Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

11.2. Νεπάλ
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνει ο John Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου