Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 246kWORD 144k
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Γενικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011 (προθεσμία κατάθεσης σχεδίων τροπολογίας)
 5.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Αναφορές
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 13.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II - Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού ***II (συζήτηση)
 16.Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II (συζήτηση)
 17.Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I (συζήτηση)
 18.Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (συζήτηση)
 19.Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (σύντομη παρουσίαση)
 22.Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (σύντομη παρουσίαση)
 23.Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 24.Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (σύντομη παρουσίαση)
 25.Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2 (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2010 - 2011

Συνεδριάσεις από 5 έως 8 Ιουλίου 2010

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5 μ.μ.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Debora Serracchiani γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες πλημμύρες στη Ρουμανία, στην Αστούριας και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος καταγγέλλει τη μεταχείριση μελών της κοινότητας Μπαχάι από τις ιρανικές αρχές και τις καλεί να τηρούν τις διεθνείς αρχές για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Καταδικάζει επίσης την εφαρμογή της ποινής του θανάτου σε ανηλίκους στη χώρα αυτή.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη δέκατη επέτειο από το θάνατο του Γιαν Κάρσκι, του πρώτου που έκανε γνωστή στους συμμάχους την εξολόθρευση του εβραϊκού λαού στην Ευρώπη.


4. Γενικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011 (προθεσμία κατάθεσης σχεδίων τροπολογίας)

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι οι προθεσμίες υποβολής σχεδίων τροπολογιών στο γενικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2011 έχουν καθοριστεί ως εξής, σε συμφωνία με την επιτροπή προϋπολογισμών:

- για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους βουλευτές(40 βουλευτές τουλάχιστον): Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 ώρα 12 το μεσημέρι·

- για τις πολιτικές ομάδες: Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 ώρα 12 το μεσημέρι.


5. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τετάρτη τις ακόλουθες πράξεις που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ του Συμβουλίου (00018/2010/LEX - C7-0163/2010 - 2008/0192(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (00025/2010/LEX - C7-0164/2010 - 2008/0263(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προσανατολισμών της ΄Ενωσης για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (αναδιατύπωση) (00013/2010/LEX - C7-0165/2010 - 2009/0110(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (00019/2010/LEX - C7-0166/2010 - 2008/0238(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (00020/2010/LEX - C7-0167/2010 - 2009/0162(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (00023/2010/LEX - C7-0168/2010 - 2009/0138(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο (thunnus thynnus) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 (00017/2010/LEX - C7-0169/2010 - 2009/0116(COD))


6. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/EΚ, 2002/87/EΚ, 2003/6/EΚ, 2003/41/EΚ, 2003/71/EΚ, 2004/39/EΚ, 2004/109/EΚ, 2005/60/EΚ, 2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, και 2009/65/EΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0166/2010)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ramon Tremosa I Balcells (A7-0167/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0169/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Peter Skinner (A7-0170/2010)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2009)0255 - 2009/0073(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Philip Claeys (A7-0172/2010)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και του παραρτήματός της (05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

- Εκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (2009/2178(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

- Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009 (2009/2139(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

- Έκθεση σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (2009/2096(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Jo Leinen (A7-0191/2010)

- Έκθεση σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με ασφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (2009/2220(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

- Έκθεση σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας (2009/2221(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και συμπληρώθηκε από τα πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου 1948, της 16ης Νοεμβρίου 1966, της 30ης Νοεμβρίου 1972, την τροποποίηση της 24ης Ιουνίου 1982 και την τροποποίηση της 31ης Μαΐου 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (2009/2230(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

- Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009/2153(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

- Έκθεση σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013 (2009/2236(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: George Lyon (A7-0204/2010)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών (COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Arlene Mccarthy (A7-0205/2010)

- Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στον Στόχο 2 (2009/2234(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

- Έκθεση σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (2009/2238(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Alain Cadec (A7-0207/2010)

- Έκθεση σχετικά με τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών και τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2010/2009(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (2010/2006(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο κ. Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Othmar Karas (A7-0220/2010)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της εκδόσεως κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Caroline Lucas (A7-0149/2010)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

3) από τους βουλευτές

3.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 116 του Κανονισμού) (B7-0316/2010)

- Συμβούλιο:
McGuinness Mairead, Posselt Bernd, Harkin Marian, Παπανικολάου Γεώργιος, Blinkevičiūtė Vilija, Higgins Jim, Kelly Seán, Klute Jürgen, Mitchell Gay, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Czarnecki Ryszard, Howitt Richard

- Επιτροπή:
Gutiérrez-Cortines Cristina, Senyszyn Joanna, Παπανικολάου Γεώργιος, Ziobro Zbigniew, Posselt Bernd, Θεοχάρους Ελένη, Χουντής Νικόλαος, Mitchell Gay, Messerschmidt Morten, Ludford Sarah, Gallagher Pat the Cope, Czarnecki Ryszard, McGuinness Mairead, Παπαστάμκος Γεώργιος, Harkin Marian, Nicholson James, Aylward Liam, Tarabella Marc, McAvan Linda, Crowley Brian, Howitt Richard, Martin David, Paleckis Justas Vincas, Αγγουράκης Χαράλαμπος, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Higgins Jim, Kelly Seán, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Bendtsen Bendt, Belet Ivo, Van Brempt Kathleen, Τούσσας Γεώργιος, Szymański Konrad, El Khadraoui Saïd

3.2) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισαγωγή κινεζικής τομάτας στην Ευρώπη (B7-0404/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI, ENVI

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να μην θεωρείται το μαλλί υποπροϊόν ζωικής προέλευσης (B7-0405/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, ITRE

- Vasilica Viorica Dăncilă. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για νέους γεωργούς (B7-0406/2010)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

EMPL


7. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)::

- (O-0079/2010/αναθ.2) που κατέθεσαν οι Mairead McGuinness, Albert Deß, Γεώργιος Παπαστάμκος, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer και Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, James Nicholson και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos και Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Οι επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ, της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της ομάδας Mercosur για σύναψη συμφωνίας σύνδεσης (B7-0315/2010/αναθ.1)·

- (O-0091/2010) που κατέθεσε ο Luis Yáñez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Προετοιμασία της προσεχούς συνάντησης κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας στις 14 Ιουλίου 2010, στη Μπραζίλια (B7-0317/2010)·

- (O-0095/2010) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (B7-0318/2010).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler και Ana Gomes, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής και την υπόθεση του Mumia Abu-Jamal (0058/2010)·

- Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta και Rita Borsellino, σχετικά με ένα "καθαρό" Κοινοβούλιο (0059/2010).


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και PPE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή CULT: Ildikó Gáll-Pelcz

επιτροπή LIBE: Jan Mulder

Ειδική Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση: Danuta Maria Hübner

επιτροπή FEMM: Jolanta Emilia Hibner δεν είναι πια μέλος

Αντιπροσωπεία στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατία: Ildikó Gáll-Pelcz

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Lara Comi αντί Giovanni Collino

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Lara Comi αντί Giovanni Collino

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν: Giovanni Collino αντί Lara Comi.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου.


10. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 17 Ιουνίου 2010

Reiner Husemann (αριθ. 0502/2010)· Andrejs Saiko (αριθ. 0503/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0504/2010)· Elbżieta Janczur (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) (αριθ. 0505/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0506/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0507/2010)· Helmut Schröder (αριθ. 0508/2010)· Jan Wilinski (αριθ. 0509/2010)· Helmut Moreth (αριθ. 0510/2010)· Caroline Lindström (αριθ. 0511/2010)· Elena Oana Catrinel Grădinaru (αριθ. 0512/2010)· Tom Muirhead (αριθ. 0513/2010)· Anna Maria Gigante (αριθ. 0514/2010)· Robert Walczak (αριθ. 0515/2010)· Andrzej Warchoł (Grupa Mieszkańców Miasta Pionki) (5 υπογραφές) (αριθ. 0516/2010)· Jörg Styrie (Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.) (αριθ. 0517/2010)· Helga Petrat (αριθ. 0518/2010)· Zdzisław Wściubiak (αριθ. 0519/2010)· Thomas Kramm (2 υπογραφές) (αριθ. 0520/2010)· Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (αριθ. 0521/2010)· Michael Tschoetschel (αριθ. 0522/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0523/2010)· Cándido Quintana Arteaga (Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz) (αριθ. 0524/2010)· Ángel Arozamena Sierra (αριθ. 0525/2010)· Catarina De Sousa Certal Martins (αριθ. 0526/2010)· Arami Latapia Taeño (αριθ. 0527/2010)· Luciano Gómez Gómez (Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores de Huelva (FIA-UGT)) (αριθ. 0528/2010)· Aleksandar Nenchev (αριθ. 0529/2010)· Bernard Bailly (Association "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan") (αριθ. 0530/2010)· Vinciane Berckmans (αριθ. 0531/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0532/2010)· Sofia Constantin (2 υπογραφές) (αριθ. 0533/2010)· Graziano Bonardelli (αριθ. 0534/2010)· Eugenio Moschini (αριθ. 0535/2010)· Eugenio Moschini (αριθ. 0536/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0537/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0538/2010)· Roberto Marcoccio (αριθ. 0539/2010)· Luigi Fiore (αριθ. 0540/2010)· Agustín Martínez Peña (αριθ. 0541/2010)· José Ramón Tolosa González (αριθ. 0542/2010)· Ignacio Berenguel Escobar (Ayuntamiento de El Ejido) (αριθ. 0543/2010).

Στις 1 Ιουλίου 2010

David Mark Lambert (αριθ. 0544/2010)· Cătălin Doru Chiaga (αριθ. 0545/2010)· Antonela Adina Baltat (αριθ. 0546/2010)· Wojciech Jędrocha (αριθ. 0547/2010)· Mihaela Buzica (αριθ. 0548/2010)· Ričardas Pūkas (αριθ. 0549/2010)· Sándor Polgár (αριθ. 0550/2010)· Sebastian Fischer (αριθ. 0551/2010)· Vladas Lukoševičius (αριθ. 0552/2010)· Terence Paul Owen (αριθ. 0553/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0554/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0555/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0556/2010)· Bogdan Iliescu (αριθ. 0557/2010)· Astrid Verheul (αριθ. 0558/2010)· Reinhard Treudler (αριθ. 0559/2010)· Florin Stăncescu (αριθ. 0560/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0561/2010)· Agnieszka Sieczkowska (αριθ. 0562/2010)· Franz Zach (αριθ. 0563/2010)· Jonathan Marshall (αριθ. 0564/2010)· Nicolae Călin Dejeu (αριθ. 0565/2010)· Eric Berg (αριθ. 0566/2010)· Maciej Niepsuj (Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa) (αριθ. 0567/2010)· Sándor Polgár (αριθ. 0568/2010)· Sándor Polgár (αριθ. 0569/2010)· Prince Macquine Utubor Utabor (αριθ. 0570/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0571/2010)· Elena Bruca (αριθ. 0572/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0573/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0574/2010)· Helen Prior (αριθ. 0575/2010)· Roberto Sánchez Ramos (αριθ. 0576/2010)· Hannelore Barbas (αριθ. 0577/2010).


11. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 – 2010/2081(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 – 2010/2082(GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 24/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (N7-0029/2010 - C7-0155/2010 – 2010/2093(GBD)).


12. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου Μαρτίου I 2010 είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


13. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 0010/2010 και 0011/2010 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


14. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου I (PE 444.569/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα των ομάδων Verts/ALE και S&D να μετατεθεί σε επόμενη περίοδο συνόδου η συζήτηση σχετικά με την έκθεση της Marielle Gallo σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (A7-0175/2010).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος συντάσσεται, και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αντιτάσσεται στο αίτημα.

Με ΗΨ (140 υπέρ, 135 κατά, 1 αποχή), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτημα της ομάδας ECR να τροποποιηθεί η σειρά των συζητήσεων σχετικά με τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 122 του Κανονισμού):

- Ζιμπάμπουε (σημείο 164 PDOJ)

- Βενεζουέλα (σημείο 163 PDOJ)

- Βόρειος Κορέα (σημείο 165 PDOJ)

Παρεμβαίνουν οι Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος συντάσσεται, και Martin Schulz και Martin Callanan.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


15. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II - Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Οι Antonio Cancian και Inés Ayala Sender παρουσιάζουν τις συστάσεις τους για δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch και Corien Wortmann-Kool.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Νικόλαος Σαλαβράκος, Michael Cramer και Philippe Juvin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas, Antonio Cancian και Inés Ayala Sender.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010 και σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


16. Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς [06103/4/2010 - C7-0119/2010- 2008/0263(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Η Anne E. Jensen παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi και Ádám Kósa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Antonio Cancian, Franz Obermayr και Licia Ronzulli.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Anne E. Jensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


17. Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ [COM(2009)0011 - C6-0030/2009- 2009/0005(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Ο Dirk Sterckx παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Debora Serracchiani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Paul Besset, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Dominique Riquet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Dirk Sterckx.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

18. Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές [COM(2009)0279 - 2009/2096(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Ο Mathieu Grosch παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Antonio Cancian (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Seán Kelly (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Joachim Zeller, Magdalena Alvarez, Oreste Rossi, Carlo Fidanza και Knut Fleckenstein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Luis de Grandes Pascual, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Gesine Meissner, João Ferreira, Franz Obermayr και Mairead McGuinness.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Janusz Władysław Zemke, Inés Ayala Sender και Hella Ranner.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Mathieu Grosch.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


19. Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009 [2009/2139(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pascale Gruny, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Χρυσούλα Παλιαδέλη, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz, Peter Jahr, Simon Busuttil και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Sonia Alfano, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Andrzej Grzyb και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Carlos José Iturgaiz Angulo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Μαρία-Ελένη Κοππά, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Γεώργιος Τούσσας, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Claudio Morganti, Νικόλαος Σαλαβράκος, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boştinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb και Mairead McGuinness.


21. Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας [2009/2221(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

Η Emilie Turunen προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jarosław Kalinowski, Sergio Gaetano Cofferati, Συλβάνα Ράπτη, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Angelika Werthmann, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Seán Kelly, Frédéric Daerden και Katarína Neveďalová.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής)

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


22. Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με ασφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου [2009/2220(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

H Pascale Gruny προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elisabeth Köstinger, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo και Oreste Rossi.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


23. Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)

Εκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2009/2153(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

Ο José Manuel Fernandes προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jarosław Kalinowski, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Wojciech Michał Olejniczak, Sonia Alfano, Julie Girling και Piotr Borys.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


24. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής [2009/2230(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

Ο Wojciech Michał Olejniczak προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Artur Zasada, Piotr Borys, Olga Sehnalová, Csaba Sándor Tabajdi, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


25. Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στον Στόχο 2 [2009/2234(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0206/2010)

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Czesław Adam Siekierski και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 444.569/OJMA).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.15 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alves, Andrés Barea, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Győri, Gyürk, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου