Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0346/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 19
CRE 16/06/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.17
CRE 17/06/2010 - 7.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0241

Zápisnica
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg

7.17. Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 a B7-0403/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17 )

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0346/2010

(nahrádzajúci B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 a B7-0403/2010):

podaný týmito poslancami:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik a Sławomir Witold Nitras v mene skupiny PPE,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá a Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D,
Giommaria Uggias a Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny ALDE,
Elisabeth Schroedter a Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz a João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0241).

(Návrh uznesenia B7-0398/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

- Hannes Swoboda pred hlasovaním, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k uzneseniu, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia