Index 
Proces-verbal
PDF 259kWORD 173k
Joi, 17 iunie 2010 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 3.Interdicţia privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale (dezbatere)
 4.Un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene (dezbatere)
 5.Program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) ***I (dezbatere)
 6.Comunicarea Preşedintelui
 7.Votare
  
7.1.Politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului (vot) (articolul 138 din Regulamentul de procedură)
  
7.2.Oferta publică de valori mobiliare şi armonizarea obligațiilor de transparență (modificarea Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE) ***I (vot)
  
7.3.Program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) ***I (vot)
  
7.4.Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România * (vot)
  
7.5.Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit (vot)
  
7.6.Aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare (vot)
  
7.7.Evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor (vot)
  
7.8.Propuneri privind desemnarea membrilor Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (vot)
  
7.9.Sportul, în special agenții de jucători (vot)
  
7.10.Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai-1 iunie) (vot)
  
7.11.Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei (vot)
  
7.12.Comerţul cu bunuri utilizate ca echipamente de tortură (vot)
  
7.13.Situaţia din Peninsula Coreeană (vot)
  
7.14.Bosnia şi Herţegovina (vot)
  
7.15.Acordul aerian UE-SUA (vot)
  
7.16.Punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar (vot)
  
7.17.Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria (vot)
  
7.18.Formarea în domeniul juridic (vot)
  
7.19.Un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
11.1.Republica Democrată Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire
  
11.2.Nepal
  
11.3.Execuţii în Libia
 12.Votare
  
12.1.Republica Democrată Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire (vot)
  
12.2.Nepal (vot)
  
12.3.Execuţii în Libia (vot)
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Componenţa Parlamentului
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Poziţia Consiliului în prima lectură
 17.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1


PROCES-VERBAL

JOI, 17 IUNIE 2010

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Componenţa Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013

Preşedinta a anunţat că a primit din partea Conferinţei preşedinţilor propunerile privind desemnarea membrilor Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013, care au fost transmise deputaţilor prin e-mail şi figurează în anexa la prezentul proces-verbal.

Termen de depunere a amendamentelor: azi, la ora 10.

Vot: punctul 7.8 al PV din 17.6.2010.


3. Interdicţia privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Interdicţia privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale

Maria Damanaki (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Mike Nattrass, în numele Grupului EFD, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan şi Ulrike Rodust.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Catherine Stihler.

Au intervenit: Juan Carlos Martín Fragueiro (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maria Damanaki.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene (dezbatere)

Raport referitor la un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene [2009/2107(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Guido Milana (A7-0150/2010)

Guido Milana şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Juan Carlos Martín Fragueiro (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kartika Tamara Liotard (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Ioannis A. Tsoukalas, în numele Grupului PPE, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, şi Alain Cadec.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Josefa Andrés Barea, George Lyon, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa, Iliana Malinova Iotova, Britta Reimers, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Luis Manuel Capoulas Santos şi Maria do Céu Patrão Neves.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Catherine Stihler, Werner Kuhn, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Karin Kadenbach şi Andreas Mölzer.

A intervenit Maria Damanaki.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

A intervenit: Guido Milana.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.19 al PV din 17.6.2010.


5. Program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roşu (Thunnus thynnus) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003 [COM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

Raül Romeva i Rueda şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Juan Carlos Martín Fragueiro (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, neafiliat, Alain Cadec, Catherine Trautmann, Gerben-Jan Gerbrandy, Isabella Lövin, Ulrike Rodust şi Guido Milana.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Daciana Octavia Sârbu, Josefa Andrés Barea, Chris Davies şi Karin Kadenbach.

Au intervenit: Maria Damanaki şi Raül Romeva i Rueda

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 17.6.2010.


(Şedinţa, suspendată la 11.35 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

6. Comunicarea Preşedintelui

Conferinţa preşedinţilor, în reuniunea sa din 16 iunie 2010, a adoptat o recomandare pentru prelungirea până la 31 iulie 2011 a mandatului Comisiei speciale privind criza financiară, economică şi socială.

Parlamentul a aprobat propunerea.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului (vot) (articolul 138 din Regulamentul de procedură)

Raport referitor la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului [2009/2199(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0226).

Intervenţii

- Heidi Hautala (raportoare), înaintea votului, pentru a propune fuziunea punctelor 6 şi 22 şi pentru a propune un amendament oral la punctul 19. Propunerile au fost reţinute.


7.2. Oferta publică de valori mobiliare şi armonizarea obligațiilor de transparență (modificarea Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P7_TA(2010)0227)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0227).


7.3. Program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roşu (Thunnus thynnus) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003 [COM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P7_TA(2010)0228)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0228).


7.4. Aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P7_TA(2010)0229)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2010)0229).


7.5. Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0375/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0230).


7.6. Aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare (vot)

Raport referitor la aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare [2009/2204(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0231).


7.7. Evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor (vot)

Raport referitor la evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor [2009/2242(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0232).

Intervenţii

- Astrid Lulling, în numele Grupului PPE, înaintea votului, pentru a solicita retrimiterea raportului în comisie;
- Ilda Figueiredo, raportoare, înaintea votului, împotriva propunerii dnei Astrid Lulling.

Prin VE (302 pentru, 302 împotrivă, 10 abţineri), Parlamentul a respins cererea.


7.8. Propuneri privind desemnarea membrilor Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 (vot)

Propunerile Conferinţei Preşedinţilor privind numirea unei Comisii speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERI ALE CONFERINŢEI PREŞEDINŢILOR

Aprobat (a se vedea anexa 1 la procesul-verbal).


7.9. Sportul, în special agenții de jucători (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0343/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0233).


7.10. Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai-1 iunie) (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 şi B7-0300/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0293/2010

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0296/2010

(care înlocuieşte B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 şi B7-0300/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle şi Sławomir Witold Nitras, în numele Grupului PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D,
Kristiina Ojuland şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR,
Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0234).

Intervenţie

- Jacek Saryusz-Wolski, înaintea votului, pentru a prezenta două amendamente orale la punctele 2 şi 4, care au fost reţinute.


7.11. Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 şi B7-0389/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0345/2010

(care înlocuieşte B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 şi B7-0389/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri şi Proinsias De Rossa, în numele Grupului S&D
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez şi Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2010)0235).

(Propunerile de rezoluţii B7-0385/2010 şi B7-0386/2010 au devenit caduce.)

Intervenţie

Charles Tannock, înaintea votului, pentru a-şi exprima regretul în legătură cu faptul că grupul său nu a fost consultat pentru a co-semna rezoluţia comună.


7.12. Comerţul cu bunuri utilizate ca echipamente de tortură (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-0368/2010 şi B7-0369/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0360/2010

(care înlocuieşte B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0368/2010 şi B7-0369/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra şi László Tőkés, în numele Grupului PPE,
Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser şi Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D,
Metin Kazak şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0236).

(Propunerea de rezoluţie B7-0367/2010 a devenit caducă.)


7.13. Situaţia din Peninsula Coreeană (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010 şi B7-0366/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0358/2010

(care înlocuieşte B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010 şi B7-0366/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok şi Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE,
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin şi Peter Simon, în numele Grupului S&D,
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,
Charles Tannock şi Roger Helmer, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2010)0237).

(Propunerile de rezoluţii B7-0362/2010 şi B7-0364/2010 au devenit caduce.)

Intervenţie

- Jelko Kacin, înaintea votului, pentru a prezenta un amendament oral la punctul 9, care a fost reţinut.


7.14. Bosnia şi Herţegovina (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0342/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14 )

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0238).


7.15. Acordul aerian UE-SUA (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 şi B7-0374/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15 )

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0370/2010

(care înlocuieşte B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 şi B7-0374/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE,
Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D,
Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE,
Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE,
Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2010)0239).


7.16. Punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0344/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16 )

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0240).


7.17. Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 şi B7-0403/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17 )

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0346/2010

(care înlocuieşte B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 şi B7-0403/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik şi Sławomir Witold Nitras, în numele Grupului PPE,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului S&D,
Giommaria Uggias şi Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului ALDE,
Elisabeth Schroedter şi Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz şi João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0241).

(Propunerea de rezoluţie B7-0398/2010 a devenit caducă.)

Intervenţie

- Hannes Swoboda, înaintea votului, pentru a depune un amendament oral care a fost acceptat.


7.18. Formarea în domeniul juridic (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0294/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18 )

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0242).

Intervenţie

- Bruno Gollnisch, după vot, privind imunitatea sa parlamentară.


7.19. Un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene (vot)

Raport referitor la un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene [2009/2107(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Guido Milana (A7-0150/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19 )

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0243).


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

A intervenit Bernd Posselt, care a subliniat importanţa dezbaterilor şi voturilor de joi după-amiaza.

Raport Heidi Hautala - A7-0157/2010

Miroslav Mikolášik şi Filip Kaczmarek

Sportul, în special agenții de jucători - B7-0343/2010

Hannu Takkula

Concluziile summitului UE-Rusia (31 mai-1 iunie) - RC-B7-0293/2010

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam şi Jacek Protasiewicz

Operaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei - RC-B7-0345/2010

Joe Higgins, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Søren Bo Søndergaard şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Inundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria - RC-B7-0346/2010

Alajos Mészáros


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 15.6.2010)


11.1. Republica Democrată Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire

Propuneri de rezoluţii B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010, B7-0382/2010

Isabelle Durant, Filip Kaczmarek, Marie-Christine Vergiat şi Ryszard Czarnecki au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola şi Cristian Dan Preda.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Catherine Stihler şi Charles Tannock.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 17.6.2010.


11.2. Nepal

Propuneri de rezoluţii B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins şi Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, şi Ryszard Czarnecki.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 17.6.2010.


11.3. Execuţii în Libia

Propuneri de rezoluţii B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010,B7-0395/2010, B7-0396/2010

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Martin Kastler şi Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Bogusław Sonik şi Joanna Senyszyn.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola şi Cristian Dan Preda.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 17.6.2010.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Republica Democrată Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 şi B7-0382/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0376/2010

(care înlocuieşte B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 şi B7-0382/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D,

Sonia Alfano, Frédérique Ries şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0244)


12.2. Nepal (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 şi B7-0397/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0383/2010

(care înlocuieşte B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 şi B7-0397/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu şi Sari Essayah, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2010)0245)

Intervenţii

Raül Romeva i Rueda pentru a prezenta amendamente orale la considerentele A, C, N, D, K şi la punctele 7, 12, 9, 1, 15 şi 20, care au fost reţinute.


12.3. Execuţii în Libia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 şi B7-0396/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0391/2010

(care înlocuieşte B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 şi B7-0396/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser şi Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias şi Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2010)0246)


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


14. Componenţa Parlamentului

Jeanine Hennis-Plasschaert şi Louis Bontes au transmis în scris faptul că mandatul lor în Parlamentul European s-a încheiat ca urmare a alegerii lor în Parlamentul Ţărilor de Jos.

Parlamentul a luat act de aceasta, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea deputaţilor în Parlamentului European prin vot universal direct şi a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, că locurile acestor deputaţi au devenit vacante cu efect din 17 iunie 2010.


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă

ITRE

- Simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079(INI))
(aviz: CONT, REGI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AFET

- O strategie a UE pentru Marea Neagră (2010/2087(INI))
(aviz: ITRE, INTA, REGI)

ENVI

- Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în UE (2010/2089(INI))
(aviz: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- Dincolo de PIB - Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare (2010/2088(INI))
(aviz: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- O inițiativă europeană privind boala Alzheimer şi alte demențe (2010/2084(INI))
(aviz: ITRE)

IMCO

- Revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor şi supravegherea pieţei (2010/2085(INI))
(aviz: ITRE, INTA)

JURI

- Aspecte privind dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei şi dreptul internaţional privat ale planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm (2010/2080(INI))
(aviz: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 119 din Regulamentul de de procedură)

ECON

- Raportul anual 2009 al BCE (2010/2078(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 205 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

PETI

- Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare adresat Comisiei Europene în Reclamaţia nr. 676/2008/RT (în conformitate cu articolul 205 alineatul (2) prima parte) (2010/2086(INI))

Comisii asociate

AFCO

- Inițiativa cetățenilor (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(aviz: CULT, JURI, LIBE)
Comisii asociate AFCO, PETI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 20.05.2010)

ENVI

- Dincolo de PIB - Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(aviz: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Comisii asociate ENVI, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 10.06.2010)

Sesizarea comisiilor

JURI

- Inițiativa cetățenilor (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
retrimis fond: AFCO
aviz: CULT, JURI, LIBE, PETI

ECON

- Acordarea garanţiei UE pentru BEI în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte realizate în afara UE (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
retrimis fond: BUDG
aviz: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

INTA

- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
retrimis fond: DEVE
aviz: AGRI, BUDG, INTA

PECH

- Acord interimar de parteneriat între CE și statele din Pacific (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, PECH

IMCO

- Indicarea ţării de origine a anumitor produse importate din ţări terţe (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
retrimis fond: INTA
aviz: IMCO


16. Poziţia Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD))

retrimis

fond :

AGRI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 18 iunie 2010.


17. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

125

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

253

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

44

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

137

16/2010

Morten Messerschmidt

22

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

72

18/2010

Zigmantas Balčytis

56

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

236

21/2010

Andreas Mölzer

18

22/2010

Andreas Mölzer

22

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

73

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

130

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

102

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

89

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

70

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

117

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

371

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

66

31/2010

Franz Obermayr

12

32/2010

Franz Obermayr

21

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

23

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

57

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

172

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

60

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

17

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

70

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

49

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

69

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

54

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

26

43/2010

Andreas Mölzer

7

44/2010

Andreas Mölzer

17

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

7

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

23

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

16

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

19

49/2010

Rosario Crocetta

25

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

15

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

12

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

15

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

34

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

10

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

29

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

28

57/2010

Mario Borghezio

17


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarea şedinţă va avea loc la 23 iunie 2010.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.15.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1

Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013

PPE
BÖGE Reimer

DANTIN Michel

DEHAENE Jean-Luc

DESS Albert

ENGEL Frank

FERNANDES José Manuel

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GIANNAKOU Marietta

HÖKMARK Gunnar

ITÄLÄ Ville

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MARINESCU Marian-Jean

MAURO Mario

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

SIEKIERSKI Czesław Adam

SURJÁN László

S&D

BALZANI Francesca

BERMAN Thijs

FÄRM Göran

FERREIRA Elisa

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GÖNCZ Kinga

HAUG Jutta

IVAN Cătălin Sorin

KALFIN Ivailo

LE FOLL Stéphane

LIBERADZKI Bogusław

McCARTHY Arlene

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE

ALVARO Alexander

GERBRANDY Gerben-Jan

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

PAULSEN Marit

Verts/ALE

BOVE José

DURANT Isabelle

EICKHOUT Bas

TRÜPEL Helga

ECR

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

SZYMAŃSKI Konrad

GUE/NGL

KLUTE Jürgen

PORTAS Miguel

EFD

ANDREASEN Marta

TZAVELA Niki

NI

van der STOEP Daniël

Aviz juridic - Politica de confidențialitate