Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2738(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0383/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0245

Протокол
Четвъртък, 17 юни 2010 г. - Страсбург

12.2. Непал (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 и B7-0397/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0383/2010

(за замяна на B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 и B7-0397/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu и Sari Essayah, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Rovana Plumb, от името на групата S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko и Adam Bielan, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz и Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL,

Fiorello Provera.

приема се (P7_TA(2010)0245)

Изказвания

Raül Romeva i Rueda, за да представи устните изменения към съображенията и параграфите A, В, Н, 7, Г, 12, 9, K, 1, 15 и 20, които бяха приети.

Правна информация - Политика за поверителност