Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2709(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0296/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 7
CRE 16/06/2010 - 7

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.10
CRE 17/06/2010 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0234

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

7.10. Συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 και B7-0300/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0293/2010

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0296/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 και B7-0300/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle και Sławomir Witold Nitras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Kristiina Ojuland και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0234).

Παρέμβαση

- Jacek Saryusz-Wolski, πριν από την ψηφοφορία, για να παρουσιάσει δύο προφορικές τροπολογίες επί των παραγράφων 2 και 4, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου