Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2737(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0376/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0244

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

12.1. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: η περίπτωση του Floribert Chebeya Bahizire (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 και B7-0382/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0376/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 και B7-0382/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Sonia Alfano, Frédérique Ries και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Barbara Lochbihler και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0244)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου