Index 
Protokoll
PDF 246kWORD 169k
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättningen på det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013
 3.Förbud mot kommersiell valjakt (debatt)
 4.Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (debatt)
 5.Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) ***I (debatt)
 6.Meddelande från talmannen
 7.Omröstning
  
7.1.EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)
  
7.2.Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) ***I (omröstning)
  
7.3.Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) ***I (omröstning)
  
7.4.Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien * (omröstning)
  
7.5.Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (omröstning)
  
7.6.Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen (omröstning)
  
7.7.Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden (omröstning)
  
7.8.Förslag till utnämningar till det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 (omröstning)
  
7.9.Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (omröstning)
  
7.10.Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) (omröstning)
  
7.11.Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden (omröstning)
  
7.12.Handel med tortyrredskap (omröstning)
  
7.13.Situationen på Koreahalvön (omröstning)
  
7.14.Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  
7.15.Luftfartsavtal EU-Förenta staterna (omröstning)
  
7.16.Genomförande av direktiven om det första järnvägspaketet (omröstning)
  
7.17.Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern (omröstning)
  
7.18.Juridisk utbildning (omröstning)
  
7.19.Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire
  
11.2.Nepal
  
11.3.Avrättningar i Libyen
 12.Omröstning
  
12.1.Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (omröstning)
  
12.2.Nepal (omröstning)
  
12.3.Avrättningar i Libyen (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Parlamentets sammansättning
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1


PROTOKOLL

TORSDAGEN DEN 17 JUNI 2010

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Sammansättningen på det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013

Talmannen meddelade att hon av talmanskonferensen hade mottagit förslag till utnämningar till det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013, vilka hade översänts till ledamöterna via e-post och finns bifogade till detta protokoll.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: torsdagen kl. 10.00.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 17.6.2010.


3. Förbud mot kommersiell valjakt (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förbud mot kommersiell valjakt

Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Mike Nattrass för EFD-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan och Ulrike Rodust.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Catherine Stihler.

Talare: Juan Carlos Martín Fragueiro (rådets tjänstgörande ordförande) och Maria Damanaki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (debatt)

Betänkande om nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket [2009/2107(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Guido Milana (A7-0150/2010)

Guido Milana redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Juan Carlos Martín Fragueiro (rådets tjänstgörande ordförande) och Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Kartika Tamara Liotard (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Ioannis A. Tsoukalas för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Alain Cadec.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Josefa Andrés Barea, George Lyon, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa, Iliana Malinova Iotova, Britta Reimers, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Luis Manuel Capoulas Santos och Maria do Céu Patrão Neves.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Catherine Stihler, Werner Kuhn, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Karin Kadenbach och Andreas Mölzer.

Talare: Maria Damanaki.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Guido Milana.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.19 i protokollet av den 17.6.2010.


5. Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003 [KOM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

Raül Romeva i Rueda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Juan Carlos Martín Fragueiro (rådets tjänstgörande ordförande) och Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jean-Paul Besset för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, grupplös, Alain Cadec, Catherine Trautmann, Gerben-Jan Gerbrandy, Isabella Lövin, Ulrike Rodust och Guido Milana.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daciana Octavia Sârbu, Josefa Andrés Barea, Chris Davies och Karin Kadenbach.

Talare: Maria Damanaki och Raül Romeva i Rueda

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 17.6.2010.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.35, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

6. Meddelande från talmannen

Talmanskonferensen hade under sitt sammanträde den 16 juni 2010 antagit en rekommendation om att förlänga mandatet för det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen till och med 31.07.2011.

Parlamentet godkände förslaget.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)

Betänkande om EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare [2009/2199(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0226).

Inlägg:

- Heidi Hautala (föredragande) föreslog före omröstningen att punkterna 6 och 22 skulle slås ihop samt lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 19. Dessa förslag godkändes.


7.2. Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad [KOM(2009)0491 - C7-0170/2009- 2009/0132(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2010)0227).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0227).


7.3. Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003 [KOM(2009)0406 - C7-0124/2009- 2009/0116(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2010)0228).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0228).


7.4. Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien [06714/2010 - C7-0067/2010- 2010/0814(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P7_TA(2010)0229).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0229).


7.5. Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0375/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0230).


7.6. Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen (omröstning)

Betänkande om jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen [2009/2204(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0231).


7.7. Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden (omröstning)

Betänkande om utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden [2009/2242(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0232).

Inlägg:

- Astrid Lulling för PPE-gruppen begärde före omröstningen att hennes betänkande skulle återförvisas till utskottet.
- Ilda Figueiredo, föredragande, motsatte sig före omröstningen Astrid Lullings förslag.

Parlamentet förkastade denna begäran genom EO (302 ja-röster, 302 nej-röster, 10 nedlagda röster).


7.8. Förslag till utnämningar till det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 (omröstning)

Talmanskonferensens förslag till utnämningar till det särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

Godkändes (se bilaga 1 till protokollet).


7.9. Idrott, särskilt frågan om spelaragenter (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0343/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0233).


7.10. Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0293/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 och B7-0300/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0293/2010

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0296/2010

(ersätter B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010 och B7-0300/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle och Sławomir Witold Nitras för PPE-gruppen,
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein och Kristian Vigenin för S&D-gruppen,
Kristiina Ojuland och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen,
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski och Roberts Zīle för ECR-gruppen,
Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0234).

Inlägg:

- Jacek Saryusz-Wolski lade före omröstningen fram två muntliga ändringsförslag till punkterna 2 och 4, vilka beaktades.


7.11. Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010 och B7-0389/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0345/2010

(ersätter B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010 och B7-0389/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska och Elena Băsescu för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Adrian Severin, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri och Proinsias De Rossa för S&D-gruppen
Niccolò Rinaldi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle De Sarnez och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Judith Sargentini, Keith Taylor, Bart Staes, Rebecca Harms och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Bairbre de Brún, Helmut Scholz, Cornelis de Jong och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0235).

(Resolutionsförslagen B7-0385/2010 och B7-0386/2010 bortföll.)

Inlägg:

Charles Tannock beklagade före omröstningen att hans grupp inte hade tillfrågats om att underteckna den gemensamma resolutionen.


7.12. Handel med tortyrredskap (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-0368/2010 och B7-0369/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0360/2010

(ersätter B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0368/2010 och B7-0369/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och László Tőkés för PPE-gruppen,
Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser och Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen,
Metin Kazak och Marietje Schaake för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan för ECR-gruppen,
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0236).

(Resolutionsförslag B7-0367/2010 bortföll.)


7.13. Situationen på Koreahalvön (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010 och B7-0366/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0358/2010

(ersätter B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010 och B7-0366/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok och Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen,
Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin och Peter Simon för S&D-gruppen,
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,
Charles Tannock och Roger Helmer för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0237).

(Resolutionsförslagen B7-0362/2010 och B7-0364/2010 bortföll.)

Inlägg:

- Jelko Kacin lade före omröstningen fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 9, vilket beaktades.


7.14. Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0342/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14 )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0238).


7.15. Luftfartsavtal EU-Förenta staterna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 och B7-0374/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15 )

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0370/2010

(ersätter B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010 och B7-0374/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Mathieu Grosch för PPE-gruppen,
Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen,
Gesine Meissner för ALDE-gruppen,
Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen,
Jacqueline Foster för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0239).


7.16. Genomförande av direktiven om det första järnvägspaketet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0344/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16 )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0240).


7.17. Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 och B7-0403/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17 )

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0346/2010

(ersätter B7-0346/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010 och B7-0403/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Bogusław Sonik, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská, Jan Březina, Tamás Deutsch, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, László Surján, György Schöpflin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krzysztof Lisek, Barbara Matera, Nuno Teixeira, Jan Olbrycht, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Lívia Járóka, Jolanta Emilia Hibner, Monika Hohlmeier, Andrzej Grzyb, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Tadeusz Zwiefka, Richard Seeber, Filip Kaczmarek, Markus Pieper, Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Peter Šťastný, Csaba Sógor, Jarosław Leszek Wałęsa, Artur Zasada, Paweł Zalewski, Enikő Győri, Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys, Jarosław Kalinowski, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Edit Bauer, Danuta Jazłowiecka, Rafał Trzaskowski, Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, András Gyürk, Jacek Protasiewicz, Małgorzata Handzlik och Sławomir Witold Nitras för PPE-gruppen,
Constanze Angela Krehl, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zigmantas Balčytis, Wojciech Michał Olejniczak, Vilija Blinkevičiūtė, Georgios Stavrakakis, Justas Vincas Paleckis, Monika Smolková, Edit Herczog, Edite Estrela, Zuzana Brzobohatá och Csaba Sándor Tabajdi för S&D-gruppen,
Giommaria Uggias och Ramona Nicole Mănescu för ALDE-gruppen,
Elisabeth Schroedter och Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen,
Michał Tomasz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Cymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Janusz Wojciechowski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Oldřich Vlasák, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański och Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen,
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0241).

(Resolutionsförslag B7-0398/2010 bortföll.)

Inlägg:

- Hannes Swoboda lade före omröstningen fram ett muntligt ändringsförslag till resolutionen, vilket beaktades.


7.18. Juridisk utbildning (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0294/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18 )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0242).

Inlägg:

- Bruno Gollnisch yttrade sig, efter omröstningen, om sin parlamentariska immunitet.


7.19. Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (omröstning)

Betänkande om nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket [2009/2107(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Guido Milana (A7-0150/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19 )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0243).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Talare: Bernd Posselt, som underströk vikten av torsdagseftermiddagens debatter och omröstningar.

Betänkande Heidi Hautala - A7-0157/2010

Miroslav Mikolášik och Filip Kaczmarek

Idrott, särskilt frågan om spelaragenter - B7-0343/2010

Hannu Takkula

Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj – 1 juni) - RC-B7-0293/2010

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam och Jacek Protasiewicz

Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden - RC-B7-0345/2010

Joe Higgins, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Søren Bo Søndergaard och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern - RC-B7-0346/2010

Alajos Mészáros


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 15.6.2010).


11.1. Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire

Resolutionsförslag B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010, B7-0382/2010

Isabelle Durant, Filip Kaczmarek, Marie-Christine Vergiat och Ryszard Czarnecki redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Catherine Stihler och Charles Tannock.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 17.6.2010.


11.2. Nepal

Resolutionsförslag B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Cristian Dan Preda, Joe Higgins och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Zbigniew Ziobro för ECR-gruppen, och Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Nirj Deva och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 17.6.2010.


11.3. Avrättningar i Libyen

Resolutionsförslag B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010,B7-0395/2010, B7-0396/2010

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Martin Kastler och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Bogusław Sonik och Joanna Senyszyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola och Cristian Dan Preda.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 17.6.2010.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


12.1. Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 och B7-0382/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0376/2010

(ersätter B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010 och B7-0382/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Mario Mauro, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė och Elena Băsescu för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Miguel Angel Martínez Martínez och Richard Howitt för S&D-gruppen,

Sonia Alfano, Frédérique Ries och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen,

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0244)


12.2. Nepal (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 och B7-0397/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0383/2010

(ersätter B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010 och B7-0397/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu och Sari Essayah för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, John Attard-Montalto, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Rovana Plumb för S&D-gruppen,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Adam Bielan för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen,

Fiorello Provera.

Antogs (P7_TA(2010)0245)

Inlägg:

Raül Romeva i Rueda lade fram muntliga ändringsförslag till skälen och punkterna A, C, N, 7, D, 12, 9, K, 1, 15 och 20, vilka beaktades.


12.3. Avrättningar i Libyen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 och B7-0396/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0391/2010

(ersätter B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010 och B7-0396/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto, Bogusław Sonik, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias och Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0246)


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Parlamentets sammansättning

Jeanine Hennis-Plasschaert och Louis Bontes hade skriftligen meddelat att deras mandat som ledamöter av Europaparlamentet upphörde i och med att de valts till ledamöter av det nederländska parlamentet.

Parlamentet noterade detta och förklarade i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.4 andra strecksatsen i arbetsordningen platserna vakanta med verkan från och med den 17 juni 2010.


15. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

utskottet ITRE

- Förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning (2010/2079(INI))
(rådgivande utskott: CONT, REGI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- En EU-strategi för Svarta havet (2010/2087(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, INTA, REGI)

utskottet ENVI

- Att minska ojämlikhet i hälsa i EU (2010/2089(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, AGRI, EMPL, ITRE, LIBE, IMCO)

- Bortom BNP - Att mäta framsteg i en föränderlig värld (2010/2088(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, ITRE, REGI, ECON)

- Ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar (2010/2084(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

utskottet IMCO

- Omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadsövervakning (2010/2085(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, INTA)

utskottet JURI

- Aspekter avseende civilrätt, handelsrätt, familjerätt och internationell privaträtt på handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet (2010/2080(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, AFCO, LIBE, INTA, IMCO)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 119 i arbetsordningen)

utskottet ECON

- ECB:s årsrapport för 2009 (2010/2078(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 205.2 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (Enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) (2010/2086(INI))

Associerade utskott

utskottet AFCO

- Medborgarinitiativ (KOM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
(rådgivande utskott: CULT, JURI, LIBE)
Associerade utskott AFCO, PETI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.05.2010)

utskottet ENVI

- Bortom BNP - Att mäta framsteg i en föränderlig värld (KOM(2009)0433 - - 2010/2088(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, ITRE, REGI)
Associerade utskott ENVI, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.06.2010)

Hänvisningar till utskott

utskottet JURI

- Medborgarinitiativ (KOM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: CULT, JURI, LIBE, PETI

utskottet ECON

- Beviljande av en EU-garanti till EIB mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför EU (KOM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: DEVE, AFET, ECON, CONT, INTA

utskottet INTA

- Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (KOM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE
rådgivande utskott: AGRI, BUDG, INTA

utskottet PECH

- Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE, PECH

utskottet IMCO

- Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (KOM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: IMCO


16. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (06106/1/2010 - C7-0147/2010 - 2008/0211(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 18 juni 2010.


17. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

125

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

53

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

253

13/2010

Andreas Mölzer

13

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

44

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

137

16/2010

Morten Messerschmidt

22

17/2010

Vilija Blinkevičiūtė

72

18/2010

Zigmantas Balčytis

56

19/2010

Morten Messerschmidt, Anna Rosbach, Lorenzo Fontana

11

20/2010

Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo, Antonyia Parvanova

236

21/2010

Andreas Mölzer

18

22/2010

Andreas Mölzer

22

23/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov, Iliana Ivanova

73

24/2010

Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen, Bas Eickhout

130

25/2010

Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi

102

26/2010

Carl Schlyter, Marit Paulsen, Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski

89

27/2010

Theodoros Skylakakis, Marietta Giannakou

70

28/2010

Sandrine Bélier, Anne Delvaux, Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

117

29/2010

Tiziano Motti, Anna Záborská

371

30/2010

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

66

31/2010

Franz Obermayr

12

32/2010

Franz Obermayr

21

33/2010

Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul

23

34/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Cristian Silviu Buşoi, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen, Jill Evans

57

35/2010

Edit Herczog, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Rebecca Harms, Alejo Vidal-Quadras

172

36/2010

Vilija Blinkevičiūtė

60

37/2010

Jiří Maštálka, Alfreds Rubiks

17

38/2010

Mariya Nedelcheva, Alejo Vidal-Quadras, Edit Bauer, Philippe Juvin

70

39/2010

Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Graham Watson

49

40/2010

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

69

41/2010

Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête, Gianni Pittella

54

42/2010

Andreas Mölzer, Mario Borghezio, Philip Claeys, Nikolaos Salavrakos

26

43/2010

Andreas Mölzer

7

44/2010

Andreas Mölzer

17

45/2010

Nick Griffin, Andrew Henry William Brons

7

46/2010

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi, Kriton Arsenis

23

47/2010

Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris

16

48/2010

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Silvia-Adriana Ţicău

19

49/2010

Rosario Crocetta

25

50/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

15

51/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone

12

52/2010

Alfredo Pallone, Aldo Patriciello

15

53/2010

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler, Fiorello Provera

34

54/2010

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš, Inese Vaidere

10

55/2010

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric, Ioan Enciu

29

56/2010

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves, Martin Häusling

28

57/2010

Mario Borghezio

17


18. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 23 juni 2010.


20. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.15.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brons, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilaga 1

Särskilda utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013

PPE
BÖGE Reimer

DANTIN Michel

DEHAENE Jean-Luc

DESS Albert

ENGEL Frank

FERNANDES José Manuel

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARRIGA POLLEDO Salvador

GIANNAKOU Marietta

HÖKMARK Gunnar

ITÄLÄ Ville

LA VIA Giovanni

LAMASSOURE Alain

MARINESCU Marian-Jean

MAURO Mario

OLBRYCHT Jan

PIEPER Markus

SIEKIERSKI Czesław Adam

SURJÁN László

S&D

BALZANI Francesca

BERMAN Thijs

FÄRM Göran

FERREIRA Elisa

GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider

GÖNCZ Kinga

HAUG Jutta

IVAN Cătălin Sorin

KALFIN Ivailo

LE FOLL Stéphane

LIBERADZKI Bogusław

McCARTHY Arlene

STAVRAKAKIS Georgios

ALDE

ALVARO Alexander

GERBRANDY Gerben-Jan

GODMANIS Ivars

HAGLUND Carl

JENSEN Anne E.

PAULSEN Marit

Verts/ALE

BOVE José

DURANT Isabelle

EICKHOUT Bas

TRÜPEL Helga

ECR

ASHWORTH Richard

FAJMON Hynek

SZYMAŃSKI Konrad

GUE/NGL

KLUTE Jürgen

PORTAS Miguel

EFD

ANDREASEN Marta

TZAVELA Niki

NI

van der STOEP Daniël

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy