Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2738(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0383/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 12.2
CRE 17/06/2010 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0245

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

12.2. Νεπάλ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 και B7-0397/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0383/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 και B7-0397/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu και Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Rovana Plumb, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Fiorello Provera.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0245)

Παρεμβάσεις

Raül Romeva i Rueda για να παρουσιάσει προφορικές τροπολογίες επί των αιτιολογικών σκέψεων και παραγράφων Α, Γ, ΙΔ, 7, Δ, 12, 9, ΙΑ, 1, 15 και 20, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου