Показалец 
Протокол
PDF 241kWORD 143k
Понеделник, 5 юли 2010 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявления на председателството
 4.Общ бюджет за финансовата 2011 година (срок за внасяне на проектоизменения)
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 6.Внесени документи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Петиции
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 13.Отпаднали писмени декларации
 14.Ред на работа
 15.Правата на пътниците при автобусен превоз ***II - Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***II (разискване)
 16.Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт ***II (разискване)
 17.Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата ***I (разискване)
 18.Устойчиво бъдеще за транспорта (разискване)
 19.Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2009 г. (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването (кратко представяне)
 22.Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог (кратко представяне)
 23.Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (кратко представяне)
 24.Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване (кратко представяне)
 25.Принос на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2010 - 2011

Заседания от 5 до 8 юли 2010 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК, 5 ЮЛИ 2010 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Debora Serracchiani уведоми, че е присъствала, но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление относно неотдавнашните наводнения в Румъния, Астурия и други области в Европа.

Председателят осъжда отношението на иранските органи на управление към членовете на Бахайската общност и призовава въпросните органи да зачитат международните стандарти в областта на правата на малцинства. Той осъжда също така факта, че смъртното наказание в тази страна се прилага по отношение на малолетни и непълнолетни лица.

Председателят се спира на 10-та годишнина от смъртта на Jan Karski, който за първи път осведомява Съюзниците за унищожаването на еврейския народ в Европа.


4. Общ бюджет за финансовата 2011 година (срок за внасяне на проектоизменения)

Председателят обявява, че сроковете за внасяне на проектите за изменение на общия бюджет за финансовата 2011 година са определени както следва, в съгласуваност с комисията по бюджети:

- за парламентарните комисии и членовете на ЕП (най-малко 40 членове на ЕП): сряда, 8 септември 2010 г., 12 ч.;

- за политическите групи: сряда, 15 септември 2010 г., 12 ч.


5. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейноста):

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО (00018/2010/LEX - C7-0163/2010 - 2008/0192(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (00025/2010/LEX - C7-0164/2010 - 2008/0263(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено) (00013/2010/LEX - C7-0165/2010 - 2009/0110(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (00019/2010/LEX - C7-0166/2010 - 2008/0238(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна (00020/2010/LEX - C7-0167/2010 - 2009/0162(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза (00023/2010/LEX - C7-0168/2010 - 2009/0138(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 (00017/2010/LEX - C7-0169/2010 - 2009/0116(COD))


6. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)) – комисия ECON - Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган (COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)) – комисия ECON - Докладчик: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0166/2010)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)) – комисия ECON - Докладчик: Ramon Tremosa I Balcells (A7-0167/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски комитет за системен риск (COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)) – комисия ECON - Докладчик: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари (COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)) – комисия ECON - Докладчик: Sven Giegold (A7-0169/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)) – комисия ECON - Докладчик: Peter Skinner (A7-0170/2010)

- Препоръка относно проект за решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Договореност между Европейския съюз, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (COM(2009)0255 - 2009/0073(NLE)) – комисия LIBE - Докладчик: Philip Claeys (A7-0172/2010)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него (05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)) – комисия LIBE - Докладчик: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

- Доклад относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (2009/2178(INI)) - JURI - Докладчик: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

- Доклад относно разискванията на комисията по петиции през 2009 г. (2009/2139(INI)) – комисия PETI - Докладчик: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

- Доклад относно устойчиво бъдеще за транспорта (2009/2096(INI)) – комисия TRAN - Докладчик: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)) – комисия ENVI - Докладчик: Jo Leinen (A7-0191/2010)

- Доклад относно нетипични трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог (2009/2220(INI)) – комисия EMPL - Докладчик: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

- Доклад относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците (2009/2221(INI)) – комисия EMPL - Докладчик: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

- Препоръка относно проекта за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на държавите-членки да се присъединяват към Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. и допълнена с протоколите от 10 май 1948 г., 16 ноември 1966 г., 30 ноември 1972 г. и измененията от 24 юни 1982 г. и 31 май 1988 г. (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)) – комисия INTA - Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

- Доклад относно Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в бъдещата политика на сближаване (2009/2230(INI)) – комисия REGI - Докладчик: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

- Доклад относно Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (2009/2153(INI)) – комисия ENVI - Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

- Доклад относно бъдещето на ОСП след 2013 г. (2009/2236(INI)) – комисия AGRI - Докладчик: George Lyon (A7-0204/2010)

- ***I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията (COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)) – комисия ECON - Докладчик: Arlene Mccarthy (A7-0205/2010)

- Доклад относно приноса на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 (2009/2234(INI)) – комисия REGI - Докладчик: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

- Доклад относно режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (2009/2238(INI)) – комисия PECH - Докладчик: Alain Cadec (A7-0207/2010)

- Доклад относно възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (2010/2009(INI)) – комисия ECON - Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор (2010/2006(INI)) – комисия ECON - Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

- Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM)) – комисия JURI - Докладчик: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

- Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)) – комисия ECON - Докладчик: Othmar Karas (A7-0220/2010)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD)) – комисия ENVI - Докладчик: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD)) – комисия ENVI - Докладчик: Caroline Lucas (A7-0149/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) №258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD)) - комисия ENVI - Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)) - комисия TRAN - Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)) - комисия TRAN - Докладчик: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

3) от членове на Парламента

3.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността)(B7-0316/2010)

- Съвет:

McGuinness Mairead, Posselt Bernd, Harkin Marian, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Higgins Jim, Kelly Seán, Klute Jürgen, Mitchell Gay, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Czarnecki Ryszard, Howitt Richard

- Комисия:

Gutiérrez-Cortines Cristina, Senyszyn Joanna, Papanikolaou Georgios, Ziobro Zbigniew, Posselt Bernd, Theocharous Eleni, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Messerschmidt Morten, Ludford Sarah, Gallagher Pat the Cope, Czarnecki Ryszard, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Nicholson James, Aylward Liam, Tarabella Marc, McAvan Linda, Crowley Brian, Howitt Richard, Martin David, Paleckis Justas Vincas, Angourakis Charalampos, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Higgins Jim, Kelly Seán, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Bendtsen Bendt, Belet Ivo, Van Brempt Kathleen, Toussas Georgios, Szymański Konrad, El Khadraoui Saïd

3.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно вноса на китайски домати в Европа (B7-0404/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI, ENVI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно необходимостта вълната да не бъде считана за страничен продукт от животински произход (B7-0405/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, ITRE

- Vasilica Viorica Dăncilă. Предложение за резолюция относно въвеждането на програми за професионално обучение на младите земеделски производители (B7-0406/2010)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

EMPL


7. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0079/2010/rév.2) зададен от Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Мария Неделчева, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, James Nicholson и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, José Bové, от името на групата Verts/ALE, George Lyon, от името на групата ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos и Karin Kadenbach, от името на групата S&D, към Комисията: Последиците за селското стопанство в ЕС от възобновяване на преговорите с Меркосур с оглед на сключване на споразумение за асоцииране (B7-0315/2010/rév.1);

- (O-0091/2010) зададен от Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D, към Комисията: Подготовка на следващата среща на високо равнище ЕС-Бразилия на 14 юли 2010 г. в гр. Бразилия (B7-0317/2010);

- (O-0095/2010) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия (B7-0318/2010).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Ana Gomes, относно премахването на смъртното наказание и случая на Mumia Abu-Jamal (0058/2010);

- Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta и Rita Borsellino, относно чист Парламент (0059/2010).


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и ALDE следните искания за назначаване:

комисия CULT: Ildikó Gáll-Pelcz

комисия LIBE: Jan Mulder

специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза: Danuta Maria Hübner

комисия FEMM: Jolanta Emilia Hibner вече не е член

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия: Ildikó Gáll-Pelcz

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Lara Comi на мястото на Giovanni Collino

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Lara Comi на мястото на Giovanni Collino

Делегация за връзки с Афганистан: Giovanni Collino на мястото на Lara Comi.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна.


10. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

17 юни 2010 г.

Reiner Husemann (№ 0502/2010); Andrejs Saiko (№ 0503/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0504/2010); Elbżieta Janczur (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) (№ 0505/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0506/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0507/2010); Helmut Schröder (№ 0508/2010); Jan Wilinski (№ 0509/2010); Helmut Moreth (№ 0510/2010); Caroline Lindström (№ 0511/2010); Elena Oana Catrinel Grădinaru (№ 0512/2010); Tom Muirhead (№ 0513/2010); Anna Maria Gigante (№ 0514/2010); Robert Walczak (№ 0515/2010); Andrzej Warchoł (Grupa Mieszkańców Miasta Pionki) (5 подписа) (№ 0516/2010); Jörg Styrie (Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.) (№ 0517/2010); Helga Petrat (№ 0518/2010); Zdzisław Wściubiak (№ 0519/2010); Thomas Kramm (2 подписа) (№ 0520/2010); Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (№ 0521/2010); Michael Tschoetschel (№ 0522/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0523/2010); Cándido Quintana Arteaga (Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz) (№ 0524/2010); Ángel Arozamena Sierra (№ 0525/2010); Catarina De Sousa Certal Martins (№ 0526/2010); Arami Latapia Taeño (№ 0527/2010); Luciano Gómez Gómez (Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores de Huelva (FIA-UGT)) (№ 0528/2010); Aleksandar Nenchev (№ 0529/2010); Bernard Bailly (Association "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan") (№ 0530/2010); Vinciane Berckmans (№ 0531/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0532/2010); Sofia Constantin (2 подписа) (№ 0533/2010); Graziano Bonardelli (№ 0534/2010); Eugenio Moschini (№ 0535/2010); Eugenio Moschini (№ 0536/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0537/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0538/2010); Roberto Marcoccio (№ 0539/2010); Luigi Fiore (№ 0540/2010); Agustín Martínez Peña (№ 0541/2010); José Ramón Tolosa González (№ 0542/2010); Ignacio Berenguel Escobar (Ayuntamiento de El Ejido) (№ 0543/2010).

1 юли 2010 г.

David Mark Lambert (№ 0544/2010); Cătălin Doru Chiaga (№ 0545/2010); Antonela Adina Baltat (№ 0546/2010); Wojciech Jędrocha (№ 0547/2010); Mihaela Buzica (№ 0548/2010); Ričardas Pūkas (№ 0549/2010); Sándor Polgár (№ 0550/2010); Sebastian Fischer (№ 0551/2010); Vladas Lukoševičius (№ 0552/2010); Terence Paul Owen (№ 0553/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0554/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0555/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0556/2010); Bogdan Iliescu (№ 0557/2010); Astrid Verheul (№ 0558/2010); Reinhard Treudler (№ 0559/2010); Florin Stăncescu (№ 0560/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0561/2010); Agnieszka Sieczkowska (№ 0562/2010); Franz Zach (№ 0563/2010); Jonathan Marshall (№ 0564/2010); Nicolae Călin Dejeu (№ 0565/2010); Eric Berg (№ 0566/2010); Maciej Niepsuj (Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa) (№ 0567/2010); Sándor Polgár (№ 0568/2010); Sándor Polgár (№ 0569/2010); Prince Macquine Utubor Utabor (№ 0570/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0571/2010); Elena Bruca (№ 0572/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0573/2010); (името е с поверителен характер) (№ 0574/2010); Helen Prior (№ 0575/2010); Roberto Sánchez Ramos (№ 0576/2010); Hannelore Barbas (№ 0577/2010).


11. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от съвместната декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2010 на Европейската комисия приложим за общия бюджет на Европейските общности (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 – 2010/2081(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от общата декларация относно преходните мерки, приложими за бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2010 на Европейската комисия (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 – 2010/2082(GBD)).

В съответствие с член 24, параграф 4 от Финансовия регламент, така както се тълкува в точка 20 от общата декларация относно преходните мерки, приложими за бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2010 на Европейската комисия (N7-0029/2010 - C7-0155/2010 – 2010/2093(GBD)).


12. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия през март 2010 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


13. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации № 0010/2010 и 0011/2010 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 123, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


14. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на juillet I (PE 444.569/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групите Verts/ALE и S&D за отлагане за следваща месечна сесея на разискването по доклада Marielle Gallo относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (A7-0175/2010).

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който обосновава искането, Martin Schulz, от името на групата S&D, който се присъединява към искането, и Manfred Weber, от името на групата PPE, който се противопостява на искането.

С електронно гласуване (140 - гласа „за“ 135- гласа „против“, 1 въздържал се), Парламентът одобрява искането.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане от групата ECR за промяна на реда на разискванията отоносно случаите на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността):

- Зимбабве (точса 164 от Проекта на дневен ред)

- Венецуела (точка 163 от Проекта на дневен ред)

- Северна Корея (точка 165 от Проекта на дневен ред)

Изказаха се: Martin Callanan, от името на групата ECR, който обосновава искането, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, който се присъединява към него, Martin Schulz и Martin Callanan.

Парламентът одобрява искането.

С това редът на работа е определен.


15. Правата на пътниците при автобусен превоз ***II - Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian и Inés Ayala Sender представят своите препоръки за второ четене.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Werner Kuhn, от името на групата PPE, Brian Simpson, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Philip Bradbourn, от името на групата ECR, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch и Corien Wortmann-Kool.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer и Philippe Juvin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Siim Kallas, Antonio Cancian и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 6.7.2010 и точка 6.10 от протокола от 6.7.2010.


16. Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Anne E. Jensen представи препоръката за второ четене.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Frieda Brepoels, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Georgios Koumoutsakos, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi и Ádám Kósa.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Antonio Cancian, Franz Obermayr и Licia Ronzulli.

Изказаха се: Siim Kallas и Anne E. Jensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 6.7.2010.


17. Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността и отменяща Директива 2002/6/ЕО [COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Dirk Sterckx представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Debora Serracchiani, от името на групата S&D, Jean-Paul Besset, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, и Dominique Riquet.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău и Gesine Meissner.

Изказаха се: Siim Kallas и Dirk Sterckx.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 6.7.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

18. Устойчиво бъдеще за транспорта (разискване)

Доклад относно устойчиво бъдеще за транспорта [2009/2096(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Mathieu Grosch представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се:Jo Leinen (докладчик по становището на комисията ENVI), Antonio Cancian (докладчик по становището на комисията ITRE), Seán Kelly (докладчик по становището на комисията REGI), Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Joachim Zeller, Magdalena Alvarez, Oreste Rossi, Carlo Fidanza и Knut Fleckenstein.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Luis de Grandes Pascual, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Gesine Meissner, João Ferreira, Franz Obermayr и Mairead McGuinness.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Janusz Władysław Zemke, Inés Ayala Sender и Hella Ranner.

Изказаха се: Siim Kallas и Mathieu Grosch.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 6.7.2010.


19. Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2009 г. (разискване)

Доклад относно разискванията на комисията по петиции през 2009 г. [2009/2139(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Carlos José Iturgaiz Angulo представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pascale Gruny, от името на групата PPE, Chrysoula Paliadeli, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz, Peter Jahr, Simon Busuttil и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Sonia Alfano, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Andrzej Grzyb и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Carlos José Iturgaiz Angulo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 6.7.2010.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ивайло Калфин, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boştinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb и Mairead McGuinness.


21. Насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването (кратко представяне)

Доклад относно насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването [2009/2221(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

Emilie Turunen направи представянето.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jarosław Kalinowski, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Angelika Werthmann, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Seán Kelly, Frédéric Daerden и Katarína Neveďalová.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията )

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 6.7.2010.


22. Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог (кратко представяне)

Доклад относно нетипични трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог [2009/2220(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

Pascale Gruny направи представянето.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elisabeth Köstinger, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo и Oreste Rossi.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 6.7.2010.


23. Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (кратко представяне)

Доклад относно Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз [2009/2153(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

José Manuel Fernandes направи представянето.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jarosław Kalinowski, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Wojciech Michał Olejniczak, Sonia Alfano, Julie Girling и Piotr Borys.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.17 от протокола от 6.7.2010.


24. Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване (кратко представяне)

Доклад относно стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване [2009/2230(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

Wojciech Michał Olejniczak направи представянето.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Seán Kelly, Artur Zasada, Piotr Borys, Olga Sehnalová, Csaba Sándor Tabajdi, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 6.7.2010.


25. Принос на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 (кратко представяне)

Доклад относно приноса на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 [2009/2234(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou направи представянето.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Czesław Adam Siekierski и Elena Băsescu.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 6.7.2010.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 444.569/OJMA).


27. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.15 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alves, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Bloom, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Győri, Gyürk, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност