Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 275kWORD 167k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου) (συζήτηση)
 5.Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συζήτηση)
 6.Υποδοχή
 7.Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011 * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 : Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (πλεόνασμα 2009) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  8.9.Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I (ψηφοφορία)
  8.12.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - ΕΕ 2020 (ψηφοφορία)
  8.13.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)
  8.14.Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για τις πολιτικές προκλήσεις και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (ψηφοφορία)
  8.15.Προτάσεις διορισμών για την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας (συζήτηση)
 13.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2008) - Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια - (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (συζήτηση)
 15.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)
 18.Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
 19.Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (συζήτηση)
 20.Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Σύνθεση της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τη Διάσκεψη των Προέδρων τις προτάσεις διορισμών στην Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους βουλευτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επισυνάπτονται ως Παράρτημα στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά.

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16.06.2010 στις 10 π.μ.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010.


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

επιτροπή TRAN

- Οδηγία ../…/ΕE της Επιτροπής της […] για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - προθεσμία: 18/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

επιτροπή ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, νικοτίνη, spirotetramat, thiacloprid και thiamethoxam μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - προθεσμία: 27/07/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων VII, Χ και ΧΙ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - προθεσμία: 21/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τις χρήσεις του μολύβδου, του υδραργύρου, του καδμίου, του εξασθενούς χρωμίου, των πολυβρωμοδιφαινυλίων ή των πολυβρωμο-διφαινυλαιθέρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - προθεσμία: 20/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - προθεσμία: 20/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../..της Επιτροπής της [...] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της [...] σχετικά με τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που διέπουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - προθεσμία: 21/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: PECH

επιτροπή CULT

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../..της Επιτροπής της [...] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά τις στατιστικές για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: CULT
γνωμοδότηση: EMPL

επιτροπή EMPL

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../..της Επιτροπής της [...] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 198/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις, όσον αφορά τα προς συλλογή στοιχεία και τις απαιτήσεις δειγματοληψίας, ακρίβειας και ποιότητας (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

επιτροπή ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας, όσον αφορά την κατάρτιση μιας δέσμης ετήσιων πυρηνικών στατιστικών και την προσαρμογή των μεθοδολογικών στοιχείων αναφοράς σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] σχετικά με τη θέσπιση για το 2010 του καταλόγου βιομηχανικών προϊόντων Prodcom που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - προθεσμία: 21/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../.. της Επιτροπής της [...] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - προθεσμία: 22/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

επιτροπή IMCO

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] ο οποίος προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - προθεσμία: 20/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - προθεσμία: 21/06/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO


4. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010)

Δήλωση της Επιτροπής: Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου)

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek και Philippe Lamberts.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Νικόλαος Χουντής, Νίκη Τζαβέλα, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Μαριέττα Γιαννάκου, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil και Tunne Kelam.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο András Gyürk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan και Antonio Cancian.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020 (B7-0348/2010

- Martin Schulz, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση (B7-0349/2010

- Guy Verhofstadt και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ΕΕ 2020σχετικά με την ΕΕ του 2020 (B7-0351/2010

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij και Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ2020 - εμβληματικές πρωτοβουλίες (B7-0353/2010

- Lothar Bisky, Νικόλαος Χουντής, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ΕΕ του 2020 – νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη (B7-0354/2010

- Guy Verhofstadt και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησηςσχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης (B7-0355/2010

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas και Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνησησχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση (B7-0356/2010

- Lothar Bisky, Νικόλαος Χουντής, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕσχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ (B7-0357/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010 και σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010.


5. Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου)

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.


6. Υποδοχή

Η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, υπό τον κ. Zha Peixin, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κινεζικής Εθνοσυνέλευσης, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


7. Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου)

Παρεμβαίνουν οι Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jean-Marie Le Pen, μη εγγεγραμμένος, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon και Kristian Vigenin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Heidi Hautala, Werner Schulz και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Ροστόβ του Ντον στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010 (B7-0293/2010

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας του Rostov on-Don στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010 (B7-0296/2010

- Helmut Scholz και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B7-0297/2010

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (B7-0298/2010

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller και Mário David, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου 2010) (B7-0299/2010

- Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας του Rostov on-Don στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010 (B7-0300/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Robert Atkins, ο οποίος διαμαρτύρεται για την καθυστερημένη έναρξη της ώρας των ψηφοφοριών.

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) το οποίο έχουν αναλάβει πλείονα κράτη μέλη [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Lena Ek (A7-0164/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0212)


8.2. Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0213)


8.3. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011–2013) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0214)


8.4. Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0215)


8.5. Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Tadeusz Zwiefka (rapporteur) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0216)


8.6. Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011 * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011 [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0217)


8.7. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 : Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (πλεόνασμα 2009) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: László Surján (A7-0200/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0218)


8.8. Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0219)

Παρεμβάσεις:

- Ryszard Czarnecki (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία, και Jean-Pierre Audy σχετικά με τις τεχνικές προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στο κείμενο μετά από την ψηφοφορία επί της απαλλαγής που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου συνόδου (σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2010).


8.9. Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0220)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0220)


8.10. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο, στην αρχή της ψηφοφορίας, ενέκρινε τις τροπολογίες 1 και 29, οι οποίες προτείνουν την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής, ο Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) ανακοινώνει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις, ενδεχομένως και την περίπτωση ανάκλησης της πρότασής της.

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι το κείμενο θα παραπεμφθεί εκ νέου στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 56, παράγραφος 1 του Κανονισμού.

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès, η οποία εκφράζει την άποψη ότι η εκ νέου παραπομπή στην αρμόδια επιτροπή δεν έχει νόημα εάν η Επιτροπή επιβεβαιώσει ότι ανακαλεί την πρότασή της, Štefan Füle, ο οποίος διευκρινίζει ότι η ανάκληση της πρότασης αποτελεί προς το παρόν μία από διάφορες εναλλακτικές λύσεις, Pervenche Berès, η οποία, κατόπιν τούτου, ζητεί από το Σώμα να αποφανθεί επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος το οποίο αποσκοπεί στην απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής, Edit Bauer (εισηγήτρια) και Giles Chichester, οι οποίοι αμφότεροι εκφράζουν την αντίθεσή τους προς αυτό το αίτημα, και Emilie Turunen, η οποία στηρίζει το αίτημα.

Με ΗΨ (337 υπέρ, 329 κατά, 9 abstentions), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνει ο Hannes Swoboda.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0221)

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 56, παράγραφος 2 του Κανονισμού.


8.11. Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0222)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0222)

Παρεμβάσεις:

Glenis Willmott, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 101, η οποία δεν κρατείται, επειδή περισσότεροι από 40 βουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να ληφθεί υπόψη.

Renate Sommer (εισηγήτρια):

- για να επιφέρει μια διόρθωση στο γερμανικό κείμενο της τροπολογίας 48·

- για να παρουσιάσει μια προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 130, η οποία δεν κρατείται, επειδή περισσότεροι από 40 βουλευτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο να ληφθεί υπόψη·

- για να διευκρινίσει ότι η έγκριση μέρους της τροπολογίας 101 δεν σημαίνει ότι η τροπολογία 328 καταπίπτει και για να ζητήσει, ως εκ τούτου, να τεθεί η τροπολογία αυτή σε ψηφοφορία (Ο Πρόεδρος συμφωνεί με αυτό το αίτημα)·

- για να ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 339 (Ο Πρόεδρος συμφωνεί με αυτό το αίτημα)·

- για να στηρίξει το αίτημα του Carl Schlyter να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 144 ακόμη και αν εγκρίθηκε η τροπολογία 295·

- για να ζητήσει τον ηλεκτρονικό έλεγχο της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 346.

Carl Schlyter σχετικά με την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 295, 144, 314 και 297.

Joseph Daul για να ζητήσει, λόγω έλλειψης χρόνου, να μετατεθεί μέρος των ψηφοφοριών που έχουν προβλεφθεί για σήμερα σε μεταγενέστερη συνεδρίαση (το Σώμα εγκρίνει αυτό το αίτημα).


8.12. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - ΕΕ 2020 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 και B7-0354/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0348/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0348/2010, B7-0351/2010 και B7-0353/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul και Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Martin Schulz και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Guy Verhofstadt και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0223)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0354/2010 καταπίπτει.)


8.13. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 και B7-0357/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0349/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0349/2010, B7-0355/2010 και B7-0356/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul και Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Martin Schulz και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Guy Verhofstadt και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0224)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0357/2010 καταπίπτει.)


8.14. Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για τις πολιτικές προκλήσεις και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 184 του Κανονισμού, από την Διάσκεψη των Προέδρων, με θέμα την ίδρυση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, τις αρμοδιότητές της, τη σύνθεσή της και τη θητεία της (B7-0295/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0225)


8.15. Προτάσεις διορισμών για την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ (ψηφοφορία)

Προτάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τις προτάσεις διορισμών στην Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Εγκρίνονται (Βλέπε Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Έκθεση Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir και Laima Liucija Andrikienė

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki και Ashley Fox

Έκθεση Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire και Gerard Batten

Έκθεση Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Έκθεση Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo και Siiri Oviir

Έκθεση Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Έκθεση Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt και Linda McAvan

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - «Οικονομική διακυβέρνηση» B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.35 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3.00 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Γεώργιος Τούσσας, Νίκη Τζαβέλα, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant και Christine De Veyrac.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0345/2010

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0347/2010

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0350/2010

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor και Μιχάλης Τρεμόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0379/2010

- Fiorello Provera, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Oreste Rossi, Mara Bizzotto και Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0385/2010

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal και Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0386/2010

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Νικόλαος Χουντής και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και τον αποκλεισμό της Γάζας (B7-0389/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

13. Ετήσια έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2008) - Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια - (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ετήσια έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2008)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [2009/2199(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0056/2010) που κατέθεσαν οι Gabriele Albertini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου (B7-0303/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0057/2010) που κατέθεσαν οι Gabriele Albertini, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου (B7-0304/2010)

Η Heidi Hautala παρουσιάζει την έκθεσή της.

Οι Gabriele Albertini και Vital Moreira αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke και Jacek Protasiewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze και Gerard Batten.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton και Heidi Hautala.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Metin Kazak και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια (B7-0360/2010

- Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια (B7-0363/2010

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser και Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια (B7-0365/2010

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια (B7-0367/2010

- Robert Sturdy και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια (B7-0368/2010

- Marie-Christine Vergiat και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια (B7-0369/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010 και σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


14. Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock και Christian Ehler.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0358/2010

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (B7-0359/2010

- Christian Ehler, Ιωάννης Κασουλίδης και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0361/2010

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0362/2010

- Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0364/2010

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin και Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας (B7-0366/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


15. Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Βοσνία- Ερζεγοβίνη

Ο Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (B7-0342/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τη γραμματεία των μη εγγεγραμμένων βουλευτών τις ακόλουθες προτάσεις διορισμών:

επιτροπή ITRE: Béla Kovács

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Béla Kovács.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.55 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

17. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές

Η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών ΕΕ-ΗΠΑ (B7-0370/2010

- Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ (B7-0371/2010

- Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ (B7-0372/2010

- Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών ΕΕ-ΗΠΑ (B7-0373/2010

- Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ (B7-0374/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


18. Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

Η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Antonio Cancian, Brian Simpson, Γεώργιος Τούσσας και Georges Bach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Brian Simpson εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (αριθ. 2001/12/EK, 2001/13/EK και 2001/14/EK) (B7-0344/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


19. Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία

Η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová και Kinga Göncz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές στην Κεντρική Ευρώπη (B7-0346/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


20. Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0063/2010) που κατέθεσε ο Klaus-Heiner Lehne εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Δικαστική Κατάρτιση - Σχέδιο Δράσης της Στοκχόλμης (B7-0306/2010).

Ο Luigi Berlinguer, αναπλ. του συντάκτη, αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Cecilia Wikström.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernhard Rapkay, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών – Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (B7-0294/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 442.783/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ

Τακτικά μέλη

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Ελένη Θεοχάρους, Pablo Zalba Bidegain και Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin και Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel και Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου