Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Μαρία-Ελένη Κοππά, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Γεώργιος Τούσσας, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Claudio Morganti, Νικόλαος Σαλαβράκος, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boştinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb και Mairead McGuinness.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου