Index 
Notulen
PDF 253kWORD 161k
Woensdag 16 juni 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling van de Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EG (termijn voor de indiening van amendementen)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - Voorbereiding van de G20-top (26-27 juni) (debat)
 5.Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (debat)
 6.Welkomstwoord
 7.Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (voortzetting van het debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Europees programma voor aardobservatie (GMES) (2011-2013) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2010: Afdeling III - Commissie (overschot 2009) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad (stemming)
  
8.9.Rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures ***I (stemming)
  
8.10.Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (stemming)
  
8.11.Voedselinformatie aan de consumenten ***I (stemming)
  
8.12.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - UE 2020 (stemming)
  
8.13.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - Economische governance (stemming)
  
8.14.Voorstel voor een besluit inzake de instelling en het ledental van de bijzondere commissie voor de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 (stemming)
  
8.15.Voorstellen voor benoemingen in de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Israëlische militaire operatie tegen de humanitaire vloot en de blokkade van Gaza (debat)
 13.Jaarverslag over de mensenrechten (2008) - EU-beleid ten aanzien van mensenrechtenverdedigers - Handel in goederen die voor foltering kunnen worden gebruikt - (debat)
 14.Situatie op het Koreaans schiereiland (debat)
 15.Bosnië en Herzegovina (debat)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Luchtvaartovereenkomst EU-VS (debat)
 18.Uitvoering van de richtlijnen inzake het eerste spoorwegpakket (debat)
 19.Overstromingen in de landen van Midden-Europa, met name in Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije (debat)
 20.Gerechtelijke opleiding (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1


NOTULEN

WOENSDAG 16 JUNI 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Samenstelling van de Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EG (termijn voor de indiening van amendementen)

De Voorzitter deelt mede van de Conferentie van voorzitters de voorstellen betreffende de benoemingen in de Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EG te hebben ontvangen, die per e-mail aan de leden zijn toegezonden en als bijlage bij deze notulen gaan.

Indieningstermijn amendementen: 16.6.2010, 10.00 uur.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 16.6.2010.


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

Commissie TRAN

- Richtlijn ../.../EU van de Commissie van […] tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - termijn: 18/08/2010)
verwezen naar ten principale: TRAN

Commissie ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chloorthalonil, clothianidin, difenoconazool, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid en thiamethoxam in of op bepaalde producten (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - termijn: 27/07/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie van tot wijziging van de bijlagen VII, X en XI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - termijn: 21/08/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpbesluit van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstellingen voor toepassingen die lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen of polybroomdifenylethers bevatten (Voor de EER relevante tekst) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - termijn: 20/08/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van […] inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - termijn: 20/08/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van [...] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffenstatistieken (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - termijn: 22/08/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpbesluit van de Commissie van [...] tot vaststelling van criteria en methodologische normen inzake de goede milieutoestand van de mariene wateren (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - termijn: 21/08/2010)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: PECH

Commissie CULT

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van [...] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de deelname van volwassenen aan een leven lang leren (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - termijn: 22/08/2010)
verwezen naar ten principale: CULT
advies: EMPL

Commissie EMPL

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van […] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 198/2006 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen, wat de te verzamelen gegevens en de steekproef- , nauwkeurigheids- en kwaliteitsvereisten betreft (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - termijn: 22/08/2010)
verwezen naar ten principale: EMPL

Commissie ITRE

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van […] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken, wat betreft de vaststelling van een reeks jaarstatistieken over kernenergie en de aanpassing van de verwijzingen naar NACE Rev. 2 voor de methoden (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - termijn: 22/08/2010)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../.. van de Commissie van [...] tot opstelling voor 2010 van de "Prodcom-lijst" van industriële producten overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - termijn: 21/08/2010)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Ontwerpverordening (EU) nr. .../..van de Commissie van [...] tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - termijn: 22/08/2010)
verwezen naar ten principale: ITRE

Commissie IMCO

- Ontwerpverordening van de Commissie van […] houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - termijn: 20/08/2010)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Ontwerpverordening van de Commissie van [...] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - termijn: 21/06/2010)
verwezen naar ten principale: IMCO.


4. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - Voorbereiding van de G20-top (26-27 juni) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010)

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van de G20-top (26-27 juni)

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek en Philippe Lamberts.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil en Tunne Kelam.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door András Gyürk.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan en Antonio Cancian.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martin Schulz, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over EU 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europese economische governance (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over EU 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij en Albert Deß, namens de PPE-Fractie, over de EU 2020-strategie – kerninitiatieven (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over EU 2020 - nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over de noodzaak van een krachtig economisch bestuur (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas en Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, over economische governance (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over het economisch bestuur in de EU (B7-0357/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 16.6.2010 en punt 8.13 van de notulen van 16.6.2010.


5. Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (debat)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni)

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Adrian Severin, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.


6. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door de heer Zha Peixin, vicevoorzitter van de Commissie buitenlandse zaken in het Nationaal Volkscongres van China, geleide delegatie, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


7. Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni) (voortzetting van het debat)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Conclusies van de top EU-Rusland (31 mei - 1 juni)

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Jean-Marie Le Pen, niet-ingeschrevene, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon en Kristian Vigenin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Heidi Hautala, Werner Schulz en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de conclusies van de top EU-Rusland te Rostov-aan-de-Don op 31 mei en 1 juni 2010 (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, over de resultaten van de top EU-Rusland in Rostov-aan-de-Don op 31 mei en 1 juni 2010 (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Top EU-Rusland (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de conclusies van de top EU-Rusland (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller en Mário David, namens de PPE-Fractie, over de EU-Ruslandtop (31 mei - 1 juni) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over de resultaten van de topontmoeting EU-Rusland in Rostov-aan-de-Don op 31 mei en 1 juni 2010 (B7-0300/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 17.6.2010.


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Robert Atkins, die zijn ongenoegen uitspreekt over het te late begin van de stemmingen.

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS-169) dat door verschillende lidstaten is opgezet [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Lena Ek (A7-0164/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT, en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0212)


8.2. Beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0213)


8.3. Europees programma voor aardobservatie (GMES) (2011-2013) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees programma voor aardobservatie (GMES) en zijn initiële operationele diensten (2011–2013) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0214)


8.4. Vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de Europese Unie [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0215)


8.5. Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Tadeusz Zwiefka (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0216)


8.6. Aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0217)


8.7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2010: Afdeling III - Commissie (overschot 2009) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III - Commissie (overschot 2009) [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: László Surján (A7-0200/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2010)0218)


8.8. Kwijting 2008: algemene begroting EU, Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling II – Raad [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0219)

Het woord werd gevoerd door:

- Ryszard Czarnecki (rapporteur) vóór de stemming, en Jean-Pierre Audy over de technische aanpassingen die in de tekst moeten worden aangebracht ingevolge het feit dat de stemming over de kwijting heeft plaatsgehad tijdens de vorige vergaderperiode (punt 6.6 van de notulen van 19.5.2010).


8.9. Rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0220)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0220)


8.10. Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Aangezien het Parlement bij het begin van de stemming amendementen 1 en 29 strekkende tot verwerping van het voorstel van de Commissie heeft aangenomen, verklaart Štefan Füle (lid van de Commissie) dat de Commissie verschillende opties zal onderzoeken, waaronder eventueel de intrekking van haar voorstel.

De Voorzitter verklaart de tekst te zijn terugverwezen naar de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 56, lid 1, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, die het onnodig acht de tekst terug te verwijzen naar de bevoegde commissie indien de Commissie de intrekking van haar voorstel bevestigt, Štefan Füle, die opmerkt dat deze intrekking momenteel een van de verschillende mogelijke opties is, Pervenche Berès, die vervolgens wenst dat het Parlement zich uitspreekt over de ontwerpwetgevingsresolutie strekkende tot verwerping van het voorstel van de Commissie, Edit Bauer (rapporteur) en Giles Chichester, die beiden bezwaar aantekenen tegen dit verzoek, en Emilie Turunen, die dit verzoek steunt.

Bij ES (337 voor, 329 tegen, 9 onthoudingen) stemt het Parlement met het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0221)

De Voorzitter verklaart de procedure voor beëindigd overeenkomstig artikel 56, lid 2, van het Reglement.


8.11. Voedselinformatie aan de consumenten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0222)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0222)

Het woord werd gevoerd door:

Glenis Willmott, om een mondeling amendement op amendement 101 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Renate Sommer (rapporteur) om:

- een verbetering aan te brengen in de Duitse versie van amendement 48;

- een mondeling amendement op amendement 130 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

- erop te wijzen dat amendement 328 niet kwam te vervallen door de gedeeltelijke aanneming van amendement 101, en derhalve te vragen dit in stemming te brengen (de Voorzitter willigde dit verzoek in);

- te vragen amendement 339 in stemming te brengen (de Voorzitter willigde dit verzoek in);

- zich aan te sluiten bij het verzoek van Carl Schlyter om amendement 144 in stemming te brengen, zelfs al was amendement 295 aangenomen;

- te verzoeken om een elektronische stemming over amendement 346.

Carl Schlyter over de stemming van amendementen 295, 144, 314 en 297.

Joseph Daul om te vragen, gezien het gevorderde uur, een deel van de voor vandaag geplande stemmingen naar een latere vergadering uit te stellen (het Parlement stemde in met dit verzoek).


8.12. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - UE 2020 (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 en B7-0354/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0348/2010

(ter vervanging van B7-0348/2010, B7-0351/2010 en B7-0353/2010):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul en Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie,

Martin Schulz en Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie,

Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie,

Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0223)

(Ontwerpresolutie B7-0354/2010 komt te vervallen.)


8.13. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - Economische governance (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 en B7-0357/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0349/2010

(ter vervanging van B7-0349/2010, B7-0355/2010 en B7-0356/2010):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul en Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie,

Martin Schulz en Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie,

Guy Verhofstadt en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie,

Aangenomen (P7_TA(2010)0224)

(Ontwerpresolutie B7-0357/2010 komt te vervallen.)


8.14. Voorstel voor een besluit inzake de instelling en het ledental van de bijzondere commissie voor de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 (stemming)

Ontwerpbesluit ingediend door de Conferentie van voorzitter overeenkomstig artikel 184 van het Reglement, over instelling, bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn van de bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013 (B7-0295/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2010)0225)


8.15. Voorstellen voor benoemingen in de Delegatie in de Parlementaire Commissie Cariforum-EG (stemming)

Voorstellen van de Conferentie van voorzitters over de voorstellen voor benoemingen in de Delegatie in de parlementaire commissie CARIFORUM-EG

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTELLEN VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

Aangenomen (zie Bijlage 1 bij de notulen)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Verslag Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir en Laima Liucija Andrikienė

Verslag Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki en Ashley Fox

Verslag Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire en Gerard Batten

Verslag Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Verslag Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo en Siiri Oviir

Verslag Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Verslag Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt en Linda McAvan

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (17 juni 2010) - ”Economische governance” B7-0349/2010

Gerard Batten.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Israëlische militaire operatie tegen de humanitaire vloot en de blokkade van Gaza (debat)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Israëlische militaire operatie tegen de humanitaire vloot en de blokkade van Gaza

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil en Elena Băsescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant en Christine De Veyrac.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor en Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto en Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie, over de militaire operatie van Israël tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, over de actie van de Israëlische strijdkrachten tegen het hulpkonvooi en de blokkade van Gaza (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Israëlische aanval op 31 mei 2010 op een konvooi schepen met hulpgoederen voor Gaza (B7-0389/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 17.6.2010.


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

13. Jaarverslag over de mensenrechten (2008) - EU-beleid ten aanzien van mensenrechtenverdedigers - Handel in goederen die voor foltering kunnen worden gebruikt - (debat)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Jaarverslag over de mensenrechten (2008)

Verslag over het EU-beleid ten aanzien van mensenrechtenverdedigers [2009/2199(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Mondelinge vraag (O-0056/2010) van Gabriele Albertini, namens de Commissie AFET en Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Raad: Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad (B7-0303/2010)

Mondelinge vraag (O-0057/2010) van Gabriele Albertini, namens de Commissie AFET en Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad (B7-0304/2010)

Heidi Hautala leidt het verslag in.

Gabriele Albertini en Vital Moreira lichten de mondelinge vragen toe.

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) beantwoordt de mondelinge vragen.

Het woord wordt gevoerd door László Tőkés, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-ingeschrevene, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke en Jacek Protasiewicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze en Gerard Batten.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton en Heidi Hautala.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Metin Kazak en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, handel in goederen die worden gebruikt voor foltering (B7-0360/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over de handel in folterwerktuigen (B7-0363/2010);

- Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser en Maria Eleni Koppa, namens de S&D-Fractie, over de handel in goederen die voor foltering worden gebruikt (B7-0365/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over handel in goederen die worden gebruikt voor martelingen (B7-0367/2010);

- Robert Sturdy en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over handel in goederen die worden gebruikt voor foltering (B7-0368/2010);

- Marie-Christine Vergiat en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over handel in goederen die worden gebruikt voor foltering (B7-0369/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 17.6.2010 en punt 7.12 van de notulen van 17.6.2010.


14. Situatie op het Koreaans schiereiland (debat)

Verklaring van de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie op het Koreaans schiereiland

Catherine Ashton (vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christian Ehler, namens de PPE-Fractie, en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie, Roger Helmer, namens de ECR-Fractie, en George Sabin Cutaş.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock en Christian Ehler.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie op het Koreaans schiereiland (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op het Koreaanse schiereiland (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, over de situatie op het Koreaans schiereiland (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op het Koreaans schiereiland (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op het Koreaans schiereiland (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin en Peter Simon, namens de S&D-Fractie, over de situatie op het Koreaans schiereiland (B7-0366/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 17.6.2010.


15. Bosnië en Herzegovina (debat)

Verklaring van de Commissie: Bosnië en Herzegovina

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Doris Pack, namens de PPE-Fractie, Emine Bozkurt, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler en Bernd Posselt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack namens de Commissie AFET, over de situatie in Bosnië en Herzegovina (B7-0342/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 17.6.2010.


16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van het secretariaat van de niet-ingeschrevenen onderstaande voordrachten voor benoeming ontvangen:

Commissie ITRE: Béla Kovács

Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland: Béla Kovács.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


(De vergadering wordt om 18 h 55 onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

17. Luchtvaartovereenkomst EU-VS (debat)

Verklaring van de Commissie: Luchtvaartovereenkomst EU-VS

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, en Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, over de luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en de VS (B7-0370/2010);

- Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, over de luchtvaartovereenkomst tussen de EU en de VS (B7-0371/2010);

- Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, over de luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en de VS (B7-0372/2010);

- Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, over de luchtvervoersovereenkomst EU-VS (B7-0373/2010);

- Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, over de luchtvaartovereenkomst tussen de EU en de VS (B7-0374/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 17.6.2010.


18. Uitvoering van de richtlijnen inzake het eerste spoorwegpakket (debat)

Verklaring van de Commissie: Uitvoering van de richtlijnen inzake het eerste spoorwegpakket

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Carlo Fidanza, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas en Georges Bach.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Brian Simpson namens de Commissie TRAN, over de uitvoering van de richtlijnen inzake het eerste spoorwegpakket (2001/12/EG, 2001/13/EG en 2001/14/EG) (B7-0344/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.16 van de notulen van 17.6.2010.


19. Overstromingen in de landen van Midden-Europa, met name in Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije (debat)

Verklaring van de Commissie: Overstromingen in de landen van Midden-Europa, met name in Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Hongarije

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová en Kinga Göncz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver en Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-Fractie, over de natuurrampen in Midden-Europa (B7-0346/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.17 van de notulen van 17.6.2010.


20. Gerechtelijke opleiding (debat)

Mondelinge vraag (O-0063/2010) van Klaus-Heiner Lehne namens de Commissie JURI, Gerechtelijke opleiding - actieplan van Stockholm (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, ter vervanging van de auteur, licht de mondelinge vraag toe.

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, en Cecilia Wikström.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Bernhard Rapkay, namens de S&D-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, en Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, over gerechtelijke opleiding – programma van Stockholm (B7-0294/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.18 van de notulen van 17.6.2010.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 442.783/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bijlage 1

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EG

Vaste leden

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain en Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin en Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel en Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Juridische mededeling - Privacybeleid