Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 246kWORD 160k
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valtuuskunnan Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa kokoonpano (tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - G20-huippukokouksen (26.–27. kesäkuuta) valmistelu (keskustelu)
 5.EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät (jatkoa keskustelulle)
 8.Äänestykset
  
8.1.Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma (BONUS-169) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteet ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Euroopan maanhavainnointiohjelma (GMES) (2011–2013) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Tiiviimmän yhteistyön hyväksyminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Euron käyttöönottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011 * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.7.Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2010: Pääluokka III - Komissio (vuoden 2009 ylijäämä) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.8.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto (äänestys)
  
8.9.Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I (äänestys)
  
8.10.Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen ***I (äänestys)
  
8.11.Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille ***I (äänestys)
  
8.12.Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - EU 2020 (äänestys)
  
8.13.Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - EU:n talouden ohjausjärjestelmä (äänestys)
  
8.14.Päätösehdotus kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen jäsenmäärästä (äänestys)
  
8.15.Ehdotukset jäsenten nimittämiseksi valtuuskuntaan Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarto (keskustelu)
 13.Vuotuinen kertomus ihmisoikeuksista (2008) - Ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet - Kidutusvälineiden kauppa - (keskustelu)
 14.Korean niemimaan tilanne (keskustelu)
 15.Bosnia ja Hertsegovina (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.EU:n ja Yhdysvaltain välinen ilmailusopimus (keskustelu)
 18.Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian ja Unkarin, sekä Ranskan tulvat (keskustelu)
 20.Oikeusalan koulutus (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1


PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 16. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Valtuuskunnan Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa kokoonpano (tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa puheenjohtajakokoukselta ehdotukset jäsenten nimittämiseksi valtuuskuntaan Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa. Ehdotukset on lähetetty jäsenille sähköpostilla ja ne ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika: 16.6.2010 klo 10.00.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.6.2010, kohta 8.15.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

TRAN-valiokunta

- Komission direktiivi laivavarusteista annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY muuttamisesta (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - määräaika: 18/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

ENVI-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorotaloniilin, klotianidiinin, difenokonatsolin, fenheksamidin, flubendiamidin, nikotiinin, spirotetramaatin, tiaklopridin ja tiametoksamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - määräaika: 27/07/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VII, X ja XI muuttamisesta (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - määräaika: 21/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission päätökseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyylejä tai polybromidifenyylieettereitä sisältäviä käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta liitteen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - määräaika: 20/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - määräaika: 20/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus (EU) N:o …/… jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 muuttamisesta (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Luonnos komission päätökseksi merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - määräaika: 21/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: PECH

CULT-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevien tilastojen osalta (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL

EMPL-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1552/2005 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 198/2006 muuttamisesta kerättävien tietojen sekä otanta-, tarkkuus- ja laatuvaatimusten osalta (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

ITRE-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi energiatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 muuttamisesta vuotuisten ydintilastojen vahvistamisen ja menetelmäviitteiden NACE Rev. 2:n mukaiseksi muuttamisen osalta (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Luonnos komission asetukseksi neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2010 (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - määräaika: 21/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/… tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - määräaika: 22/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

IMCO-valiokunta

- Luonnos komission asetukseksi yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - määräaika: 20/08/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Luonnos komission asetukseksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - määräaika: 21/06/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO


4. Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - G20-huippukokouksen (26.–27. kesäkuuta) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu

Komission julkilausuma: G20-huippukokouksen (26.–27. kesäkuuta) valmistelu

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek ja Philippe Lamberts.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Puheenvuorot: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil ja Tunne Kelam.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

András Gyürk käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan ja Antonio Cancian.

Puheenvuorot: Diego López Garrido ja Olli Rehn (komission jäsen).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0348/2010)

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta talouden ohjausjärjestelmästä (B7-0349/2010)

- Guy Verhofstadt ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0351/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij ja Albert Deß PPE-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta työllisyyttä ja kasvua edistävästä uudesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0354/2010)

- Guy Verhofstadt ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta talouden tehostetun ohjausjärjestelmän tarpeesta (B7-0355/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas ja Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta talouden ohjausjärjestelmästätalouden ohjausjärjestelmästä (B7-0356/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n talouden ohjausjärjestelmästä (B7-0357/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.6.2010, kohta 8.12 ja istunnon pöytäkirja 16.6.2010, kohta 8.13.


5. EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.


6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Kiinan kansantasavallan kansalliskokouksen valtuuskunnan, jota johti kansalliskokouksen ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Zha Peixin.


7. EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät (jatkoa keskustelulle)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Venäjän huippukokouksen (31. toukokuuta–1. kesäkuuta) päätelmät

Puheenvuorot: Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Marie Le Pen, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon ja Kristian Vigenin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu ja Andreas Mölzer.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Heidi Hautala, Werner Schulz ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä -huippukokouksen päätelmistä (B7-0293/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä -huippukokouksen tuloksista (B7-0296/2010)

- Helmut Scholz ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (B7-0297/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta EU–Venäjä -huippukokouksen päätelmistä (B7-0298/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ja Mário David PPE-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (31. toukokuuta - 1. kesäkuuta) (B7-0299/2010)

- Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta Donin Rostovissa 31. toukokuuta–1. kesäkuuta 2010 pidetyn EU–Venäjä -huippukokouksen tuloksista (B7-0300/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.10.


Puhetta johti Gianni PITTELLA
varapuhemies

Robert Atkins käytti puheenvuoron, jossa hän protestoi äänestysten myöhästymistä.

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma (BONUS-169) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS-169) [KOM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Lena Ek (A7-0164/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0212)


8.2. Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteet ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamisesta [KOM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0213)


8.3. Euroopan maanhavainnointiohjelma (GMES) (2011–2013) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) [KOM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0214)


8.4. Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistamisesta Euroopan unionin puolesta [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0215)


8.5. Tiiviimmän yhteistyön hyväksyminen avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Tadeusz Zwiefka (esittelijä) käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0216)


8.6. Euron käyttöönottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011 * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönotosta Virossa 1. tammikuuta 2011 [KOM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0217)


8.7. Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2010: Pääluokka III - Komissio (vuoden 2009 ylijäämä) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A7-0200/2010)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0218)


8.8. Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – Neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka II – Neuvosto [SEK(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0219)

Puheenvuorot:

- Ryszard Czarnecki (esittelijä) ennen äänestystä, ja Jean-Pierre Audy tekstiin tehtävistä teknisistä mukautuksista vastuuvapaudesta edellisen istuntojakson aikana toimitetun äänestyksen seurauksena (istunnon pöytäkirja 19.5.2010, kohta 6.6).


8.9. Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0220)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0220)


8.10. Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Koska parlamentti hyväksyi äänestyksen alussa tarkistukset 1 ja 29, jotka koskevat komission ehdotuksen hylkäämistä, Štefan Füle (komission jäsen) ilmoitti, että komissio aikoo harkita erilaisia vaihtoehtoja ja ehdotuksensa mahdollista peruuttamista.

Puhemies ilmoitti, että teksti palautetaan uudelleen asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 56 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Puheenvuorot: Pervenche Berès, joka totesi, että ehdotuksen palauttaminen asiasta vastaavaan valiokuntaan on turhaa, jos komissio vahvistaa ehdotuksensa peruuttamisen, Štefan Füle, joka täsmensi, että peruuttaminen on yksi suunnitelluista vaihtoehdoista, Pervenche Berès, joka pyysi täysistuntoa äänestämään luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, jolla hylätään komission ehdotus, Edit Bauer (esittelijä) ja Giles Chichester, jotka molemmat vastustivat tätä pyyntöä, ja Emilie Turunen, joka kannatti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (337 puolesta, 329 vastaan, 9 tyhjää).

Hannes Swoboda käytti puheenvuoron.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0221)

Puhemies totesi menettelyn päättyneeksi työjärjestyksen 56 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


8.11. Elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeita koskevien tietojen antamisesta kuluttajille [KOM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0222)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0222)

Puheenvuorot:

Glenis Willmott esittääkseen tarkistukseen 101 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista.

Renate Sommer (esittelijä):

- tehdäkseen oikaisun tarkistuksen 48 saksankieliseen versioon;

- esittääkseen tarkistukseen 130 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista;

- täsmentääkseen, että tarkistus 328 ei raukea tarkistuksen 101 osittaisen hyväksymisen seurauksena, ja pyytääkseen, että tarkistuksesta 328 toimitetaan äänestys (puhemies hyväksyi pyynnön);

- pyytääkseen, että tarkistuksesta 339 toimitetaan äänestys (puhemies hyväksyi pyynnön);

- kannattaakseen Carl Schlyterin pyyntöä, joka koski äänestyksen toimittamista tarkistuksesta 144 siitä huolimatta, että tarkistus 295 oli hyväksytty;

- pyytääkseen tarkistuksesta 346 toimitetun äänestyksen tuloksen tarkistamista koneäänestyksellä.

Carl Schlyter tarkistuksista 295, 144, 314 ja 297 toimitetusta äänestyksestä.

Joseph Daul pyytääkseen, että osa tämän päivän äänestyksistä siirrettäisiin myöhempään istuntoon äänestysten myöhästymisen vuoksi (parlamentti hyväksyi pyynnön).


8.12. Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - EU 2020 (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 ja B7-0354/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0348/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0348/2010, B7-0351/2010 ja B7-0353/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Joseph Daul ja Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta,

Martin Schulz ja Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta,

Guy Verhofstadt ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0223)

(Päätöslauselmaesitys B7-0354/2010 raukesi.)


8.13. Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - EU:n talouden ohjausjärjestelmä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 ja B7-0357/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0349/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0349/2010, B7-0355/2010 ja B7-0356/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Joseph Daul ja Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta,

Martin Schulz ja Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta,

Guy Verhofstadt ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0224)

(Päätöslauselmaesitys B7-0357/2010 raukesi.)


8.14. Päätösehdotus kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen jäsenmäärästä (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 184 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (B7-0295/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0225)


8.15. Ehdotukset jäsenten nimittämiseksi valtuuskuntaan Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotukset jäsenten nimittämiseksi valtuuskuntaan Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUKSET

Hyväksyttiin (ks. pöytäkirjan liite 1)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Mietintö Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir ja Laima Liucija Andrikienė

Mietintö Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki ja Ashley Fox

Mietintö Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire ja Gerard Batten

Mietintö Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Mietintö Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo ja Siiri Oviir

Mietintö Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Mietintö Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt ja Linda McAvan

Eurooppa-neuvoston kokouksen (17. kesäkuuta 2010) valmistelu - "EU:n talouden ohjausjärjestelmä" B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14 h 35 ja sitä jatkettiin klo 15 heures.)

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarto (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarto

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil ja Elena Băsescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant ja Christine De Veyrac.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta humanitaariseen laivasaattueeseen kohdistuneesta Israelin sotilasoperaatiosta ja Gazan saarrosta (B7-0345/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta (B7-0347/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista avustuslaivaa vastaan ja Gazan saarrosta (B7-0350/2010)

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor ja Michail Tremopoulos Verts/ALE-ryhmän puolesta Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista laivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta (B7-0379/2010)

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto ja Giancarlo Scottà EFD-ryhmän puolesta Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta (B7-0385/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal ja Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta (B7-0386/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta Israelin sotilasoperaatiosta humanitaarista avustuslaivasaattuetta vastaan ja Gazan saarrosta (B7-0389/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.11.


Puhetta johti Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
varapuhemies

13. Vuotuinen kertomus ihmisoikeuksista (2008) - Ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet - Kidutusvälineiden kauppa - (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Vuotuinen kertomus ihmisoikeuksista (2008)

Mietintö ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavista EU:n toimista [2009/2199(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Suullinen kysymys (O-0056/2010) Gabriele Albertini AFET-valiokunnan puolesta ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 täytäntöönpano (B7-0303/2010)

Suullinen kysymys (O-0057/2010) Gabriele Albertini AFET-valiokunnan puolesta ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 täytäntöönpano (B7-0304/2010)

Heidi Hautala esitteli laatimansa mietinnön.

Gabriele Albertini ja Vital Moreira esittelivät suulliset kysymykset.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: László Tőkés PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke ja Jacek Protasiewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze ja Gerard Batten.

Puheenvuorot: Catherine Ashton ja Heidi Hautala.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Metin Kazak ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 täytäntöönpanosta (B7-0360/2010)

- Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta kidutusvälineiden kaupasta (B7-0363/2010)

- Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser ja Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta kidutusvälineiden kaupasta (B7-0365/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta tiettyjen kidutusvälineiden kaupasta (B7-0367/2010)

- Robert Sturdy ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta kidutusvälineiden kaupasta (B7-0368/2010)

- Marie-Christine Vergiat ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta kidutusvälineiden kaupasta tiettyjen kidutukseen käytettävien tavaroiden kaupasta (B7-0369/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.1 ja istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.12.


14. Korean niemimaan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Korean niemimaan tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Christian Ehler PPE-ryhmän puolesta ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Roger Helmer ECR-ryhmän puolesta ja George Sabin Cutaş.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock ja Christian Ehler.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0358/2010)

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0359/2010)

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0361/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta tilanteesta Korean niemimaalla (B7-0362/2010)

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0364/2010)

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin ja Peter Simon S&D-ryhmän puolesta Korean niemimaan tilanteesta (B7-0366/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.13.


15. Bosnia ja Hertsegovina (keskustelu)

Komission julkilausuma: Bosnia ja Hertsegovina

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-ryhmän puolesta, Emine Bozkurt S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler ja Bernd Posselt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu ja Csaba Sógor.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Doris Pack AFET-valiokunnan puolesta Bosnia ja Herzegovinan tilanteesta (B7-0342/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.14.


16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut sitoutumattomien sihteeristöltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ITRE-valiokunta: Béla Kovács

Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta: Béla Kovács.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


(Istunto keskeytettiin klo 18 h 55 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti László TŐKÉS
varapuhemies

17. EU:n ja Yhdysvaltain välinen ilmailusopimus (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n ja Yhdysvaltain välinen ilmailusopimus

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta ja Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta (B7-0370/2010)

- Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimuksesta (B7-0371/2010)

- Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimuksesta (B7-0372/2010)

- Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta (B7-0373/2010)

- Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimuksesta (B7-0374/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.15.


18. Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Carlo Fidanza PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas ja Georges Bach.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Silvia-Adriana Ţicău ja Jaroslav Paška.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta ensimmäisen rautatiepaketin direktiivien (N:o 2001/12/EY, 2001/13/EY ja 2001/14/EY) täytäntöönpanosta (B7-0344/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.16.


19. Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian ja Unkarin, sekä Ranskan tulvat (keskustelu)

Komission julkilausuma: Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian ja Unkarin, sekä Ranskan tulvat

Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová ja Kinga Göncz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver ja Jacek Saryusz-Wolski PPE-ryhmän puolesta luonnonkatastrofeista Keski-Euroopassa (B7-0346/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.17.


20. Oikeusalan koulutus (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0063/2010) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Oikeusalan koulutus - Tukholman toimintasuunnitelma (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, laatijan sijainen, esitteli suullisen kysymyksen.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Cecilia Wikström.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Bernhard Rapkay S&D-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta oikeusalan koulutuksesta ja Tukholman ohjelmasta (B7-0294/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.6.2010, kohta 7.18.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 442.783/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Liite 1

Valtuuskunta Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa

Varsinaiset jäsenet

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain ja Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin ja Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel ja Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö