Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0346/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0241

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

7.17. Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 και B7-0403/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17 )

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0346/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 και B7-0403/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik και Sławomir Witold Nitras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Γεώργιος Σταυρακάκης, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Giommaria Uggias και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Elisabeth Schroedter και Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz και João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0241).

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0398/2010 καταπίπτει.)

Παρέμβαση

- Hannes Swoboda, πριν από την ψηφοφορία, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία επί του ψηφίσματος, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου