Zoznam 
Zápisnica
PDF 252kWORD 154k
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie delegácie pri Parlamentnom výbore Cariforum – ES (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) - Prípravy na samit G20 (26. – 27. júna) (rozprava)
 5.Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (rozprava)
 6.Oficiálne privítanie
 7.Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (pokračovanie rozpravy)
 8.Hlasovanie
  8.1.Spoločný program výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS–169) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Európsky program pozorovania Zeme (GMES) (2011 – 2013) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Uzavretie štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Povolenie posilnenej spolupráce v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Prijatie eura Estónskom od 1. januára 2011 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2010: oddiel III – Komisia (prebytok z roku 2009) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Rada (hlasovanie)
  8.9.Práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní ***I (hlasovanie)
  8.10.Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave ***I (hlasovanie)
  8.11.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***I (hlasovanie)
  8.12.Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) – EÚ 2020 (hlasovanie)
  8.13.Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) – Riadenie hospodárstva (hlasovanie)
  8.14.Návrh rozhodnutia o vytvorení a počte členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky udržateľnej Európske únie po roku 2013 (hlasovanie)
  8.15.Návrhy na vymenovanie členov degelácie pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a blokáda Gazy (rozprava)
 13.Výročná správa o ľudských právach (2008) – Politiky EÚ na podporu obhajcov ľudských práv – Obchodovanie s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie – (rozprava)
 14.Situácia na Kórejskom polostrove (rozprava)
 15.Bosna a Hercegovina (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA (rozprava)
 18.Vykonávanie smerníc prvého železničného balíka (rozprava)
 19.Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (rozprava)
 20.Justičné vzdelávanie (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1


ZÁPISNICA

STREDA 16. JÚNA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Zloženie delegácie pri Parlamentnom výbore Cariforum – ES (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov mu predložila návrhy na vymenovanie členov delegácie pri Parlamentnom výbore Cariforum – ES, ktoré boli elektronickou poštou postúpené poslancom a nachádzajú sa v prílohe k tejto zápisnici.

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 16. júna 2010, 10.00 h.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 16.6.2010.


3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

výbor TRAN

- Smernica Komisie ../.../EÚ z […], ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - lehota: 18/08/2010)
pridelené gestorský: TRAN

výbor ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórtalonilu, klotianidínu, difenokonazolu, fenhexamidu, flubendiamidu, nikotínu, spirotetramatu, tiaklopridu a tiametoxamu v alebo na určitých produktoch (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - lehota: 27/07/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy VII, X a XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - lehota: 21/08/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybromovaných bifenylov alebo polybromovaných difenyléterov (Text s významom pre EHP) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - lehota: 20/08/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.. z […] o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (Text s významom pre EHP) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - lehota: 20/08/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.. z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - lehota: 22/08/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie o kritériách a metodických normách týkajúcich sa dobrého environmentálneho stavu morských vôd (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - lehota: 21/08/2010)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: PECH

výbor CULT

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.. z ..., ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - lehota: 22/08/2010)
pridelené gestorský: CULT
stanovisko: EMPL

výbor EMPL

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.. z […], ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 198/2006, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o štatistike odbornej prípravy v podnikoch, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú zbierať, a o požiadavky na zaraďovanie do vzoriek, presnosť a kvalitu (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - lehota: 22/08/2010)
pridelené gestorský: EMPL

výbor ITRE

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. .../.. z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetickej štatistike, na účely vytvorenia súboru ročnej štatistiky o jadrovej energii a úpravy metodických odkazov podľa NACE Rev. 2 (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - lehota: 22/08/2010)
pridelené gestorský: ITRE

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/.. z ..., ktorým sa na rok 2010 stanovuje zoznam Prodcom priemyselných výrobkov, ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - lehota: 21/08/2010)
pridelené gestorský: ITRE

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. .../.. z [...], ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - lehota: 22/08/2010)
pridelené gestorský: ITRE

výbor IMCO

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) z […], ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - lehota: 20/08/2010)
pridelené gestorský: IMCO

- Návrh nariadenia Komisie z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - lehota: 21/06/2010)
pridelené gestorský: IMCO


4. Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) - Prípravy na samit G20 (26. – 27. júna) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010)

Vyhlásenie Komisie: Prípravy na samit G20 (26. – 27. júna)

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek a Philippe Lamberts.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil a Tunne Kelam.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil András Gyürk.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan a Antonio Cancian.

Vystúpili títo rečníci: Diego López Garrido a Olli Rehn (člen Komisie).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Martin Schulz, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE o stratégii Európa 2020o EÚ 2020 (B7-0348/2010);

- Martin Schulz, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE o riadení hospodárstvao riadení európskeho hospodárstva (B7-0349/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE o EÚ 2020o EÚ 2020 (B7-0351/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij a Albert Deß v mene skupiny PPE o stratégii EÚ 2020 – hlavné iniciatívy (B7-0353/2010)

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL o Európe 2020 – novej európskej stratégii pre zamestnanosť a rast (B7-0354/2010);

- Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE o potrebe posilneného hospodárskeho riadenia (B7-0355/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas a Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE o hospodárskom riadení (B7-0356/2010);

- Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL o hospodárskom riadení EÚo hospodárskom riadení EÚ (B7-0357/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 16.6.2010 a bod 8.13 zápisnice zo dňa 16.6.2010.


5. Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (rozprava)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna)

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Adrian Severin v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE a Charles Tannock v mene skupiny ECR.


6. Oficiálne privítanie

Predsedníčka v mene Parlamentu privítala členov delegácie Národného zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky, ktorú vedie pán Ča Pchej-sin, podpredseda výboru pre zahraničné veci Národného zhromaždenia Číny. Delegácia bola usadená na čestnej galérii.


7. Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna)

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Jean-Marie Le Pen nezaradený poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon a Kristian Vigenin.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Heidi Hautala, Werner Schulz a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE o záveroch samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done (B7-0293/2010);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D o výsledkoch samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done (B7-0296/2010);

- Helmut Scholz a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL o samite EÚ – Rusko (B7-0297/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník a Roberts Zīle v mene skupiny ECR o záveroch zo samitu EÚ – Rusko (B7-0298/2010);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller a Mário David v mene skupiny PPE o samite EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (B7-0299/2010);

- Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE o záveroch samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done (B7-0300/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpil Robert Atkins, aby vyjadril rozhorčenie nad oneskorením, s akým sa začalo hlasovanie.

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Spoločný program výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS–169) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na Spoločnom programe výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS–169) vykonávanom niekoľkými členskými štátmi [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Lena Ek (A7-0164/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0212)


8.2. Štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0213)


8.3. Európsky program pozorovania Zeme (GMES) (2011 – 2013) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom programe pozorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Norbert Glante (A7-0161/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0214)


8.4. Uzavretie štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskou úniou [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Herbert Reul (A7-0176/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0215)


8.5. Povolenie posilnenej spolupráce v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Tadeusz Zwiefka (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0216)


8.6. Prijatie eura Estónskom od 1. januára 2011 * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Estónskom od 1. januára 2011 [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0217)


8.7. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2010: oddiel III – Komisia (prebytok z roku 2009) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca László Surján (A7-0200/2010)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0218)


8.8. Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel II – Rada [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0219)

Vystúpenia:

- Ryszard Czarnecki (spravodajca) pred hlasovaním a Jean-Pierre Audy o úpravách technického charakteru, ktoré sa majú vykonať v texte vzhľadom na hlasovanie o absolutóriu, ktoré sa konalo počas predchádzajúcej schôdze (bod 6.6 zápisnice zo dňa 19.5.2010).


8.9. Práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach na tlmočenie a preklad v trestnom konaní [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0220)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0220)


8.10. Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý

Keďže Parlament na začiatku hlasovania prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 29, ktoré sa týkali zamietnutia návrhu Komisie, Štefan Füle (člen Komisie) oznámil, že Komisia preskúma jednotlivé možnosti vrátane prípadného stiahnutia jeho návrhu.

Predseda vyhlásil, že text sa vráti späť gestorskému výboru v súlade s článkom 56 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès s pripomienkou, že vrátenie veci späť gestorskému výboru je zbytočné, ak Komisia potvrdí stiahnutie svojho návrhu, Štefan Füle, aby spresnil, že spomenuté stiahnutie návrhu je momentálne jednou z viacerých zvažovaných možností, Pervenche Berès s požiadavkou, aby sa zhromaždenie vyjadrilo k návrhu legislatívneho uznesenia, ktorým sa návrh Komisie zamieta, Edit Bauer (spravodajkyňa) a Giles Chichester, ktorí vyjadrili nesúhlas s touto požiadavkou, a Emilie Turunen, ktorá túto požiadavku podporila.

Parlament schválil žiadosť v EH (337 za, 329 proti, 9 zdržaní sa).

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0221)

Predseda vyhlásil postup za ukončený v súlade s článkom 56 ods. 2 rokovacieho poriadku.


8.11. Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Renate Sommer (A7-0109/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2010)0222)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0222)

Vystúpenia:

Glenis Willmott, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 101, ktorý nebol prijatý, keďže sa v jeho neprospech vyjadrilo viac ako 40 poslancov.

Renate Sommer (spravodajkyňa) aby:

- uskutočnila opravu nemeckého znenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 48;

- predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 130, ktorý nebol prijatý, keďže sa v jeho neprospech vyjadrilo viac ako 40 poslancov;

- spresnila, že čiastočným prijatím pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 101 sa pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328 nestal bezpredmetným, pričom požiadala, aby sa o tomto návrhu hlasovalo (predseda tejto žiadosti vyhovel);

- požiala, aby sa hlasovalo o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 339 (predseda tejto žiadosti vyhovel);

- podporila požiadavku, s ktorou vystúpil Carl Schlyter, aby sa hlasovalo o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 44 aj v prípade, že bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295;

- požiadala o elektronické overenie výsledku hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 346.

Carl Schlyter s pripomienkou k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 295, 144, 314 a 297.

Joseph Daul s požiadavkou, aby sa určitá časť hlasovania plánovaná na dnes vzhľadom na pokročilý čas presunula na jednu z budúcich schôdzí (Parlement túto požiadavku schválil).


8.12. Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) – EÚ 2020 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 a B7-0354/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0348/2010

(nahrádzajúci B7-0348/2010, B7-0351/2010 a B7-0353/2010):

podaný týmito poslancami:

Joseph Daul a Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE,

Martin Schulz a Stephen Hughes v mene skupiny S&D,

Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE,

Malcolm Harbour v mene skupiny ECR

Prijatý (P7_TA(2010)0223)

(Návrh uznesenia B7-0354/2010 sa stal bezpredmetným.)


8.13. Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) Riadenie hospodárstva (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 a B7-0357/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0349/2010

(nahrádzajúci B7-0349/2010, B7-0355/2010 a B7-0356/2010):

podaný týmito poslancami:

Joseph Daul a Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE,

Martin Schulz a Stephen Hughes v mene skupiny S&D,

Guy Verhofstadt a Lena Ek v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE,

Prijatý (P7_TA(2010)0224)

(Návrh uznesenia B7-0357/2010 sa stal bezpredmetným.)


8.14. Návrh rozhodnutia o vytvorení a počte členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky udržateľnej Európske únie po roku 2013 (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 184 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o vytvorení osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, jeho právomociach, počte členov a funkčnom období (B7-0295/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2010)0225)


8.15. Návrhy na vymenovanie členov degelácie pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES (hlasovanie)

Návrhy Konferencie predsedov o návrhoch na vymenovanie členov delegácie pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRHY KONFERENCIE PREDSEDOV

Schválené (pozri prílohu 1 tejto zápisnice)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Správa: Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir a Laima Liucija Andrikienė

Správa: Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki a Ashley Fox

Správa: Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire a Gerard Batten

Správa: Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Správa: Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo a Siiri Oviir

Správa: Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Správa: Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt a Linda McAvan

Prípravy na zasadnutie Európskej rady (17. júna 2010) – Riadenie hosporástva B7-0349/2010

Gerard Batten


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14 h 35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15 heures h.)

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a blokáda Gazy (rozprava)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Izraelský vojenský zásah proti humanitárnej flotile a blokáda Gazy

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Creţu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil a Elena Băsescu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant a Christine De Veyrac.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy (B7-0345/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam a Elena Băsescu v mene skupiny PPE o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy (B7-0347/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Creţu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy (B7-0350/2010);

- Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor a Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy (B7-0379/2010);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto a Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy (B7-0385/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal a Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy (B7-0386/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis a Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL o izraelskej vojenskej operácii proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy (B7-0389/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

13. Výročná správa o ľudských právach (2008) – Politiky EÚ na podporu obhajcov ľudských práv – Obchodovanie s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie – (rozprava)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Výročná správa o ľudských právach (2008)

Správa o politikách EÚ na podporu obhajcov ľudských práv (2009/2199(INI)) - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0056/2010), ktorú položili Gabriele Albertini v mene výboru AFET a Vital Moreira v mene výboru INTA pre Radu: Vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 (B7-0303/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0057/2010), ktorú položili Gabriele Albertini v mene výboru AFET Vital Moreira v mene výboru INTA pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 (B7-0304/2010)

Heidi Hautala uviedla správu.

Gabriele Albertini a Vital Moreira rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) odpovedala na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: László Tőkés v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Metin Kazak v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, David Campbell Bannerman v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire nezaradená poslankyňa, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke a Jacek Protasiewicz.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze a Gerard Batten.

Vystúpili títo rečníci: Catherine Ashton a Heidi Hautala.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Metin Kazak a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o obchode s tovarom využívaným na mučenie (B7-0360/2010);

- Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE o obchode s tovarom na mučenie (B7-0363/2010);

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser a Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D o obchode s tovarom používaným na mučenie (B7-0365/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot a Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na mučenie (B7-0367/2010);

- Robert Sturdy a Charles Tannock v mene skupiny ECR o obchode s tovarom používaným na mučenie (B7-0368/2010);

- Marie-Christine Vergiat a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL o obchode s tovarom používaným na mučenie (B7-0369/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 17.6.2010 a bod 7.12 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


14. Situácia na Kórejskom polostrove (rozprava)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia na Kórejskom polostrove

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christian Ehler v mene skupiny PPE a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jelko Kacin v mene skupiny ALDE, Roger Helmer v mene skupiny ECR a George Sabin Cutaş.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock a Christian Ehler.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o situácii na Kórejskom polostrove (B7-0358/2010);

- Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE o situácii na Kórejskom polostrove (B7-0359/2010);

- Christian Ehler, Ioannis Kasoulides a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE o situácii na Kórejskom polostrove (B7-0361/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o situácii na Kórejskom polostrove (B7-0362/2010);

- Willy Meyer, Nikolaos Chountis a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o situácii na Kórejskom polostrove (B7-0364/2010);

- Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin a Peter Simon v mene skupiny S&D o situácii na Kórejskom polostrove (B7-0366/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


15. Bosna a Hercegovina (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Bosna a Hercegovina

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Doris Pack v mene skupiny PPE, Emine Bozkurt v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler a Bernd Posselt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Doris Pack v mene výboru AFET o situácii v Bosne a Hercegovine (B7-0342/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


16. Zloženie výborov a delegácií

Predseda prijal od sekretariátu nezaradených poslancov tieto návrhy na vymenovanie:

výbor ITRE
Béla Kovács

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
Béla Kovács.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


(Rokovanie bolo prerušené o 18 h 55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

17. Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA

Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE a Jacqueline Foster v mene skupiny ECR.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Gesine Meissner v mene skupiny ALDE o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA (B7-0370/2010);

- Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA (B7-0371/2010);

- Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA (B7-0372/2010);

- Mathieu Grosch v mene skupiny PPE o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA (B7-0373/2010);

- Jacqueline Foster v mene skupiny ECR o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA (B7-0374/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


18. Vykonávanie smerníc prvého železničného balíka (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vykonávanie smerníc prvého železničného balíka

Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Carlo Fidanza v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas a Georges Bach.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Brian Simpson v mene výboru TRAN o vykonávaní smerníc prvého železničného balíka (2001/12/ES, 2001/13/ES a 2001/14/ES) (B7-0344/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.16 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


19. Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku

Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Fiona Hall v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi nezaradený poslanec, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová a Kinga Göncz.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver a Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE o prírodných katastrofách v strednej Európe (B7-0346/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.17 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


20. Justičné vzdelávanie (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0063/2010), ktorú položil Klaus-Heiner Lehne v mene výboru JURI, Justičné vzdelávanie - Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, v zastúpení autora, rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Kristalina Georgieva (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Diana Wallis v mene skupiny ALDE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD a Cecilia Wikström.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Bernhard Rapkay v mene skupiny S&D, Diana Wallis v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD o justičnom vzdelávaní – Štokholmský program (B7-0294/2010).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.18 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 442.783/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – ES

Členovia

PPE:
Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain a Paweł Zalewski

S&D:
Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin a Patrice Tirolien

ALDE:
Louis Michel a Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:
José Bové

ECR:
Robert Sturdy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia