Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 249kWORD 166k
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni koosseis
 3.Kaubandusliku vaalapüügi keelustamine (arutelu)
 4.Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (arutelu)
 5.Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I (arutelu)
 6.Presidentuuri teadaanne
 7.Hääletused
  
7.1.Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika (hääletus) (kodukorra artikkel 138)
  
7.2.Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) ***I (hääletus)
  
7.3.Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I (hääletus)
  
7.4.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias * (hääletus)
  
7.5.Statistiliste andmete kvaliteet Euroope Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (hääletus)
  
7.6.Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid (hääletus)
  
7.7.Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006-2010 tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks (hääletus)
  
7.8.2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise ettepanekud (hääletus)
  
7.9.Sport, eelkõige sportlaste esindajad (hääletus)
  
7.10.ELi-Venemaa tippkohtumise (31.mai - 1. juuni) järeldused (hääletus)
  
7.11.Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad (hääletus)
  
7.12.Piinamisvahenditega kauplemine (hääletus)
  
7.13.Olukord Korea poolsaarel (hääletus)
  
7.14.Bosnia ja Hertsegoviina (hääletus)
  
7.15.ELi-USA õhutranspordileping (hääletus)
  
7.16.Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (hääletus)
  
7.17.Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (hääletus)
  
7.18.Õigusalane koolitus (hääletus)
  
7.19.Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum
  
11.2.Nepal
  
11.3.Hukkamised Liibüas
 12.Hääletused
  
12.1.Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum (hääletus)
  
12.2.Nepal (hääletus)
  
12.3.Hukkamised Liibüas (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Parlamendi koosseis
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1


PROTOKOLL

NELJAPÄEV, 17. JUUNI 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni koosseis

Asepresident teatas, et esimeeste konverents esitas ettepanekud 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise kohta, mis edastati elektroonilise postiga parlamendiliikmetele ja esitatakse käesoleva protokolli lisas.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: neljapäeval kell 10.00.

Hääletus: 17.6.2010protokoll punkt 7.8.


3. Kaubandusliku vaalapüügi keelustamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kaubandusliku vaalapüügi keelustamine

Maria Damanaki (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Isabella Lövin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Mike Nattrass fraktsiooni EFD nimel, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan ja Ulrike Rodust.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Catherine Stihler.

Sõna võtsid Juan Carlos Martín Fragueiro (nõukogu eesistuja) ja Maria Damanaki.

Arutelu lõpetati.


4. Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (arutelu)

Raport Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale uue hoo andmise kohta [2009/2107(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Guido Milana (A7-0150/2010)

Guido Milana tutvustas raportit.

Sõna võtsid Juan Carlos Martín Fragueiro (nõukogu eesistuja) ja Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kartika Tamara Liotard (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis A. Tsoukalas fraktsiooni PPE nimel, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Lövin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Alain Cadec.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Josefa Andrés Barea, George Lyon, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa, Iliana Malinova Iotova, Britta Reimers, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Luis Manuel Capoulas Santos ja Maria do Céu Patrão Neves.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Catherine Stihler, Werner Kuhn, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Karin Kadenbach ja Andreas Mölzer.

Sõna võttis Maria Damanaki.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võttis Guido Milana.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.6.2010protokoll punkt 7.19.


5. Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003 [KOM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

Raül Romeva i Rueda tutvustas raportit.

Sõna võtsid Juan Carlos Martín Fragueiro (nõukogu eesistuja) ja Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Paul Besset fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Claudiu Ciprian Tănăsescu (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Cadec, Catherine Trautmann, Gerben-Jan Gerbrandy, Isabella Lövin, Ulrike Rodust ja Guido Milana.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Daciana Octavia Sârbu, Josefa Andrés Barea, Chris Davies ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Maria Damanaki ja Raül Romeva i Rueda

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.6.2010protokoll punkt 7.3.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

6. Presidentuuri teadaanne

Esimeeste konverents võttis oma 16. juuni 2010. aasta koosolekul vastu soovituse eesmärgiga pikendada finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni volitusi 31. juulini 2011.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika (hääletus) (kodukorra artikkel 138)

Raport inimõiguste kaitsjaid toetava ELi poliitika kohta [2009/2199(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0226).

Sõnavõtud

- Heidi Hautala (raportöör), kes tegi enne hääletust ettepaneku liita lõiked 6 ja 22 ning esitas lõike 19 kohta suulise muudatusettepaneku. Ettepanekud võeti vastu.


7.2. Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti muutmise kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele [KOM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0227)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0227).


7.3. Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003 [KOM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0228)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0228).


7.4. Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0229)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0229).


7.5. Statistiliste andmete kvaliteet Euroope Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0375/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0230).


7.6. Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid (hääletus)

Raport majanduslanguse ja finantskriisi sooliste aspektide kohta [2009/2204(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0231).


7.7. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006-2010 tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks (hääletus)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamise ja soovituste kohta tulevikuks [2009/2242(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0232).

Sõnavõtud

- Astrid Lulling fraktsiooni PPE nimel, kes taotles enne hääletust reporti tagasisaaatmist komisjoni;
- Ilda Figueiredo, raportöör, kes esitas enne hääletust vastuväite Astrid Lullingi ettepanekule.

Parlament lükkas selle taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (302 poolt, 302 vastu, 10 erapooletut).


7.8. 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise ettepanekud (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanekud 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise kohta

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

ESIMEESTE KONVERENTSI ETTEPANEKUD

Vastu võetud (vt protokolli lisa 1).


7.9. Sport, eelkõige sportlaste esindajad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0343/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0233).


7.10. ELi-Venemaa tippkohtumise (31.mai - 1. juuni) järeldused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 ja B7-0300/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0293/2010

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0296/2010

(asendades B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 ja B7-0300/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle ja Sławomir Witold Nitras fraktsiooni PPE nimel,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel,
Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel,
Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0234).

Sõnavõtt

- Jacek Saryusz-Wolski, kes esitas enne hääletust lõigete 2 ja 4 kohta kaks suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu.


7.11. Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 ja B7-0389/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0345/2010

(asendades B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 ja B7-0389/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri ja Proinsias De Rossa fraktsiooni S&D nimel
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P7_TA(2010)0235).

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0385/2010 ja B7-0386/2010 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtt

Charles Tannock, kes taunis enne hääletust asjaolu, et tema fraktsioonil ei palutud ühisresolutsioonile alla kirjutada.


7.12. Piinamisvahenditega kauplemine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-0368/2010 ja B7-0369/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0360/2010

(asendades B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0368/2010 ja B7-0369/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel,
Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser ja Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel,
Metin Kazak ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0236).

(Resolutsiooni ettepanek B7-0367/2010 muutus kehtetuks.)


7.13. Olukord Korea poolsaarel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010 ja B7-0366/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0358/2010

(asendades B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010 ja B7-0366/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok ja Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE nimel,
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin ja Peter Simon fraktsiooni S&D nimel,
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,
Charles Tannock ja Roger Helmer fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0237).

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0362/2010 ja B7-0364/2010 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtt

- Jelko Kacin, kes esitas enne hääletust lõike 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.14. Bosnia ja Hertsegoviina (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0342/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0238).


7.15. ELi-USA õhutranspordileping (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 ja B7-0374/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15 )

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0370/2010

(asendades B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 ja B7-0374/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Mathieu Grosch fraktsiooni PPE nimel,
Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel,
Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel,
Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0239).


7.16. Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0344/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0240).


7.17. Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 ja B7-0403/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17 )

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0346/2010

(asendades B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 ja B7-0403/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik ja Sławomir Witold Nitras fraktsiooni PPE nimel,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá ja Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni S&D nimel,
Giommaria Uggias ja Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni ALDE nimel,
Elisabeth Schroedter ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański ja Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0241).

(Resolutsiooni ettepanek B7-0398/2010 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

- Hannes Swoboda, kes esitas enne resolutsiooni hääletusele panemist selle kohta suulise muudatusettepaneku. Ettepanek võeti vastu.


7.18. Õigusalane koolitus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0294/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0242).

Sõnavõtt

- Bruno Gollnisch võttis pärast hääletust sõna enda kui parlamendiliikme puutumatuse kohta.


7.19. Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (hääletus)

Raport Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale uue hoo andmise kohta [2009/2107(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Guido Milana (A7-0150/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0243).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Sõna võttis Bernd Posselt, kes rõhutas neljapäeva pärastlõunal toimuvate arutelude ja hääletuste tähtsust.

Raport: Heidi Hautala - A7-0157/2010

Miroslav Mikolášik ja Filip Kaczmarek

Sport, eelkõige sportlaste esindajad - B7-0343/2010

Hannu Takkula

ELi-Venemaa tippkohtumise (31.mai - 1. juuni) järeldused - RC-B7-0293/2010

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam ja Jacek Protasiewicz

Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad - RC-B7-0345/2010

Joe Higgins, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Søren Bo Søndergaard ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris - RC-B7-0346/2010

Alajos Mészáros


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.10 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.6.2010protokoll punkt 2.)


11.1. Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010, B7-0382/2010

Isabelle Durant, Filip Kaczmarek, Marie-Christine Vergiat ja Ryszard Czarnecki tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Catherine Stihler ja Charles Tannock.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.6.2010protokoll punkt 12.1.


11.2. Nepal

Resolutsiooni ettepanekud B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, ja Ryszard Czarnecki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.6.2010protokoll punkt 12.2.


11.3. Hukkamised Liibüas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010,B7-0395/2010, B7-0396/2010

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Martin Kastler ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Bogusław Sonik ja Joanna Senyszyn.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Eija-Riitta Korhola ja Cristian Dan Preda.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.6.2010protokoll punkt 12.3.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 ja B7-0382/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0376/2010

(asendades B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 ja B7-0382/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez ja Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel,

Sonia Alfano, Frédérique Ries ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0244)


12.2. Nepal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 ja B7-0397/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0383/2010

(asendades B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 ja B7-0397/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu ja Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Rovana Plumb fraktsiooni S&D nimel,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0245)

Sõnavõtud

Raül Romeva i Rueda, kes esitas suulised muudatusettepanekud põhjenduste ja lõigete A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 ning 20 kohta. Suulised muudatusettepanekud võeti vastu.


12.3. Hukkamised Liibüas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 ja B7-0396/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0391/2010

(asendades B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 ja B7-0396/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel,

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0246)


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


14. Parlamendi koosseis

Jeanine Hennis-Plasschaert ja Louis Bontes teatasid kirjalikult oma volituste lõppemisest Euroopa Parlamendis seoses nende valimisega Madalmaade parlamenti.

Parlament võttis selle teadmiseks ja tegi vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ning kodukorra artikli 4 lõike 4 teisele lõigule otsuse nende ametikohtade vabaks jäämise kohta alates 17. juunist 2010.


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks

ITRE komisjon

- Teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamine (2010/2079(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT, REGI)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AFET komisjon

- ELi Musta mere piirkonna strateegia (2010/2087(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA, REGI)

ENVI komisjon

- Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine ELis (2010/2089(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- SKP täiendamine - Edu mõõtmine muutuvas maailmas (2010/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus (2010/2084(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

IMCO komisjon

- Üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamine ja turujärelevalve (2010/2085(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA)

JURI komisjon

- Tsiviilõiguse, kaubandusõiguse, perekonnaõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse aspektid Stockholmi programmi rakendamise tegevuskavas (2010/2080(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 119)

ECON komisjon

- Euroopa Keskpanga 2009. aasta aruanne (2010/2078(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks(kodukorra artikli 205 lõige2)

PETI komisjon

- Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 676/2008/RT kohta (vastavalt artikli 205 lõike 2 esimesele osale) (2010/2086(INI))

Kaasatud komisjonid

AFCO komisjon

- Kodanikualgatus (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(nõuandvad komisjonid: CULT, JURI, LIBE)
Kaasatud komisjonid AFCO, PETI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 20.05.2010)

ENVI komisjon

- SKP täiendamine - Edu mõõtmine muutuvas maailmas (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Kaasatud komisjonid ENVI, ECON
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 10.06.2010)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

JURI komisjon

- Kodanikualgatus (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: CULT, JURI, LIBE, PETI

ECON komisjon

- ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

INTA komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1905/2006 (millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) muutmine (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE
nõuandvad komisjonid: AGRI, BUDG, INTA

PECH komisjon

- EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vaheline majanduspartnerluse vaheleping (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, PECH

IMCO komisjon

- Teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimine (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: IMCO


16. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 18. juunist 2010.


17. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

125

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

253

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

44

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

137

16/2010

Morten Messerschmidt

22

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

72

18/2010

Zigmantas Balčytis

56

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

236

21/2010

Andreas Mölzer

18

22/2010

Andreas Mölzer

22

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

73

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

130

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

102

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

89

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

70

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

117

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

371

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

66

31/2010

Franz Obermayr

12

32/2010

Franz Obermayr

21

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

23

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

57

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

172

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

60

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

17

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

70

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

49

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

69

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

54

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

26

43/2010

Andreas Mölzer

7

44/2010

Andreas Mölzer

17

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

7

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

23

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

16

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

19

49/2010

Rosario Crocetta

25

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

15

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

12

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

15

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

34

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

10

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

29

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

28

57/2010

Mario Borghezio

17


18. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 23. juunil 2010.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.15.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Lisa 1

2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon

PPE
BÖGE Reimer

DANTIN Michel

DEHAENE Jean-Luc

DESS Albert

ENGEL Frank

FERNANDES José Manuel

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GIANNAKOU Marietta

HÖKMARK Gunnar

ITÄLÄ Ville

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MARINESCU Marian-Jean

MAURO Mario

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

SIEKIERSKI Czesław Adam

SURJÁN László

S&D

BALZANI Francesca

BERMAN Thijs

FÄRM Göran

FERREIRA Elisa

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GÖNCZ Kinga

HAUG Jutta

IVAN Cătălin Sorin

KALFIN Ivailo

LE FOLL Stéphane

LIBERADZKI Bogusław

McCARTHY Arlene

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE

ALVARO Alexander

GERBRANDY Gerben-Jan

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

PAULSEN Marit

Verts/ALE

BOVE José

DURANT Isabelle

EICKHOUT Bas

TRÜPEL Helga

ECR

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

SZYMAŃSKI Konrad

GUE/NGL

KLUTE Jürgen

PORTAS Miguel

EFD

ANDREASEN Marta

TZAVELA Niki

NI

van der STOEP Daniël

Õigusteave - Privaatsuspoliitika