Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2713(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0346/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0241

Protokół
Czwartek, 17 czerwca 2010 r. - Strasburg

7.17. Powodzie w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 i B7-0403/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17 )

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0346/2010

(zastępujący B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 i B7-0403/2010):

złożony przez następujących posłów:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPE,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá i Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D,
Giommaria Uggias i Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy ALDE,
Elisabeth Schroedter i Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2010)0241).

(Projekt rezolucji B7-0398/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Głos zabrał:

- Hannes Swoboda, przed głosowaniem, by przedstawić poprawkę ustną do rezolucji; poprawka została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności