Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2739(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0391/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2010 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0246

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

12.3. Εκτελέσεις στη Λιβύη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 και B7-0396/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0391/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 και B7-0396/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0246)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου