Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2713(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0346/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Hlasování :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0241

Zápis
Čtvrtek, 17. června 2010 - Štrasburk

7.17. Záplavy ve střední Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 a B7-0403/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17 )

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0346/2010

(nahrazující B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 a B7-0403/2010):

předložen těmito poslanci:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik a Sławomir Witold Nitras za skupinu PPE,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá a Csaba Sándor Tabajdi za skupinu S&D,
Giommaria Uggias a Ramona Nicole Mănescu za skupinu ALDE,
Elisabeth Schroedter a Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz a João Ferreira za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2010)0241).

(Návrh usnesení B7-0398/2010 se nebere v potaz.)

Vystoupení

- před hlasováním Hannes Swoboda, aby předložil ústní PN k usnesení, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí