Indekss 
Protokols
PDF 266kWORD 156k
Trešdiena, 2010. gada 16. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Delegācijas Cariforum valstu un EK parlamentārajā komitejā sastāvs (grozījumu iesniegšanas termiņš)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei – Gatavošanās G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmei (26. un 27. jūnijs) (debates)
 5. ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs) (debates)
 6.Oficiāla sveikšana
 7.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs) (debašu turpināšana)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūras ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Eiropas Zemes novērošanas programma (GMES) (2011.–2013. g.) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Pievienošanās Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Ciešākas sadarbības apstiprināšana laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Euro ieviešana Igaunijā 2011. gada 1. janvārī * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7. Budžeta grozījuma Nr. 04/2010 projekts, III iedaļa — Komisija (2009. gada budžeta pārpalikums) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8. 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets - Padome (balsošana)
  
8.9.Tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā ***I (balsošana)
  
8.10.Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (balsošana)
  
8.11.Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem ***I (balsošana)
  
8.12. Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei - ES 2020 (balsošana)
  
8.13.Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei – Ekonomikas pārvaldība (balsošana)
  
8.14. Priekšlikums lēmumam izveidot īpašo komiteju politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada un noteikt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)
  
8.15. Priekšlikumi par delegācijas Cariforum valstu un EK Parlamentārajā komitejā sastāvu (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12. Izraēlas militārā operācija pret humānās palīdzības flotili un Gazas sektora blokāde (debates)
 13.2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē – ES politika cilvēktiesību aizstāvju atbalstam – Spīdzināšanai izmantoto preču tirdzniecība – (debates)
 14. Stāvoklis Korejas pussalā (debates)
 15. Bosnija un Hercegovina (debates)
 16.Komiteju un delegāciju sastāvs
 17. ES un ASV gaisa pārvadājumu nolīgums (debates)
 18. Pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošana (debates)
 19. Plūdi Centrāleiropas valstīs, it īpaši Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā (debates)
 20. Tiesiskā apmācība (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums


PROTOKOLS

TREŠDIENA, 2010. GADA 16. JŪNIJS

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Delegācijas Cariforum valstu un EK parlamentārajā komitejā sastāvs (grozījumu iesniegšanas termiņš)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka no Priekšsēdētāju konferences ir saņēmis priekšlikumus par delegācijas Cariforum valstu un EK parlamentārajā komitejā sastāvu un ka šie priekšlikumi pa elektronisko pastu ir nosūtīti deputātiem un ir iekļauti šā protokola pielikumā.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 16.06.2010. plkst. 10.00.

Balsojums: 2010. gada 16. jūnija protokola 8.15. punkts.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

TRAN komiteja

- Komisijas Direktīva …/…/ES (…), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - termiņš: 18/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

ENVI komiteja

- Projekts Komisijas regulai, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem hlorotalonila, klotianidīna, difenokonazola, fenheksamīda, flubendiamīda, nikotīna, spirotetramāta, tiakloprīda un tiametoksāma atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - termiņš: 27/07/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai, ar kuru groza VII, X un XI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - termiņš: 21/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas lēmumam, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins, dzīvsudrabs, kadmijs, hroms (VI), polibrombifenili un polibromdifenilēteri (Dokuments attiecas uz EEZ) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - termiņš: 20/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…) par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - termiņš: 20/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas lēmumam (…) par laba vides stāvokļa kritērijiem un metodiskajiem standartiem attiecībā uz jūras ūdeņiem (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - termiņš: 21/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: PECH

CULT komiteja

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (...), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: EMPL

EMPL komiteja

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (...), ar kuru attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

ITRE komiteja

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…), ar ko attiecībā uz ikgadējas statistikas datu kopas sagatavošanu kodolenerģijas jomā un metodikas atsauču pielāgošanu atbilstoši NACE 2. red. groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (…), ar ko 2010. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - termiņš: 21/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Projekts Komisijas Regulai (ES) Nr. …/… (...), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - termiņš: 22/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

IMCO komiteja

- Projekts Komisijas regulai (…), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - termiņš: 20/08/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Projekts Komisijas regulai (…), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - termiņš: 21/06/2010)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


4. Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei – Gatavošanās G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmei (26. un 27. jūnijs) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei.

Komisijas paziņojums: Gatavošanās G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmei (26. un 27. jūnijs).

Diego López Garrido (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek un Philippe Lamberts.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil un Tunne Kelam.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās András Gyürk.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan un Antonio Cancian.

Uzstājās Diego López Garrido un Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā - par ES stratēģiju 2020. gadam (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes S&D grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā - par Eiropas ekonomikas pārvaldību (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt un Lena Ek ALDE grupas vārdā - par stratēģiju „Eiropa 2020” (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij un Albert Deß PPE grupas vārdā - par stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvām (B7-0353/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides un Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā - par „Eiropu 2020” — jaunu ES stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt un Lena Ek ALDE grupas vārdā - par stingrākas ekonomiskās pārvaldības nepieciešamību (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas un Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā - par ekonomikas pārvaldību (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides un Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā - par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldību (B7-0357/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 16. jūnija protokola 8.12. punkts un 2010. gada 16. jūnija protokola 8.13. punkts.


5.  ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs) (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs).

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Adrian Severin S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā un Charles Tannock ECR grupas vārdā.


6. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Ķīnas Tautas Republikas Nacionālās asamblejas delegāciju, kuru vadīja Ķīnas Nacionālās asamblejas Ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Zha Peixin un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


7. ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs) (debašu turpināšana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (2010. gada 31. maijs un 1. jūnijs).

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Jean-Marie Le Pen, pie grupām nepiederošs deputāts, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon un Kristian Vigenin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu un Andreas Mölzer.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Heidi Hautala, Werner Schulz un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par secinājumiem, kas pieņemti ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē Rostovā pie Donas 2010. gada 31. maijā un 1. jūnijā (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā – par 2010. gada 31. maijā un 1. jūnijā Rostovā pie Donas notikušās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmēs rezultātiem (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā – par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník un Roberts Zīle ECR grupas vārdā – par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiem (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller un Mário David PPE grupas vārdā – par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi (2010. gada 31. maijā un 1. jūnijā) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā – par secinājumiem, kas pieņemti ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmē Rostovā pie Donas 2010. gada 31. maijā un 1. jūnijā (B7-0300/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.10. punkts.


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Robert Atkins, protestējot pret to, ka balsošanas laiks ir sācies ar novēlošanos.

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Kopīga Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma (BONUS-169) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā (BONUS-169), ko īsteno vairākas dalībvalstis [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Lena Ek (A7-0164/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0212).


8.2. Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūras ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0213).


8.3. Eiropas Zemes novērošanas programma (GMES) (2011.–2013. g.) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011–2013) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Norbert Glante (A7-0161/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemti ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0214).


8.4. Pievienošanās Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Herbert Reul (A7-0176/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0215).


8.5. Ciešākas sadarbības apstiprināšana laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Tadeusz Zwiefka (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0216).


8.6. Euro ieviešana Igaunijā 2011. gada 1. janvārī * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par euro ieviešanu Igaunijā 2011. gada 1. janvārī [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Edward Scicluna (A7-0182/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0217).


8.7.  Budžeta grozījuma Nr. 04/2010 projekts, III iedaļa — Komisija (2009. gada budžeta pārpalikums) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2010 projektu, III iedaļa — Komisija [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: László Surján (A7-0200/2010)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2010)0218).


8.8.  2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets - Padome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Padome [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2010)0219).

Uzstāšanās

- Ryszard Czarnecki (referents), kurš uzstājās pirms balsošanas, un Jean-Pierre Audy par tehniskiem pielāgojumiem tekstā, kas veicami pēc iepriekšējā sesijā notikušās balsošanas par budžeta izpildes apstiprināšanu (2010. gada 19. maija protokola 6.6. punkts).


8.9. Tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā ***I (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sarah Ludford (A7-0198/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0220).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0220).


8.10. Darba laika organizēšana personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Edit Bauer (A7-0137/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Pēc tam, kad Parlaments balsošanas sākumā bija pieņēmis grozījumus Nr. 1 un Nr. 29, kuros bija ierosināts noraidīt Komisijas priekšlikumu, Štefan Füle (Komisijas loceklis) norādīja, ka Komisija vēl izvērtēs citas iespējas, tostarp iespēju atsaukt savu priekšlikumu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka teksts ir nododams atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 56. panta 1. punktu.

Uzstājās Pervenche Berès, kura uzskatīja, ka tekstu nav lietderīgi nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, ja Komisija apstiprina, ka tā priekšlikumu atsauc, Štefan Füle, kurš precizēja, ka pašlaik atsaukšana ir viens no vairākiem iespējamiem risinājumiem, Pervenche Berès, kura pieprasīja, lai Parlaments paustu savu nostāju par normatīvās rezolūcijas projektu, kurā ierosināts noraidīt Komisijas priekšlikumu, Edit Bauer (referente) un Giles Chichester, kas abi iebilda pret šo pieprasījumu, un Emilie Turunen, kura pieprasījumu atbalstīja.

Elektroniski balsojot, Pa rlaments pieprasījumu apstiprināja (337 par, 329 pret, 9 atturas).

Uzstājās Hannes Swoboda.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0221).

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 56. panta 2. punktu procedūra ir pabeigta.


8.11. Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Renate Sommer (A7-0109/2010).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2010)0222).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2010)0222).

Uzstāšanās

Glenis Willmott, lai izklāstītu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 101, taču šo mutisko grozījumu nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

Renate Sommer (referente), lai:

- ierosinātu labojumu grozījuma Nr. 48 vācu valodas versijā;

- izklāstītu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 130, taču šo mutisko grozījumu nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā;

- precizētu, ka grozījuma Nr. 101 daļēja pieņemšana nenozīmē, ka vairs nav spēkā grozījums Nr. 328, līdz ar to pieprasot par šo grozījumu balsot (sēdes vadītājs šo pieprasījumu apmierināja);

- pieprasītu balsot par grozījumu Nr. 339 (sēdes vadītājs šo pieprasījumu apmierināja);

- pievienotos Carl Schlyter pieprasījumam balsot par grozījumu Nr. 144, kaut gan ir pieņemts grozījums Nr. 295;

- pieprasītu elektroniski pārbaudīt balsojumu par grozījumu Nr. 346.

Carl Schlyter par balsošanu attiecībā uz grozījumiem Nr. 295, 144, 314 un 297.

Joseph Daul , lai, ņemot vērā vēlo vakara stundu, pieprasītu daļu no šodien paredzētā balsošanas laika pārcelt uz kādu no nākamajām sesijām (Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja).


8.12.  Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei - ES 2020 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 un B7-0354/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0348/2010

(aizstāj B7-0348/2010, B7-0351/2010 un B7-0353/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Joseph Daul un Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā,

Martin Schulz un Stephen Hughes S&D grupas vārdā,

Guy Verhofstadt un Lena Ek ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā,

Malcolm Harbour ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0223).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0354/2010 vairs nav spēkā.)


8.13. Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei Ekonomikas pārvaldība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 un B7-0357/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0349/2010

(aizstāj B7-0349/2010, B7-0355/2010 un B7-0356/2010)

Iesnieguši šādi deputāti:

Joseph Daul un Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā,

Martin Schulz un Stephen Hughes S&D grupas vārdā,

Guy Verhofstadt un Lena Ek ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2010)0224).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0357/2010 vairs nav spēkā.)


8.14.  Priekšlikums lēmumam izveidot īpašo komiteju politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada un noteikt tās skaitlisko sastāvu (balsošana)

Lēmuma priekšlikums , ko saskaņā ar Reglamenta 184. pantu iesniegusi Priekšsēdētāju konference, par īpašas komitejas izveidi politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada, tās pilnvarām, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (B7-0295/2010) .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ( P7_TA(2010)0225 ) .


8.15.  Priekšlikumi par delegācijas Cariforum valstu un EK Parlamentārajā komitejā sastāvu (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikumi par delegācijas CARIFORUM valstu un EK parlamentārajā komitejā sastāvu.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCES PRIEKŠLIKUMI

Pieņemti (sk. protokola 1. pielikumu).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Lena Ek ziņojums - A7-0164/2010 :

Jarosław Kalinowski.

Edward Scicluna ziņojums - A7-0182/2010 :

Peter Jahr, Siiri Oviir un Laima Liucija Andrikienė.

Ryszard Czarnecki ziņojums - A7-0096/2010 :

Ryszard Czarnecki un Ashley Fox.

Sarah Ludford ziņojums - A7-0198/2010 :

Nicole Sinclaire un Gerard Batten.

Edit Bauer ziņojums - A7-0137/2010 :

Nicole Sinclaire.

Renate Sommer ziņojums - A7-0109/2010 :

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo un Siiri Oviir.

Edit Bauer ziņojums - A7-0137/2010 :

Siiri Oviir.

Renate Sommer ziņojums - A7-0109/2010 :

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt un Linda McAvan.

Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija sanāksmei - “Ekonomikas pārvaldība” - B7-0349/2010:

Gerard Batten.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12.  Izraēlas militārā operācija pret humānās palīdzības flotili un Gazas sektora blokāde (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Izraēlas militārā operācija pret humānās palīdzības flotili un Gazas sektora blokāde.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil un Elena Băsescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant un Christine De Veyrac.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā - par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam un Elena Băsescu PPE grupas vārdā - par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā - par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor un Michail Tremopoulos Verts/ALE grupas vārdā - par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto un Giancarlo Scottà EFD grupas vārdā - par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal un Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā - par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā - par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi (B7-0389/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.11. punkts.


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

13. 2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē – ES politika cilvēktiesību aizstāvju atbalstam – Spīdzināšanai izmantoto preču tirdzniecība – (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: 2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē.

Ziņojums par ES politiku cilvēktiesību aizstāvju atbalstam [2009/2199 (INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Heidi Hautala (A7-0157/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0056/2010) un kuru uzdeva Gabriele Albertini AFET komitejas vārdā un Vital Moreira INTA komitejas vārdā Padomei: Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 īstenošana (B7-0303/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0057/2010) un kuru uzdeva Gabriele Albertini AFET komitejas vārdā un Vital Moreira INTA komitejas vārdā Komisijai: Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 īstenošana (B7-0304/2010).

Heidi Hautala iepazīstināja ar ziņojumu.

Gabriele Albertini un Vital Moreira izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) atbildēja uz šiem jautājumiem.

Uzstājās László Tőkés PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Metin Kazak ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke un Jacek Protasiewicz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze un Gerard Batten.

Uzstājās Catherine Ashton un Heidi Hautala.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Metin Kazak un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par tirdzniecību ar precēm, ko izmanto spīdzināšanā (B7-0360/2010);

- Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā - par tirdzniecību ar precēm, ko izmanto spīdzināšanā (B7-0363/2010);

- Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser un Maria Eleni Koppa S&D grupas vārdā - par tirdzniecību ar precēm, ko izmanto spīdzināšanā (B7-0365/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā - par tirdzniecību ar noteiktām precēm, ko izmanto spīdzināšanā (B7-0367/2010);

- Robert Sturdy un Charles Tannock ECR grupas vārdā - par tirdzniecību ar precēm, ko izmanto spīdzināšanā (B7-0368/2010);

- Marie-Christine Vergiat un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā - par tirdzniecību ar precēm, ko izmanto spīdzināšanā (B7-0369/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.1. punkts un 2010. gada 17. jūnija protokola 7.12. punkts.


14.  Stāvoklis Korejas pussalā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Korejas pussalā.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Christian Ehler PPE grupas vārdā un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Roger Helmer ECR grupas vārdā un George Sabin Cutaş.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock un Christian Ehler.

Uzstājās Catherine Ashton.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par stāvokli Korejas pussalā (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par stāvokli Korejas pussalā (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā - par stāvokli Korejas pussalā (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Korejas pussalā (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Korejas pussalā (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin un Peter Simon S&D grupas vārdā - par stāvokli Korejas pussalā (B7-0366/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.13. punkts.


15.  Bosnija un Hercegovina (debates)

Komisijas paziņojums: Bosnija un Hercegovina.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Doris Pack PPE grupas vārdā, Emine Bozkurt S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler un Bernd Posselt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu un Csaba Sógor.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Doris Pack AFET komitejas vārdā – par stāvokli Bosnijā un Hercegovinā (B7-0342/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.14. punkts.


16. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāts ir iesniedzis sēdes vadītājam priekšlikumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

ITRE komiteja: Béla Kovács.

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu: Béla Kovács.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 18 h 55 un atsākta plkst. 21.00 .)

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

17.  ES un ASV gaisa pārvadājumu nolīgums (debates)

Komisijas paziņojums: ES un ASV gaisa pārvadājumu nolīgums.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mathieu Grosch PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā un Jacqueline Foster ECR grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Gesine Meissner ALDE grupas vārdā - par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu (B7-0370/2010);

- Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā - par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu (B7-0371/2010);

- Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā - par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu (B7-0372/2010);

- Mathieu Grosch PPE grupas vārdā - par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu (B7-0373/2010);

- Jacqueline Foster ECR grupas vārdā - par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu (B7-0374/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.15. punkts.


18.  Pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošana (debates)

Komisijas paziņojums: Pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošana.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Carlo Fidanza PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas un Georges Bach.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău un Jaroslav Paška.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Brian Simpson TRAN komitejas vārdā - par pirmās dzelzceļa tiesību aktu paketes direktīvu (2001/12/EK, 2001/13/EK un 2001/14/EK) īstenošanu (B7-0344/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.16. punkts.


19.  Plūdi Centrāleiropas valstīs, it īpaši Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā (debates)

Komisijas paziņojums: Plūdi Centrāleiropas valstīs, it īpaši Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Czesław Adam Siekierski PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Csanád Szegedi, pie grupām nepiederošs deputāts, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová un Kinga Göncz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver un Jacek Saryusz-Wolski PPE grupas vārdā - par dabas katastrofām Viduseiropā (B7-0346/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.17. punkts.


20.  Tiesiskā apmācība (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0063/2010) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā: Tiesiskā apmācība - Stokholmas rīcības plāns (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, aizstājot autoru, izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Cecilia Wikström.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Bernhard Rapkay S&D grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā un Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā - par apmācību tieslietu jomā — Stokholmas programma (B7-0294/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 17. jūnija protokola 7.18. punkts.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 442.783/OJJE ).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums

Delegācija CARIFORUM valstu un EK parlamentārajā komitejā

Pilntiesīgie locekļi

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain un Paweł Zalewski.

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin un Patrice Tirolien.

ALDE:
Louis Michel un Niccolò Rinaldi.

Verts/ALE:
José Bové.

ECR:
Robert Sturdy.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika