Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0005(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0064/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0064/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 17
CRE 05/07/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0259

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

17. Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ [COM(2009)0011 - C6-0030/2009- 2009/0005(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Ο Dirk Sterckx παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Debora Serracchiani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Paul Besset, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Dominique Riquet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Dirk Sterckx.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου