Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2735(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0345/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 12
CRE 16/06/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.11
CRE 17/06/2010 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0235

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

7.11. Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 και B7-0389/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0345/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 και B7-0389/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ιωάννης Κασουλίδης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri και Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0235).

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0385/2010 και B7-0386/2010 καταπίπτουν.)

Παρέμβαση

Charles Tannock, πριν από την ψηφοφορία, για να εκφράσει τη λύπη του διότι δεν διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με την Ομάδα του ώστε η τελευταία να συνυπογράψει το κοινό ψήφισμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου