Rodyklė 
Protokolas
PDF 253kWORD 158k
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Delegacijos CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete sudėtis (pakeitimų pateikimo terminas)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - Pasirengimas G20 aukščiausiojo lygio susitikimui (birželio 26 ir 27 d.) (diskusijos)
 5. ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (diskusijos)
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (diskusijų tęsinys)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa (BONUS 169) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo organų sukūrimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos Žemės stebėjimo programa (GMES) (2011–2013 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Leidimas taikyti tvirtesnį bendradarbiavimą teisės, taikytinos santuokos nutraukimui ir gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymui, srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Euro įvedimas Estijoje 2011 m. sausio 1 d. * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 04/2010. III skirsnis. Komisija (2009 m. perviršis) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8. 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)
  
8.9.Teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese ***I (balsavimas)
  
8.10.Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas ***I (balsavimas)
  
8.11.Informacijos apie maistą teikimas vartotojams ***I (balsavimas)
  
8.12. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - UE 2020 (balsavimas)
  
8.13.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - Ekonomikos valdymas (balsavimas)
  
8.14. Pasiūlymas dėl sprendimo dėl specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudarymo ir narių skaičiaus (balsavimas)
  
8.15. Pasiūlymai dėl delegacijos CARIFORUM ir EB parlamentiniame komitete narių paskyrimo (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12. Izraelio karinė operacija prieš humanitarinę flotilę ir Gazos ruožo blokada (diskusijos)
 13.Metinė žmogaus teisių ataskaita (2008 m.). Žmogaus teisių gynėjams palankios ES politikos priemonės. Prekyba kankinimo įrankiais (diskusijos)
 14. Padėtis Korėjos pusiasalyje (diskusijos)
 15. Bosnija ir Hercegovina (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17. ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo (diskusijos)
 18. Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimas (diskusijos)
 19. Potvyniai Vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje (diskusijos)
 20. Teisėjų mokymas (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas


PROTOKOLAS

2010 M. BIRŽELIO MĖN. 16 D.

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Delegacijos CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete sudėtis (pakeitimų pateikimo terminas)

Pirmininkas pranešė, kad Pirmininkų sueiga pateikė pasiūlymus dėl paskyrimo į delegaciją CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete. Šie pasiūlymai Parlamento nariams buvo perduoti elektroniniu būdu ir yra pateikiami šios dienos protokolo priede.

Pakeitimų pateikimo terminas 2010 m. birželio 16 d. 10 val.

Balsavimas: 2010 06 16 protokolo 8.15 punktas.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

TRAN komitetas

- [data] Komisijos direktyva ../.../ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - terminas: 18/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

ENVI komitetas

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai dėl didžiausios leidžiamosios chlorotalonilo, klotianido, difenokonazolo, fenheksamido, flubendiamido, nikotino, spirotetramato, tiakloprido ir tiametoksamo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų, projektas (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - terminas: 27/07/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, VII, X ir XI priedai, projektas (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - terminas: 21/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedas dėl švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų ir polibromintų difenileterių naudojimo išimčių siekiant jį suderinti su mokslo ir technikos pažanga, projektas (Tekstas svarbus EEE) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - terminas: 20/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.. dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 280/2004/EB projektas (Tekstas svarbus EEE) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - terminas: 20/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimo dėl geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijų ir metodinių standartų projektas (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - terminas: 21/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: PECH

CULT komitetas

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. …/..., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą, projektas (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: EMPL

EMPL komitetas

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 198/2006, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos, nuostatos dėl duomenų rinkimo, imties, tikslumo ir kokybės reikalavimų, projektas (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

ITRE komitetas

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos nuostatos dėl metinių branduolinės energetikos statistikos duomenų nustatymo ir metodinių nuorodų pritaikymo pagal NACE 2 red., projektas (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo sudaromas pramonės produktų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91, Prodcom sąrašas 2010 metams, projektas (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - terminas: 21/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. .../.., kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos, projektas (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - terminas: 22/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

IMCO komitetas

- [data] Komisijos reglamento (EB) Nr. .../.., kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės, projektas (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - terminas: 20/08/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamento (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, projektas (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - terminas: 21/06/2010)
perduota atsakingam komitetui: IMCO


4. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - Pasirengimas G20 aukščiausiojo lygio susitikimui (birželio 26 ir 27 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.)

Komisijos pareiškimas: Pasirengimas G20 aukščiausiojo lygio susitikimui (birželio 26 ir 27 d.)

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek ir Philippe Lamberts.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil ir Tunne Kelam.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo András Gyürk.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan ir Antonio Cancian.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Europos ekonominio valdymo (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu – dėl strategijos „ES 2020“ (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij ir Albert Deß PPE frakcijos vardu – dėl strategijos „2020 m. Europa“ pavyzdinių iniciatyvų (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu – dėl „ES 2020“ – Europos naujos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu – dėl poreikio stiprinti ekonomikos valdymą (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas ir Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu – dėl ekonomikos valdymo (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES ekonomikos valdymo (B7-0357/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 16 protokolo 8.12 punktas ir 2010 06 16 protokolo 8.13 punktas.


5.  ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu.


6. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius ir M. Zha Peixin, Kinijos nacionalinės asamblėjos Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo, vadovaujamos delegacijos narius iš Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinės asamblėjos.


7. ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (diskusijų tęsinys)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados

Kalbėjo: Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Jean-Marie Le Pen , nepriklausomas Parlamento narys, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon ir Kristian Vigenin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Heidi Hautala, Werner Schulz ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl 2010 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Rostove prie Dono vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu – dėl 2010 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Rostove prie Dono vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išvadų (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ir Mário David PPE frakcijos vardu – dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo (gegužės 31 d.–birželio 1 d.) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu – dėl 2010 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Rostove prie Dono vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išdavų (B7-0300/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.10 punktas.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Robert Atkins, kuris pasipiktino dėl balsavimo pradžios vėlavimo.

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa (BONUS 169) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių narių įgyvendinamoje Jungtinėje Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programoje (BONUS-169) [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Lena Ek (A7-0164/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0212)


8.2. Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo organų sukūrimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0213).


8.3. Europos Žemės stebėjimo programa (GMES) (2011–2013 m.) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Žemės stebėjimo programos (GMES) ir jos pradinių praktinių veiksmų 2011–2013 m. [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Norbert Glante (A7-0161/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0214).


8.4. Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo Europos Sąjungos vardu [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Herbert Reul (A7-0176/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0215).


8.5. Leidimas taikyti tvirtesnį bendradarbiavimą teisės, taikytinos santuokos nutraukimui ir gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymui, srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Tadeusz Zwiefka (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0216).


8.6. Euro įvedimas Estijoje 2011 m. sausio 1 d. * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo Estijoje 2011 m. sausio 1 d. [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Edward Scicluna (A7-0182/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0217).


8.7.  Taisomojo biudžeto projektas Nr. 04/2010. III skirsnis. Komisija (2009 m. perviršis) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pasiūlymo dėl taisomojo Europos Sąjungos 2010 finansinių metų biudžeto projekto Nr. 04/2010. III skirsnis. Komisija [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: László Surján (A7-0200/2010).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2010)0218).


8.8.  2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2010)0219).

Kalbėjo:

- Ryszard Czarnecki (pranešėjas) prieš balsavimą ir Jean-Pierre Audy dėl techninių teksto pataisymų, atliekamų po balsavimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, vykusio per praeitą mėnesinę sesiją (2010 05 19 protokolo 6.6 punktas).


8.9. Teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teisių į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese projekto [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sarah Ludford (A7-0198/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0220).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0220).


8.10. Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Edit Bauer (A7-0137/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta

Balsavimo pradžioje Parlamentas patvirtino 1 ir 29 pakeitimus, atmesdamas Komisijos pasiūlymą. Štefan Füle (Komisijos narys) nurodė, kad Komisija peržiūrės įvairias nuomones, įskaitant ir pasiūlymo atsiėmimą.

Pirmininkas pranešė, kad tekstas bus perduotas kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnio 1 dalimi.

Kalbėjo: Pervenche Berès, kuri manė, kad grąžinimas komitetui yra nenaudingas, jei Komisija patvirtins, kad atsiima savo pasiūlymą; Štefan Füle, kuris patikslino, kad pasiūlymo atsiėmimas yra viena iš daugelio galimybių; Pervenche Berès pasiūlė Parlamentui patvirtinti teisėkūros rezoliucijos projektą, kuriuo siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą; Edit Bauer (pranešėja) ir Giles Chichester, kurie nepritarė šiam pasiūlymui, ir Emilie Turunen, kuri parėmė šį pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (337 balsavo už, 329 – prieš, 9 abstentions) patenkino prašymą.

Kalbėjo Hannes Swoboda.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0221).

Pirmininkas , vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnio 2 dalimi, paskelbė, kad procedūra yra baigta.


8.11. Informacijos apie maistą teikimas vartotojams ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Renate Sommer (A7-0109/2010).

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2010)0222).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2010)0222).

Kalbėjo:

Glenis Willmott pateikė žodinį pakeitimą dėl 101 pakeitimo, bet jis nebuvo patvirtintas, nes daugiau kaip 40 narių jam prieštaravo.

Renate Sommer (pranešėja):

- pataisė 48 pakeitimo vokiečių k. variantą;

- pateikė žodinį 130 pakeitimo pakeitimą; jis nebuvo patvirtintas, nes daugiau kaip 40 narių jam prieštaravo;

- nurodė, kad 101 pakeitimo patvirtinimas iš dalies nereiškia, kad 328 pakeitimas atkrenta, ir todėl paprašė, kad dėl jo būtų balsuojama ( Pirmininkas sutiko su šiuo pasiūlymu);

- paprašė, kad būtų balsuojama dėl 339 pakeitimo (Pirmininkas pritarė šiam pasiūlymui);

- pritarė Carl Schlyter prašymui, kad dėl 144 pakeitimo būtų balsuojama, net jei 295 pakeitimas būtų priimtas.

- paprašė elektroniniu būdu patikrinti balsavimą dėl 346 pakeitimo.

Carl Schlyter – dėl balsavimo dėl 295, 144, 314 ir 297 pakeitimų

Joseph Daul paprašė, kad balsavimas dėl dalies tekstų būtų perkeltas į kitą posėdį, nes dabar jau labai vėlu (Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui).


8.12.  Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - UE 2020 (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 ir B7-0354/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0348/2010

(keičiama B7-0348/2010, B7-0351/2010 ir B7-0353/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Joseph Daul ir Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu,

Martin Schulz ir Stephen Hughes S&D frakcijos vardu,

Guy Verhofstadt ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu,

Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2010)0223).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0354/2010 anuliuotas.)


8.13. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - Ekonomikos valdymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 ir B7-0357/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0349/2010

(keičiama B7-0349/2010, B7-0355/2010 ir B7-0356/2010):

pateiktas šių Parlamento narių:

Joseph Daul ir Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu,

Martin Schulz ir Stephen Hughes S&D frakcijos vardu,

Guy Verhofstadt ir Lena Ek ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu,

Priimta (P7_TA(2010)0224).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0357/2010 anuliuotas.)


8.14.  Pasiūlymas dėl sprendimo dėl specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudarymo ir narių skaičiaus (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo , kurį pateikė Pirmininkų sueiga pagal Darbo tvarkos taisyklių 184 straipsnį, dėl specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko (B7-0295/2010) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta ( P7_TA(2010)0225 ).


8.15.  Pasiūlymai dėl delegacijos CARIFORUM ir EB parlamentiniame komitete narių paskyrimo (balsavimas)

Pirmininkų sueigos pasiūlymas dėl pasiūlymų dėl paskyrimo į delegaciją CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PIRMININKŲ SUEIGOS PASIŪLYMAI

Priimta (žr. protokolo 1 priedą).


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Pranešimas: Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir ir Laima Liucija Andrikienė

Pranešimas: Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki ir Ashley Fox

Pranešimas: Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire ir Gerard Batten

Pranešimas: Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Pranešimas: Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo ir Siiri Oviir

Pranešimas: Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Pranešimas: Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt ir Linda McAvan

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. birželio 17 d.) - „Ekonomikos valdymas“ B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


( Posėdis sustabdytas 14.35 val. ir atnaujintas 15.00 val. )

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12.  Izraelio karinė operacija prieš humanitarinę flotilę ir Gazos ruožo blokada (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Izraelio karinė operacija prieš humanitarinę flotilę ir Gazos ruožo blokada

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil ir Elena Băsescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant ir Christine De Veyrac.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu – dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinės pagalbos flotilę ir Gazos ruožo blokados (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinės pagalbos flotilę ir Gazos ruožo blokados (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu – dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinės pagalbos flotilę ir Gazos ruožo blokados (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor ir Michail Tremopoulos Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinės pagalbos flotilę ir Gazos ruožo blokados (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto ir Giancarlo Scottà EFD frakcijos vardu – dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinės pagalbos flotilę ir Gazos ruožo blokados (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal ir Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu – dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinės pagalbos flotilę ir Gazos ruožo blokados (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Izraelio karinės operacijos prieš humanitarinės pagalbos flotilę ir Gazos ruožo blokados (B7-0389/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.11 punktas.


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

13. Metinė žmogaus teisių ataskaita (2008 m.). Žmogaus teisių gynėjams palankios ES politikos priemonės. Prekyba kankinimo įrankiais (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Metinė žmogaus teisių ataskaita (2008 m.)

Pranešimas dėl žmogaus teisių gynėjams palankių ES politikos priemonių [2009/2199(INI)]. Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Žodinis klausimas (O-0056/2010), kurį uždavė Gabriele Albertini AFET komiteto vardu ir Vital Moreira INTA komiteto vardu Tarybai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 įgyvendinimas (B7-0303/2010)

Žodinis klausimas (O-0057/2010), kurį uždavė Gabriele Albertini AFET komiteto vardu ir Vital Moreira INTA komiteto vardu Komisijai: Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 įgyvendinimas (B7-0304/2010)

Heidi Hautala pristatė savo pranešimą.

Gabriele Albertini ir Vital Moreira pateikė žodinius klausimus.

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) atsakė į žodinius klausimus.

Kalbėjo: László Tőkés PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Metin Kazak ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire , nepriklausoma Parlamento narė, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke ir Jacek Protasiewicz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze ir Gerard Batten.

Kalbėjo: Catherine Ashton ir Heidi Hautala.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Metin Kazak ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl prekybos prekėmis, naudojamomis kankinimui (B7-0360/2010)

- Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu – dėl prekybos kankinimams skirtomis prekėmis (B7-0363/2010)

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser ir Maria Eleni Koppa S&D frakcijos vardu – dėl prekybos kankinimams skirtomis prekėmis (B7-0365/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu – dėl prekybos tam tikromis kankinimams skirtomis prekėmis (B7-0367/2010)

- Robert Sturdy ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl prekybos prekėmis, naudojamomis kankinimui (B7-0368/2010)

- Marie-Christine Vergiat ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl prekybos kankinimams skirtomis prekėmis (B7-0369/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.1 punktas ir 2010 06 17 protokolo 7.12 punktas.


14.  Padėtis Korėjos pusiasalyje (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Korėjos pusiasalyje

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Christian Ehler PPE frakcijos vardu, ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu, Roger Helmer ECR frakcijos vardu ir George Sabin Cutaş.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock ir Christian Ehler.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl padėties Korėjos pusiasalyje (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Korėjos pusiasalyje (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu – dėl padėties Korėjos pusiasalyje (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Korėjos pusiasalyje (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Korėjos pusiasalyje (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin ir Peter Simon S&D frakcijos vardu – dėl padėties Korėjos pusiasalyje (B7-0366/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.13 punktas.


15.  Bosnija ir Hercegovina (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bosnija ir Hercegovina

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Doris Pack PPE frakcijos vardu, Emine Bozkurt S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler ir Bernd Posselt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Doris Pack AFET komiteto vardu – dėl padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje (B7-0342/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.14 punktas.


16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas iš Nepriklausomų narių sekretoriato gavo pasiūlymus dėl šių paskyrimų:

ITRE komitetas: Béla Kovács;

Delagacija ryšiams su Arabijos pusiasalio šalimis: Béla Kovács.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


( Posėdis sustabdytas 18 h 55 val. ir atnaujintas 21.00 val. )

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

17.  ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu ir Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu – dėl ES ir JAV susitarimo dėl oro susisiekimo(B7-0370/2010);

- Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu – dėl ES ir JAV susitarimo dėl oro susisiekimo (B7-0371/2010);

- Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES ir JAV susitarimo dėl oro susisiekimo(B7-0372/2010);

- Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu – dėl ES ir JAV oro susisiekimo susitarimo (B7-0373/2010);

- Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu – dėl ES ir JAV oro susisiekimo susitarimo (B7-0374/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.15 punktas.


18.  Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimas

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Carlo Fidanza PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas ir Georges Bach.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Brian Simpson TRAN komiteto vardu – dėl pirmojo geležinkelių direktyvų (2001/12/EB, 2001/13/EB ir 2001/14/EB) rinkinio įgyvendinimo (B7-0344/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.16 punktas.


19.  Potvyniai Vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Potvyniai Vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Csanád Szegedi , nepriklausomas Parlamento narys, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová ir Kinga Göncz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver ir Jacek Saryusz-Wolski PPE frakcijos vardu – dėl gaivalinių nelaimių Vidurio Europoje (B7-0346/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.17 punktas.


20.  Teisėjų mokymas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0063/2010), kurį uždavė Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu: Teisėjų mokymas. Stokholmo veiksmų planas (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, pavaduojantis autorių, pateikė žodinį klausimą.

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu ir Cecilia Wikström.

Kalbėjo Kristalina Georgieva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Bernhard Rapkay S&D frakcijos vardu, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, ir Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu – dėl teisėjų mokymo (Stokholmo programa) (B7-0294/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2010 06 17 protokolo 7.18 punktas.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 442.783/OJJE ).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.55 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1 priedas

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete

Tikrieji nariai

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain ir Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin ir Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel ir Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Teisinė informacija - Privatumo politika