Stockholmprogrammet (B7-0294/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.18 i protokollen af 17.6.2010.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 442.783/OJJE).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilag 1

Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg

Ordinære medlemmer

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain og Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin og Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel og Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik