Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 214kWORD 134k
Esmaspäev, 5. juuli 2010 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.2011. aasta üldeelarve (muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg)
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Petitsioonid
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 14.Tööplaan
 15.Bussisõitjate õigused ***II - Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused ***II (arutelu)
 16.Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***II (arutelu)
 17.Sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused ***I (arutelu)
 18.Transpordi jätkusuutlik tulevik (arutelu)
 19.Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanne (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Noorte tööturule juurdepääsu soodustamine ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine (lühiettekanne)
 22.Ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormid (lühiettekanne)
 23.Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” (lühiettekanne)
 24.Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (lühiettekanne)
 25.ELi regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


EUROOPA PARLAMENT

2010–2011 ISTUNGJÄRK

5.–8. juuli 2010 istungid

STRASBOURG

PROTOKOLL

ESMASPÄEV 5. JUULI 2010

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Debora Serracchiani on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldused

President esines avaldusega seoses hiljutiste üleujutustega Rumeenias, Astuurias ja teistes Euroopa piirkondades.

President mõistis hukka Bahá'i kogukonna liikmete kohtlemise Iraani ametivõimude poolt ning kutsus ametivõime järgima vähemuste õigusi käsitlevaid rahvusvahelisi norme. President mõistis samuti hukka surmanuhtluse kohaldamise alaealiste suhtes.

President tuletas meelde, et 10 aastat on möödunud Jan Karski surmast. Jan Karski teatas esimesena liitlastele juutide hävitamisest Euroopas.


4. 2011. aasta üldeelarve (muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg)

Parlamendi president teatas, et kokkuleppel eelarvekomisjoniga on 2011. aasta üldeelarve kohta muudatusettepanekute projektide esitamise tähtajad järgmised:

- parlamendikomisjonid ja -liikmed (vähemalt 40 parlamendiliiget): kolmapäev, 8. september 2010 kell 12.00;

- fraktsioonid: kolmapäev, 15. september 2010 kell 12.00.


5. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ (00018/2010/LEX - C7-0163/2010 - 2008/0192(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (00025/2010/LEX - C7-0164/2010 - 2008/0263(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (uuesti sõnastatud) (00013/2010/LEX - C7-0165/2010 - 2009/0110(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta (00019/2010/LEX - C7-0166/2010 - 2008/0238(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (00020/2010/LEX - C7-0167/2010 - 2009/0162(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (00023/2010/LEX - C7-0168/2010 - 2009/0138(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) N1984/2003 (00017/2010/LEX - C7-0169/2010 - 2009/0116(COD))


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega (KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0166/2010)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Ramon Tremosa I Balcells (A7-0167/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta ühenduses ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A7-0169/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus (KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Peter Skinner (A7-0170/2010)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise, nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitleva kokkuleppe liidu nimel sõlmimise kohta (KOM(2009)0255 - 2009/0073(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Philip Claeys (A7-0172/2010)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ning Islandi ja Norra vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta (05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

- Raport intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta siseturul (2009/2178(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

- Raport petitsioonikomisjoni arutelude kohta aastal 2009 (2009/2139(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

- Raport transpordi jätkusuutliku tuleviku kohta (2009/2096(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

- Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)) - ENVI komisjon - Raportöör: Jo Leinen (A7-0191/2010)

- Raport ebatüüpiliste lepingute, kaitstud töökarjääri, turvalise paindlikkuse ja sotsiaalse dialoogi uute vormide kohta (2009/2220(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

- Raport noorte tööturule juurdepääsu soodustamise ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamise kohta (2009/2221(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

- Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega liikmesriikidel lubatakse ühineda 22. novembril 1928 Pariisis allakirjutatud ning 10. mai 1948. aasta, 16. novembri 1966. aasta ja 30. novembri 1972. aasta protokollidega ning 24. juuni 1982. aasta ja 31. mai 1988. aasta muudatustega täiendatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

- Raport Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (2009/2230(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

- Raport komisjoni rohelise raamatu „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” kohta (2009/2153(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

- Raport ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta pärast 2013. aastat (2009/2236(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: George Lyon (A7-0204/2010)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega (KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Arlene Mccarthy (A7-0205/2010)

- Raport ELi regionaalpoliitika panuse kohta rahandus- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (2009/2234(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

- Raport kalandus- ja vesiviljelustoodete ELi importimise korra kohta ühise kalanduspoliitika reformi silmas pidades (2009/2238(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Alain Cadec (A7-0207/2010)

- Raport noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamise ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika kohta (2010/2009(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

- Raport soovituste kohta komisjonile piiriüleseks kriisijuhtimiseks pangandussektoris (2010/2006(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

- Raport Valdemar Tomaševski puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2010/2047(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames (KOM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Othmar Karas (A7-0220/2010)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu seisukoha kohta esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Caroline Lucas (A7-0149/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

3) parlamendiliikmed:

3.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116) (B7-0316/2010)

- nõukogule:

McGuinness Mairead, Posselt Bernd, Harkin Marian, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Higgins Jim, Kelly Seán, Klute Jürgen, Mitchell Gay, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Czarnecki Ryszard, Howitt Richard

- komisjonile:

Gutiérrez-Cortines Cristina, Senyszyn Joanna, Papanikolaou Georgios, Ziobro Zbigniew, Posselt Bernd, Theocharous Eleni, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Messerschmidt Morten, Ludford Sarah, Gallagher Pat the Cope, Czarnecki Ryszard, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Nicholson James, Aylward Liam, Tarabella Marc, McAvan Linda, Crowley Brian, Howitt Richard, Martin David, Paleckis Justas Vincas, Angourakis Charalampos, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Higgins Jim, Kelly Seán, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Bendtsen Bendt, Belet Ivo, Van Brempt Kathleen, Toussas Georgios, Szymański Konrad, El Khadraoui Saïd

3.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek Hiina tomatite importimise kohta Euroopasse (B7-0404/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta mitte lugeda villa loomse päritoluga kõrvalsaaduseks (B7-0405/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ITRE

- Vasilica Viorica Dăncilă. Resolutsiooni ettepanek kutseõppekavade loomise kohta noortele põllumajandustootjatele (B7-0406/2010)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

EMPL


7. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115)::

- (O-0079/2010/rév.2), mille esitas(id) Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer ja Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE nimel, James Nicholson ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos ja Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Läbirääkimiste taasalustamine Mercosuriga assotsieerimislepingu sõlmimiseks ja selle mõju ELi põllumajandusele (B7-0315/2010/rév.1);

- (O-0091/2010), mille esitas(id) Luis Yáñez-Barnuevo García fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Valmistumine 14. juulil 2010. aastal Brasiilias toimuvaks ELi ja Brasiilia tippkohtumiseks (B7-0317/2010);

- (O-0095/2010), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevus (B7-0318/2010).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Ana Gomes: Surmanuhtluse kaotamine ja Mumia Abu-Jamali juhtum (0058/2010),

- Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta ja Rita Borsellino: Puhas parlament (0059/2010).


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE ja fraktsiooni ALDE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

CULT komisjon: Ildikó Gáll-Pelcz,

LIBE komisjon: Jan Mulder,

finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon: Danuta Maria Hübner,

FEMM komisjon: Jolanta Emilia Hibner ei ole enam komisjoni liige,

delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis: Ildikó Gáll-Pelcz,

delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: Lara Comi asemel Giovanni Collino,

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Lara Comi asemel Giovanni Collino,

delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks: Giovanni Collino asemel Lara Comi.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi vaheline raamleping.


10. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

17. juuni 2010

Reiner Husemann (nr 0502/2010); Andrejs Saiko (nr 0503/2010); (nimi salastatud) (nr 0504/2010); Elbżieta Janczur (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) (nr 0505/2010); (nimi salastatud) (nr 0506/2010); (nimi salastatud) (nr 0507/2010); Helmut Schröder (nr 0508/2010); Jan Wilinski (nr 0509/2010); Helmut Moreth (nr 0510/2010); Caroline Lindström (nr 0511/2010); Elena Oana Catrinel Grădinaru (nr 0512/2010); Tom Muirhead (nr 0513/2010); Anna Maria Gigante (nr 0514/2010); Robert Walczak (nr 0515/2010); Andrzej Warchoł (Grupa Mieszkańców Miasta Pionki) (5 allkirja) (nr 0516/2010); Jörg Styrie (Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.) (nr 0517/2010); Helga Petrat (nr 0518/2010); Zdzisław Wściubiak (nr 0519/2010); Thomas Kramm (2 allkirja) (nr 0520/2010); Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (nr 0521/2010); Michael Tschoetschel (nr 0522/2010); (nimi salastatud) (nr 0523/2010); Cándido Quintana Arteaga (Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz) (nr 0524/2010); Ángel Arozamena Sierra (nr 0525/2010); Catarina De Sousa Certal Martins (nr 0526/2010); Arami Latapia Taeño (nr 0527/2010); Luciano Gómez Gómez (Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores de Huelva (FIA-UGT)) (nr 0528/2010); Aleksandar Nenchev (nr 0529/2010); Bernard Bailly (Association "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan") (nr 0530/2010); Vinciane Berckmans (nr 0531/2010); (nimi salastatud) (nr 0532/2010); Sofia Constantin (2 allkirja) (nr 0533/2010); Graziano Bonardelli (nr 0534/2010); Eugenio Moschini (nr 0535/2010);

Eugenio Moschini (nr 0536/2010); (nimi salastatud) (nr 0537/2010); (nimi salastatud) (nr 0538/2010); Roberto Marcoccio (nr 0539/2010); Luigi Fiore (nr 0540/2010); Agustín Martínez Peña (nr 0541/2010); José Ramón Tolosa González (nr 0542/2010); Ignacio Berenguel Escobar (Ayuntamiento de El Ejido) (nr 0543/2010).

1. juuli 2010

David Mark Lambert (nr 0544/2010); Cătălin Doru Chiaga (nr 0545/2010); Antonela Adina Baltat (nr 0546/2010); Wojciech Jędrocha (nr 0547/2010); Mihaela Buzica (nr 0548/2010); Ričardas Pūkas (nr 0549/2010); Sándor Polgár (nr 0550/2010); Sebastian Fischer (nr 0551/2010); Vladas Lukoševičius (nr 0552/2010); Terence Paul Owen (nr 0553/2010); (nimi salastatud) (nr 0554/2010); (nimi salastatud) (nr 0555/2010); (nimi salastatud) (nr 0556/2010); Bogdan Iliescu (nr 0557/2010); Astrid Verheul (nr 0558/2010); Reinhard Treudler (nr 0559/2010); Florin Stăncescu (nr 0560/2010); (nimi salastatud) (nr 0561/2010); Agnieszka Sieczkowska (nr 0562/2010); Franz Zach (nr 0563/2010); Jonathan Marshall (nr 0564/2010); Nicolae Călin Dejeu (nr 0565/2010); Eric Berg (nr 0566/2010); Maciej Niepsuj (Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa) (nr 0567/2010); Sándor Polgár (nr 0568/2010); Sándor Polgár (nr 0569/2010); Prince Macquine Utubor Utabor (nr 0570/2010); (nimi salastatud) (nr 0571/2010); Elena Bruca (nr 0572/2010); (nimi salastatud) (nr 0573/2010); (nimi salastatud) (nr 0574/2010); Helen Prior (nr 0575/2010); Roberto Sánchez Ramos (nr 0576/2010); Hannelore Barbas (nr 0577/2010).


11. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, mida on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 16/2010 (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 – 2010/2081(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, mida on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 17/2010 (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 – 2010/2082(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, mida on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 24/2010 (N7-0029/2010 - C7-0155/2010 – 2010/2093(GBD)).


12. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2010. aasta märtsi I osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


13. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 0010/2010 ja 0011/2010 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


14. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja juuli I osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 444.569/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Verts/ALE ja S&D fraktsioonide taotlus viia järgmisele istungiperioodile üle arutelu, mis käsitleb Marielle Gallo raportit intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta siseturul (A7-0175/2010).

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, kes toetas taotlust ja Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (140 poolt, 135 vastu, 1 erapooletu).

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

ECR fraktsiooni taotlus muuta inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamise järgekorda järgmiselt (kodukorra artikkel 122):

- Zimbabwe (lõpliku päevakorra projekti punkt 164)

- Venezuela (lõpliku päevakorra projekti punkt163)

- Põhja-Korea (lõpliku päevakorra projekti punkt 165)

Sõna võtsid Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel, kes toetas seda, Martin Schulz ja Martin Callanan.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Tööplaan kinnitati.


15. Bussisõitjate õigused ***II - Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian ja Inés Ayala Sender tutvustasid soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Werner Kuhn fraktsiooni PPE nimel, Brian Simpson fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philip Bradbourn fraktsiooni ECR nimel, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch ja Corien Wortmann-Kool.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer ja Philippe Juvin.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Siim Kallas, Antonio Cancian ja Inés Ayala Sender.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.9 ja 6.7.2010protokoll punkt 6.10.


16. Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Anne E. Jensen tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Frieda Brepoels fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Georgios Koumoutsakos, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi ja Ádám Kósa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Antonio Cancian, Franz Obermayr ja Licia Ronzulli.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Anne E. Jensen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.11.


17. Sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ [KOM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Dirk Sterckx tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Debora Serracchiani fraktsiooni S&D nimel, Jean-Paul Besset fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, ja Dominique Riquet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău ja Gesine Meissner.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Dirk Sterckx.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.12.


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

18. Transpordi jätkusuutlik tulevik (arutelu)

Raport transpordi jätkusuutliku tuleviku kohta [2009/2096(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Mathieu Grosch tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsidJo Leinen (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Antonio Cancian (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Georgios Toussas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Joachim Zeller, Magdalena Alvarez, Oreste Rossi, Carlo Fidanza ja Knut Fleckenstein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Luis de Grandes Pascual, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Gesine Meissner, João Ferreira, Franz Obermayr ja Mairead McGuinness.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Janusz Władysław Zemke, Inés Ayala Sender ja Hella Ranner.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Mathieu Grosch.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.13.


19. Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanne (arutelu)

Raport petitsioonikomisjoni arutelude kohta aastal 2009 [2009/2139(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Carlos José Iturgaiz Angulo tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Pascale Gruny fraktsiooni PPE nimel, Chrysoula Paliadeli fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Erminia Mazzoni, Kinga Göncz, Peter Jahr, Simon Busuttil ja Lena Kolarska-Bobińska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Sonia Alfano, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Andrzej Grzyb ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Carlos José Iturgaiz Angulo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.14.


ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boştinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb ja Mairead McGuinness.


21. Noorte tööturule juurdepääsu soodustamine ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine (lühiettekanne)

Raport noorte tööturule juurdepääsu soodustamise ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamise kohta [2009/2221(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

Emilie Turunen tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jarosław Kalinowski, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Angelika Werthmann, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Seán Kelly, Frédéric Daerden ja Katarína Neveďalová.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident)

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.15.


22. Ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormid (lühiettekanne)

Raport ebatüüpiliste lepingute, kaitstud töökarjääri, turvalise paindlikkuse ja sotsiaalse dialoogi uute vormide kohta [2009/2220(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

Pascale Gruny tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabeth Köstinger, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo ja Oreste Rossi.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.16.


23. Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” (lühiettekanne)

Raport komisjoni rohelise raamatu „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” kohta [2009/2153(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

José Manuel Fernandes tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jarosław Kalinowski, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Wojciech Michał Olejniczak, Sonia Alfano, Julie Girling ja Piotr Borys.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.17.


24. Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (lühiettekanne)

Raport Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas [2009/2230(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

Wojciech Michał Olejniczak tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Artur Zasada, Piotr Borys, Olga Sehnalová, Csaba Sándor Tabajdi, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.7.


25. ELi regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (lühiettekanne)

Raport ELi regionaalpoliitika panuse kohta rahandus- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 [2009/2234(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Czesław Adam Siekierski ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2010protokoll punkt 6.8.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 444.569/OJMA).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alves, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Győri, Gyürk, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika