Index 
Proces-verbal
PDF 225kWORD 144k
Luni, 5 iulie 2010 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Bugetul general pentru exerciţiul financiar 2011 (termen de depunere a proiectelor de amendamente)
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 6.Depunere de documente
 7.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 8.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Petiţii
 11.Transferuri de credite
 12.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 13.Declaraţii scrise caduce
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul ***II - Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare ***II (dezbatere)
 16.Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport ***II (dezbatere)
 17.Formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturi ***I (dezbatere)
 18.Un viitor sustenabil pentru transporturi (dezbatere)
 19.Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2009 (dezbatere)
 20.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor (prezentare succintă)
 22.Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog social (prezentare succintă)
 23.Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 24.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune (prezentare succintă)
 25.Contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 (prezentare succintă)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 27.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2010 - 2011

Şedinţele dintre 5 şi 8 iulie 2010

STRASBOURG

PROCES-VERBAL

LUNI 5 IULIE 2010

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Debora Serracchiani a anunţat că a fost prezentă, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie referitoare la recentele inundaţii din România, Asturia şi alte regiuni din Europa.

Preşedintele a denunţat tratamentul aplicat membrilor comunităţii Baha'i de către autorităţile iraniene şi a solicitat acestora să respecte normele internaţionale privind drepturile minorităţilor. Preşedintele a condamnat, de asemenea, pedeapsa cu moartea aplicată minorilor în această ţară.

Preşedintele a amintit comemorarea a 10 ani de la moartea lui Jan Karski, primul care a relatat despre exterminarea evreilor din Europa.


4. Bugetul general pentru exerciţiul financiar 2011 (termen de depunere a proiectelor de amendamente)

Preşedintele a anunţat că termenele de depunere a proiectelor de amendamente la bugetul general pentru exerciţiul financiar 2011 au fost stabilite după cum urmează, de comun acord cu Comisia pentru bugete:

- pentru comisiile parlamentare şi deputaţi (cel puţin 40 de deputaţi): miercuri, 8 septembrie 2010, ora 12.00;

- pentru grupurile politice: miercuri, 15 septembrie 2010, ora 12.00.


5. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (00018/2010/LEX - C7-0163/2010 - 2008/0192(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport (00025/2010/LEX - C7-0164/2010 - 2008/0263(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) (00013/2010/LEX - C7-0165/2010 - 2009/0110(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului (00019/2010/LEX - C7-0166/2010 - 2008/0238(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului de acordare de asistenţă macrofinanciară Ucrainei (00020/2010/LEX - C7-0167/2010 - 2009/0162(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (00023/2010/LEX - C7-0168/2010 - 2009/0138(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003 (00017/2010/LEX - C7-0169/2010 - 2009/0116(COD))


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

2) de către comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte:

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității bancare europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)) - ECON - Raportor: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene (COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)) - ECON - Raportor: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0166/2010)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)) - ECON - Raportor: Ramon Tremosa I Balcells (A7-0167/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice (COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)) - ECON - Raportoare: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)) - ECON - Raportor: Sven Giegold (A7-0169/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)) - ECON - Raportor: Peter Skinner (A7-0170/2010)

- Recomandare referitoare la proiectul de propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalităţile de participare a statelor respective la activităţile Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (COM(2009)0255 - 2009/0073(NLE)) - LIBE - Raportor: Philip Claeys (A7-0172/2010)

- Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta (05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)) - LIBE - Raportor: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

- Raport referitor la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piaţa internă (2009/2178(INI)) - JURI - Raportoare: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

- Raport privind deliberările Comisiei pentru petiţii în cursul anului 2009 (2009/2139(INI)) - PETI - Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

- Raport Un viitor sustenabil pentru transporturi (2009/2096(INI)) - TRAN - Raportor: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

- Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)) - ENVI - Raportor: Jo Leinen (A7-0191/2010)

- Raport referitor la contractele atipice, securizarea parcursului profesional, flexisecuritate și noile forme de dialog social (2009/2220(INI)) - EMPL - Raportoare: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

- Raport referitor la promovarea accesului tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și uceniciilor (2009/2221(INI)) - EMPL - Raportoare: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

- Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să adere la Convenția referitoare la expozițiile internaționale semnată la Paris la 22 noiembrie 1928 și completată de protocoalele din 10 mai 1948, 16 noiembrie 1966, 30 noiembrie 1972 și de modificările din 24 iunie 1982 și 31 ma1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)) - INTA - Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

- Raport Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune (2009/2230(INI)) - REGI - Raportor: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

- Raport referitor la Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană (2009/2153(INI)) - ENVI - Raportor: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

- Raport referitor la viitorul politicii agricole comune după 2013 (2009/2236(INI)) - AGRI - Raportor: George Lyon (A7-0204/2010)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și resecuritizare, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare (COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)) - ECON - Raportoare: Arlene Mccarthy (A7-0205/2010)

- Raport referitor la contribuția politicii regionale a UE la combaterea crizei economice și financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 (2009/2234(INI)) - REGI - Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

- Raport referitor la regimul importului de produse pescărești și de acvacultură în UE în perspectiva reformei PCP (2009/2238(INI)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A7-0207/2010)

- Raport referitor la remunerarea directorilor societăților cotate la bursă și la politicile de remunerare din sectorul serviciilor financiare (2010/2009(INI)) - ECON - Raportor: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

- Raport conținând recomandări către Comisie privind gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (2010/2006(INI)) - ECON - Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

- Raport privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM)) - JURI - Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

- Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)) - ECON - Raportor: Othmar Karas (A7-0220/2010)

2.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD)) - ENVI - Raportor: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură privind adoptarea unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD)) - ENVI - Raportoare: Caroline Lucas (A7-0149/2010)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 şi a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD)) - ENVI - Raportoare: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) - TRAN - Raportor: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

- ***II Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)) - TRAN - Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)) - TRAN - Raportoare: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

3) de către deputaţi:

3.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 116 din Regulamentul de procedură) (B7-0316/2010)

- Consiliului:
McGuinness Mairead, Posselt Bernd, Harkin Marian, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Higgins Jim, Kelly Seán, Klute Jürgen, Mitchell Gay, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Czarnecki Ryszard, Howitt Richard

- Comisiei:
Gutiérrez-Cortines Cristina, Senyszyn Joanna, Papanikolaou Georgios, Ziobro Zbigniew, Posselt Bernd, Theocharous Eleni, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Messerschmidt Morten, Ludford Sarah, Gallagher Pat the Cope, Czarnecki Ryszard, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Nicholson James, Aylward Liam, Tarabella Marc, McAvan Linda, Crowley Brian, Howitt Richard, Martin David, Paleckis Justas Vincas, Angourakis Charalampos, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Higgins Jim, Kelly Seán, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Bendtsen Bendt, Belet Ivo, Van Brempt Kathleen, Toussas Georgios, Szymański Konrad, El Khadraoui Saïd

3.2) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la importul de tomate chinezeşti în Europa (B7-0404/2010)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI, ENVI

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la necesitatea de a nu considera lâna ca subprodus de origine animală (B7-0405/2010)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, ITRE

- Vasilica Viorica Dăncilă. Propunere de rezoluție privind instituirea de programe pentru formarea profesională a tinerilor agricultori (B7-0406/2010)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

EMPL


7. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0079/2010/rév.2) adresată de Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, James Nicholson şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, George Lyon, în numele Grupului ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos şi Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Comisiei: Implicaţiile asupra agriculturii UE ale reluării negocierilor cu Mercosur în vederea încheierii unui acord de asociere (B7-0315/2010/rev. 1);

- (O-0091/2010) adresată de Luis Yáñez-Barnuevo García, în numele Grupului S&D, Comisiei: Pregătirea următoarei reuniuni la nivel înalt UE-Brazilia din 14 iulie 2010 în Brazilia (B7-0317/2010);

- (O-0095/2010) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Fondul european de stabilitate financiară și mecanismul european de stabilizare financiară și acțiuni viitoare (B7-0318/2010).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler şi Ana Gomes, privind abolirea pedepsei capitale și cazul lui Mumia Abu-Jamal (0058/2010);

- Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta şi Rita Borsellino, privind un Parlament ireproșabil (0059/2010).


8. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE şi a Grupului ALDE următoarele cereri de numire:

CULT: Ildikó Gáll-Pelcz

LIBE: Jan Mulder

Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială: Danuta Maria Hübner

FEMM: Jolanta Emilia Hibner nu mai este membru

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Croaţia: Ildikó Gáll-Pelcz

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: Lara Comi în locul lui Giovanni Collino

Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Lara Comi în locul lui Giovanni Collino

Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan: Giovanni Collino în locul Larei Comi.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

- Acord-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte.


10. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

17 iunie 2010

Reiner Husemann (nr. 0502/2010); Andrejs Saiko (nr. 0503/2010); (nume confidenţial) (nr. 0504/2010); Elbżieta Janczur (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) (nr. 0505/2010); (nume confidenţial) (nr. 0506/2010); (nume confidenţial) (nr. 0507/2010); Helmut Schröder (nr. 0508/2010); Jan Wilinski (nr. 0509/2010); Helmut Moreth (nr. 0510/2010); Caroline Lindström (nr.0511/2010); Elena Oana Catrinel Grădinaru (nr.0512/2010); Tom Muirhead (nr. 0513/2010); Anna Maria Gigante (nr. 0514/2010); Robert Walczak (nr. 0515/2010); Andrzej Warchoł (Grupa Mieszkańców Miasta Pionki) (5 semnături) (nr.0516/2010); Jörg Styrie (Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.) (nr. 0517/2010); Helga Petrat (nr. 0518/2010); Zdzisław Wściubiak (nr. 0519/2010); Thomas Kramm (2 semnături) (nr. 0520/2010); Pater Don Demidoff (Liga pentru Renaştere Morală) (nr. 0521/2010); Michael Tschoetschel (nr. 0522/2010); (nume confidenţial) (nr. 0523/2010); Cándido Quintana Arteaga (Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz) (nr. 0524/2010); Ángel Arozamena Sierra (nr. 0525/2010); Catarina De Sousa Certal Martins (nr. 0526/2010); Arami Latapia Taeño (nr. 0527/2010); Luciano Gómez Gómez (Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores de Huelva (FIA-UGT)) (nr. 0528/2010); Aleksandar Nenchev (nr. 0529/2010); Bernard Bailly (Asociaţia "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan") (nr. 0530/2010); Vinciane Berckmans (nr. 0531/2010); (nume confidenţial) (nr. 0532/2010); Sofia Constantin (2 semnături) (nr. 0533/2010); Graziano Bonardelli (nr. 0534/2010); Eugenio Moschini (nr. 0535/2010); Eugenio Moschini (nr. 0536/2010); (nume confidenţial) (nr. 0537/2010); (nume confidenţial) (nr. 0538/2010); Roberto Marcoccio (nr. 0539/2010); Luigi Fiore (nr. 0540/2010); Agustín Martínez Peña (nr. 0541/2010); José Ramón Tolosa González (nr. 0542/2010); Ignacio Berenguel Escobar (Ayuntamiento de El Ejido) (nr. 0543/2010).

1 iulie 2010

David Mark Lambert (nr. 0544/2010); Cătălin Doru Chiaga (nr. 0545/2010); Antonela Adina Baltat (nr. 0546/2010); Wojciech Jędrocha (nr. 0547/2010); Mihaela Buzica (nr. 0548/2010); Ričardas Pūkas (nr. 0549/2010); Sándor Polgár (nr. 0550/2010); Sebastian Fischer (nr. 0551/2010); Vladas Lukoševičius (nr. 0552/2010); Terence Paul Owen (nr. 0553/2010); (nume confidenţial) (nr. 0554/2010); (nume confidenţial) (nr. 0555/2010); (nume confidenţial) (nr. 0556/2010); Bogdan Iliescu (nr. 0557/2010); Astrid Verheul (nr. 0558/2010); Reinhard Treudler (nr. 0559/2010); Florin Stăncescu (nr. 0560/2010); (nume confidenţial) (nr. 0561/2010); Agnieszka Sieczkowska (nr. 0562/2010); Franz Zach (nr. 0563/2010); Jonathan Marshall (nr. 0564/2010); Nicolae Călin Dejeu (nr. 0565/2010); Eric Berg (nr. 0566/2010); Maciej Niepsuj (Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa) (nr. 0567/2010); Sándor Polgár (nr. 0568/2010); Sándor Polgár (nr. 0569/2010); Prince Macquine Utubor Utabor (nr. 0570/2010); (nume confidenţial) (nr. 0571/2010); Elena Bruca (nr. 0572/2010); (nume confidenţial) (nr. 0573/2010); (nume confidenţial) (nr. 0574/2010); Helen Prior (nr. 0575/2010); Roberto Sánchez Ramos (nr. 0576/2010); Hannelore Barbas (nr. 0577/2010).


11. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astfel cum a fost interpretat la punctul 20 din Declaraţia comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea de transfer de credite DEC 16/2010 a Comisiei Europene (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 – 2010/2081(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astfel cum a fost interpretat la punctul 20 din Declaraţia comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea de transfer de credite DEC 17/2010 a Comisiei Europene (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 – 2010/2082(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astfel cum a fost interpretat la punctul 20 din Declaraţia comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea de transfer de credite DEC 24/2010 a Comisiei Europene (N7-0029/2010 - C7-0155/2010 – 2010/2093(GBD)).


12. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune martie I 2010 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


13. Declaraţii scrise caduce

Întrucât nu au întrunit numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 0010/2010 şi 0011/2010 au devenit caduce în conformitate cu articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


14. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din iulie I (PE 444.569/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Cerere din partea Grupului Verts/ALE şi a Grupului S&D vizând amânarea pentru o perioadă de sesiune viitoare a dezbaterii privind raportul lui Marielle Gallo referitor la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă (A7-0175/2010).

Au intervenit: Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, care s-a alăturat acesteia, şi Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care i s-a opus.

Cu VE (140 pentru, 135 împotrivă, 1 abţinere), Parlamentul a aprobat cererea.

Marţi

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cerere din partea Grupului ECR vizând modificarea ordinii dezbaterilor privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură) după cum urmează:

- Zimbabwe (punctul 164 din PDOJ)

- Venezuela (punctul 163 din PDOJ)

- Coreea de Nord (punctul 165 din PDOJ)

Au intervenit: Martin Callanan, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, care s-a alăturat acesteia, şi Martin Schulz şi Martin Callanan.

Parlamentul a aprobat cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


15. Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul ***II - Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian şi Inés Ayala Sender şi-au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Werner Kuhn, în numele Grupului PPE, Brian Simpson, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Philip Bradbourn, în numele Grupului ECR, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch şi Corien Wortmann-Kool.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer şi Philippe Juvin.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Siim Kallas, Antonio Cancian şi Inés Ayala Sender.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 6.7.2010 şi punctul 6.10 al PV din 6.7.2010.


16. Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Anne E. Jensen a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Dieter-Lebrecht Koch, în numele Grupului PPE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Georgios Koumoutsakos, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi şi Ádám Kósa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Franz Obermayr şi Licia Ronzulli.

Au intervenit: Siim Kallas şi Anne E. Jensen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 6.7.2010.


17. Formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturile statelor membre ale Comunității și de abrogare a Directivei 2002/6/CE [COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Dirk Sterckx şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Debora Serracchiani, în numele Grupului S&D, Jean-Paul Besset, în numele Grupului Verts/ALE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, şi Dominique Riquet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău şi Gesine Meissner.

Au intervenit: Siim Kallas şi Dirk Sterckx.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 6.7.2010.


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

18. Un viitor sustenabil pentru transporturi (dezbatere)

Raport referitor la un viitor sustenabil pentru transporturi [2009/2096(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Mathieu Grosch şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Jo Leinen (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Antonio Cancian (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Seán Kelly (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Georgios Toussas, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, Joachim Zeller, Magdalena Alvarez, Oreste Rossi, Carlo Fidanza şi Knut Fleckenstein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Luis de Grandes Pascual, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Gesine Meissner, João Ferreira, Franz Obermayr şi Mairead McGuinness.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Janusz Władysław Zemke, Inés Ayala Sender şi Hella Ranner.

Au intervenit: Siim Kallas şi Mathieu Grosch.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 6.7.2010.


19. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2009 (dezbatere)

Raport privind deliberările Comisiei pentru petiţii în cursul anului 2009 [2009/2139(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Carlos José Iturgaiz Angulo şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Pascale Gruny, în numele Grupului PPE, Chrysoula Paliadeli, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Angelika Werthmann, neafiliată, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz, Peter Jahr, Simon Busuttil şi Lena Kolarska-Bobińska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Sonia Alfano, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Andrzej Grzyb şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Carlos José Iturgaiz Angulo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.14 al PV din 6.7.2010.


A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

20. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boştinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb şi Mairead McGuinness.


21. Promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor (prezentare succintă)

Raport referitor la promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi la consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor [2009/2221(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

Emilie Turunen a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jarosław Kalinowski, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Angelika Werthmann, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Seán Kelly, Frédéric Daerden şi Katarína Neveďalová.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei)

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 6.7.2010.


22. Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog social (prezentare succintă)

Raport referitor la contractele atipice, securizarea parcursului profesional, flexisecuritate și noile forme de dialog social [2009/2220(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

Pascale Gruny a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elisabeth Köstinger, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo şi Oreste Rossi.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.16 al PV din 6.7.2010.


23. Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană (prezentare succintă)

Raport referitor la Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană [2009/2153(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

José Manuel Fernandes a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jarosław Kalinowski, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Wojciech Michał Olejniczak, Sonia Alfano, Julie Girling şi Piotr Borys.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.17 al PV din 6.7.2010.


24. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune (prezentare succintă)

Raport Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune [2009/2230(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

Wojciech Michał Olejniczak a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Artur Zasada, Piotr Borys, Olga Sehnalová, Csaba Sándor Tabajdi, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski şi Petru Constantin Luhan.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 6.7.2010.


25. Contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 (prezentare succintă)

Raport referitor la contribuția politicii regionale a UE la combaterea crizei economice și financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 [2009/2234(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Czesław Adam Siekierski şi Elena Băsescu.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost examinat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 6.7.2010.


26. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 444.569/OJMA).


27. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alves, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Győri, Gyürk, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate