Zoznam 
Zápisnica
PDF 252kWORD 167k
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 3.Zákaz komerčného lovu veľrýb (rozprava)
 4.Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry (rozprava)
 5.Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) ***I (rozprava)
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Hlasovanie
  
7.1.Politiky EÚ na podporu obhajcov ľudských práv (hlasovanie) (článok 138 rokovacieho poriadku)
  
7.2.Verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť (zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2004/109/ES) ***I (hlasovanie)
  
7.3.Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) ***I (hlasovanie)
  
7.4.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku * (hlasovanie)
  
7.5.Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostat) (hlasovanie)
  
7.6.Rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy (hlasovanie)
  
7.7.Hodnotenie výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a odporúčania do budúcnosti (hlasovanie)
  
7.8.Návrhy na vymenovanie členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (hlasovanie)
  
7.9.Šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov (hlasovanie)
  
7.10.Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (hlasovanie)
  
7.11.Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a blokáda Gazy (hlasovanie)
  
7.12.Obchodovanie s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie (hlasovanie)
  
7.13.Situácia na Kórejskom polostrove (hlasovanie)
  
7.14.Bosna a Hercegovina (hlasovanie)
  
7.15.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  
7.16.Vykonávanie smerníc prvého železničného balíka (hlasovanie)
  
7.17.Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (hlasovanie)
  
7.18.Justičné vzdelávanie (hlasovanie)
  
7.19.Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Konžská demokratická republika: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira
  
11.2.Nepál
  
11.3.Popravy v Líbyi
 12.Hlasovanie
  
12.1.Konžská demokratická republika: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira (hlasovanie)
  
12.2.Nepál (hlasovanie)
  
12.3.Popravy v Líbyi (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zloženie Parlamentu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Pozícia Rady v prvom čítaní
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1


ZÁPISNICA

ŠTVRTOK 17. JÚNA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Zloženie osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013

Predsedníčka oznámila, že Konferencia predsedov jej predložila návrhy na vymenovanie členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky Európskej únie po roku 2013, ktoré boli elektronickou poštou postúpené poslancom a nachádzajú sa v prílohe k tejto zápisnici.

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: dnes, 10.00 h.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


3. Zákaz komerčného lovu veľrýb (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zákaz komerčného lovu veľrýb

Maria Damanaki (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Mike Nattrass v mene skupiny EFD, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan a Ulrike Rodust.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Catherine Stihler.

Ďalej vystúpili: Juan Carlos Martín Fragueiro (úradujúci predseda Rady) a Maria Damanaki.

Rozprava sa skončila.


4. Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry (rozprava)

Správa o novom podnete pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry [2009/2107(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Guido Milana (A7-0150/2010)

Guido Milana uviedol správu.

Vystúpili títo rečníci: Juan Carlos Martín Fragueiro (úradujúci predseda Rady) a Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kartika Tamara Liotard (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Ioannis A. Tsoukalas v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa a Alain Cadec.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Josefa Andrés Barea, George Lyon, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa, Iliana Malinova Iotova, Britta Reimers, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Luis Manuel Capoulas Santos a Maria do Céu Patrão Neves.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Catherine Stihler, Werner Kuhn, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Karin Kadenbach a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Ďalej vystúpil: Guido Milana.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.19 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


5. Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003 [COM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

Raül Romeva i Rueda uviedol správu.

Vystúpili títo rečníci: Juan Carlos Martín Fragueiro (úradujúci predseda Rady) a Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Jean-Paul Besset v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu nezaradený poslanec, Alain Cadec, Catherine Trautmann, Gerben-Jan Gerbrandy, Isabella Lövin, Ulrike Rodust a Guido Milana.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Daciana Octavia Sârbu, Josefa Andrés Barea, Chris Davies a Karin Kadenbach.

Ďalej vystúpili: Maria Damanaki a Raül Romeva i Rueda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

6. Oznámenie predsedníctva

Konferencia predsedov na svojej schôdzi 16. júna 2010 prijala odporúčanie týkajúce sa predĺženia mandátu osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu do 31. júla 2011.

Parlament schválil tento návrh.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Politiky EÚ na podporu obhajcov ľudských práv (hlasovanie) (článok 138 rokovacieho poriadku)

Správa o politikách EÚ na podporu obhajcov ľudských práv [2009/2199(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Heidi Hautala (A7-0157/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0226).

Vystúpenia

- Heidi Hautala (spravodajkyňa) pred hlasovaním, aby navrhla spojenie odsekov 6 a 22 a aby predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 19. Návrhy boli prijaté.


7.2. Verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť (zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2004/109/ES) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu [COM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Wolf Klinz (A7-0102/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P7_TA(2010)0227)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0227).


7.3. Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003 [COM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P7_TA(2010)0228)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0228).


7.4. Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A7-0199/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P7_TA(2010)0229)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0229).


7.5. Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostat) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0375/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0230).


7.6. Rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy (hlasovanie)

Správa o rodových aspektoch hospodárskeho poklesu a finančnej krízy [2009/2204(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0231).


7.7. Hodnotenie výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a odporúčania do budúcnosti (hlasovanie)

Správa o hodnotení výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a o odporúčaniach do budúcnosti [2009/2242(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0232).

Vystúpenia

- Astrid Lulling v mene skupiny PPE pred hlasovaním, aby požiadala o vrátenie správy späť výboru;
- Ilda Figueiredo, spravodajkyňa, pred hlasovaním, aby sa vyjadrila proti návrhu, s ktorým vystúpila Astrid Lulling.

Parlament žiadosť zamietol EH (302 pre, 302 proti, 10 poslancov sa zdržalo hlasovania).


7.8. Návrhy na vymenovanie členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (hlasovanie)

Návrhy Konferencie predsedov o vymenovaní členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRHY KONFERENCIE PREDSEDOV

Schválené (pozri prílohu 1 zápisnice).


7.9. Šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0343/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0233).


7.10. Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 a B7-0300/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B7-0293/2010

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0296/2010

(nahrádzajúci B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 a B7-0300/2010):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle a Sławomir Witold Nitras v mene skupiny PPE,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D,
Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski a Roberts Zīle v mene skupiny ECR,
Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0234).

Vystúpenia

- Jacek Saryusz-Wolski pred hlasovaním, aby predložil dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odsekom 2 a 4, ktoré boli prijaté.


7.11. Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a blokáda Gazy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 a B7-0389/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0345/2010

(nahrádzajúci B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 a B7-0389/2010):

podaný týmito poslancami:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska a Elena Băsescu v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri a Proinsias De Rossa v mene skupiny S&D
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2010)0235).

(Návrhy uznesenia B7-0385/2010 a B7-0386/2010 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenie

Charles Tannock pred hlasovaním, aby vyjadril poľutovanie nad tým, že jeho skupina nebola konzultovaná, pokiaľ ide o podpísanie spoločného návrhu uznesenia.


7.12. Obchodovanie s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-0368/2010 a B7-0369/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0360/2010

(nahrádzajúci B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0368/2010 a B7-0369/2010):

podaný týmito poslancami:

Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a László Tőkés v mene skupiny PPE,
Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser a Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D,
Metin Kazak a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan v mene skupiny ECR,
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis a Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0236).

(Návrh uznesenia B7-0367/2010 sa stal bezpredmetným.)


7.13. Situácia na Kórejskom polostrove (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010 a B7-0366/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0358/2010

(nahrádzajúci B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010 a B7-0366/2010):

podaný týmito poslancami:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok a Ioannis Kasoulides v mene skupiny PPE,
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin a Peter Simon v mene skupiny S&D,
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE,
Charles Tannock a Roger Helmer v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2010)0237).

(Návrhy uznesenia B7-0362/2010 a B7-0364/2010 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenie

- Jelko Kacin pred hlasovaním, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 9, ktorý bol prijatý.


7.14. Bosna a Hercegovina (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0342/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14 )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0238).


7.15. Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 a B7-0374/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15 )

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0370/2010

(nahrádzajúci B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 a B7-0374/2010):

podaný týmito poslancami:

Mathieu Grosch v mene skupiny PPE,
Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D,
Gesine Meissner v mene skupiny ALDE,
Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE,
Jacqueline Foster v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2010)0239).


7.16. Vykonávanie smerníc prvého železničného balíka (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0344/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16 )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0240).


7.17. Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 a B7-0403/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17 )

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0346/2010

(nahrádzajúci B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 a B7-0403/2010):

podaný týmito poslancami:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik a Sławomir Witold Nitras v mene skupiny PPE,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá a Csaba Sándor Tabajdi v mene skupiny S&D,
Giommaria Uggias a Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny ALDE,
Elisabeth Schroedter a Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz a João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0241).

(Návrh uznesenia B7-0398/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

- Hannes Swoboda pred hlasovaním, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k uzneseniu, ktorý bol prijatý.


7.18. Justičné vzdelávanie (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0294/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18 )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0242).

Vystúpenie

- Bruno Gollnisch, po hlasovaní, o svojej parlamentnej imunite.


7.19. Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry (hlasovanie)

Správa o novom podnete pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry [2009/2107(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Guido Milana (A7-0150/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19 )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0243).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Vystúpil Bernd Posselt, ktorý zdôraznil význam rozpráv a hlasovaní vo štvrtok popoludní.

Správa: Heidi Hautala - A7-0157/2010

Miroslav Mikolášik a Filip Kaczmarek

Šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov - B7-0343/2010

Hannu Takkula

Závery samitu EÚ – Rusko (31. mája – 1. júna) - RC-B7-0293/2010

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam a Jacek Protasiewicz

Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a blokáda Gazy - RC-B7-0345/2010

Joe Higgins, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Søren Bo Søndergaard a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku - RC-B7-0346/2010

Alajos Mészáros


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 2 zápisnice zo dňa 15.6.2010 )


11.1. Konžská demokratická republika: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira

Návrhy uznesenia B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010, B7-0382/2010

Isabelle Durant, Filip Kaczmarek, Marie-Christine Vergiat a Ryszard Czarnecki uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Catherine Stihler a Charles Tannock.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


11.2. Nepál

Návrhy uznesenia B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu v mene skupiny PPE, Zbigniew Ziobro v mene skupiny ECR a Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


11.3. Popravy v Líbyi

Návrhy uznesenia B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010,B7-0395/2010, B7-0396/2010

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Martin Kastler a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Bogusław Sonik a Joanna Senyszyn.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola a Cristian Dan Preda.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 17.6.2010.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Konžská demokratická republika: prípad Floriberta Chebeyu Bahizira (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 a B7-0382/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0376/2010

(nahrádzajúci B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 a B7-0382/2010):

podaný týmito poslancami:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė a Elena Băsescu v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez a Richard Howitt v mene skupiny S&D,

Sonia Alfano, Frédérique Ries a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0244)


12.2. Nepál (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 a B7-0397/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0383/2010

(nahrádzajúci B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 a B7-0397/2010):

podaný týmito poslancami:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu a Sari Essayah v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Rovana Plumb v mene skupiny S&D,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz a Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL,

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2010)0245)

Vystúpenie

Raül Romeva i Rueda, aby predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniam a odsekom A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 a 20, ktoré boli prijaté.


12.3. Popravy v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 a B7-0396/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0391/2010

(nahrádzajúci B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 a B7-0396/2010):

podaný týmito poslancami:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2010)0246)


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Zloženie Parlamentu

Jeanine Hennis-Plasschaert a Louis Bontes písomne oznámili ukončenie svojho mandátu v Európskom parlamente, keďže boli zvolení za poslancov holandského parlamentu.

Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 4 druhý pododsek rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 17. júna 2010.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

výbor ITRE

- Zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum (2010/2079(INI))
(stanovisko: CONT, REGI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. An EU Strategy for the Black Sea (2010/2087(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA, REGI)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Reducing health inequalities in the EU (2010/2089(INI))
(stanovisko: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. GDP and beyond - Measuring progress in a changing world (2010/2088(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. A European initiative on Alzheimer’s disease and other dementias (2010/2084(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor IMCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The Revision of the General Product Safety Directive and Market Surveillance (2010/2085(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Civil law, commercial law, family law and private international law aspects of the Action plan implementing the Stockholm Programme (2010/2080(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Výročná správa ECB za rok 2009 (2010/2078(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 205 ods. 2 rokovacieho poriadku)

výbor PETI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in Complaint 676/2008/RT (According to Rule 205(2), 1st part) (2010/2086(INI))

Pridružené výbory

výbor AFCO

- Iniciatíva občanov (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(stanovisko: CULT, JURI, LIBE)
Pridružené výbory AFCO, PETI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 20.5.2010)

výbor ENVI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. GDP and beyond - Measuring progress in a changing world (COM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Pridružené výbory ENVI, ECON
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 10.6.2010)

Pridelenie výborom

výbor JURI

- Iniciatíva občanov (COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
pridelené gestorský: AFCO
stanovisko: CULT, JURI, LIBE, PETI

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Granting an EU guarantee to the EIB against losses under loans and guarantees for projects outside the EU (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
pridelené gestorský: BUDG
stanovisko: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

výbor INTA

- Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
pridelené gestorský: DEVE
stanovisko: AGRI, BUDG, INTA

výbor PECH

- Dočasná dohoda o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
pridelené gestorský: INTA
stanovisko: DEVE, PECH

výbor IMCO

- Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
pridelené gestorský: INTA
stanovisko: IMCO


16. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD))

pridelené

gestorský :

AGRI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 18. júna 2010.


17. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

125

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

253

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

44

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

137

16/2010

Morten Messerschmidt

22

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

72

18/2010

Zigmantas Balčytis

56

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

236

21/2010

Andreas Mölzer

18

22/2010

Andreas Mölzer

22

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

73

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

130

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

102

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

89

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

70

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

117

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

371

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

66

31/2010

Franz Obermayr

12

32/2010

Franz Obermayr

21

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

23

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

57

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

172

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

60

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

17

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

70

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

49

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

69

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

54

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

26

43/2010

Andreas Mölzer

7

44/2010

Andreas Mölzer

17

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

7

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

23

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

16

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

19

49/2010

Rosario Crocetta

25

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

15

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

12

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

15

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

34

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

10

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

29

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

28

57/2010

Mario Borghezio

17


18. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúca schôdza sa bude konať 23. júna 2010.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.15 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1

Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013

PPE
BÖGE Reimer

DANTIN Michel

DEHAENE Jean-Luc

DESS Albert

ENGEL Frank

FERNANDES José Manuel

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GIANNAKOU Marietta

HÖKMARK Gunnar

ITÄLÄ Ville

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MARINESCU Marian-Jean

MAURO Mario

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

SIEKIERSKI Czesław Adam

SURJÁN László

S&D

BALZANI Francesca

BERMAN Thijs

FÄRM Göran

FERREIRA Elisa

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GÖNCZ Kinga

HAUG Jutta

IVAN Cătălin Sorin

KALFIN Ivailo

LE FOLL Stéphane

LIBERADZKI Bogusław

McCARTHY Arlene

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE

ALVARO Alexander

GERBRANDY Gerben-Jan

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

PAULSEN Marit

Verts/ALE

BOVE José

DURANT Isabelle

EICKHOUT Bas

TRÜPEL Helga

ECR

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

SZYMAŃSKI Konrad

GUE/NGL

KLUTE Jürgen

PORTAS Miguel

EFD

ANDREASEN Marta

TZAVELA Niki

NI

van der STOEP Daniël

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia