Zoznam 
Zápisnica
PDF 225kWORD 135k
Pondelok, 5. júla 2010 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Všeobecný rozpočet EÚ na rozpočtový rok 2011 (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 6.Predložené dokumenty
 7.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Petície
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 14.Program práce
 15.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***II - Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***II (rozprava)
 16.Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***II (rozprava)
 17.Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov ***I (rozprava)
 18.Udržateľná budúcnosť dopravy (rozprava)
 19.Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009 (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (stručná prezentácia)
 22.Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu (stručná prezentácia)
 23.Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (stručná prezentácia)
 24.Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (stručná prezentácia)
 25.Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE

2010 - 2011

Schôdza 5. až 8. júla 2010

ŠTRASBURG

ZÁPISNICA

PONDELOK 5. JÚLA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Debora Serracchiani informovala predsedníctvo, že sa zúčastnila, ale jej meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie k nedávnym záplavám v Rumunsku, Astúrii a ďalších regiónoch Európy.

Predseda odsúdil spôsob, akým iránske orgány zaobchádzajú s príslušníkmi bahájskeho spoločenstva a vyzval iránske orgány, aby dodržiavali medzinárodné normy v oblasti práv menšín. Zároveň odsúdil skutočnosť, že trest smrti sa v tejto krajine ukladá aj mladistvým.

Predseda pripomenul 10. výročie úmrtia Jana Karskiho, ktorý ako prvý podal spojencom správu o vyhladzovaní židovského národa.


4. Všeobecný rozpočet EÚ na rozpočtový rok 2011 (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Predseda oznámil, že lehoty na predloženie návrhov zmien a doplnení rozpočtu na rozpočtový rok 2011 boli so súhlasom Výboru pre rozpočet stanovené takto:

- pre parlamentné výbory a poslancov (najmenej 40 poslancov): streda 8. septembra 2010 o 12.00 h;

- pre politické skupiny: streda 15. septembra 2010 o 12.00 h.


5. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (00018/2010/LEX - C7-0163/2010 - 2008/0192(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na jej rozhrania s inými druhmi dopravy (00025/2010/LEX - C7-0164/2010 - 2008/0263(COD))

- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) (00013/2010/LEX - C7-0165/2010 - 2009/0110(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (00019/2010/LEX - C7-0166/2010 - 2008/0238(COD))

- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine (00020/2010/LEX - C7-0167/2010 - 2009/0162(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (00023/2010/LEX - C7-0168/2010 - 2009/0138(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1984/2003 (00017/2010/LEX - C7-0169/2010 - 2009/0116(COD))


6. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES, a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo (KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0166/2010)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Ramon Tremosa I Balcells (A7-0167/2010)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Sven Giegold (A7-0169/2010)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Peter Skinner (A7-0170/2010)

- Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežactvom na strane druhej o dojednaní foriem účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (KOM(2009)0255 - 2009/0073(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Philip Claeys (A7-0172/2010)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Islandom a Nórskom na účely uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, a rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, vrátane jeho prílohy (05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Simon Busuttil (A7-0173/2010)

- Správa o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (2009/2178(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

- Správa o výsledku rokovaní Výboru pre petície počas roku 2009 (2009/2139(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

- Správa o udržateľnej budúcnosti dopravy (2009/2096(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v oblasti Stredozemného mora k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora v mene Európskeho spoločenstva (09132/2010 - C7-0128/2010 - 2010/0016(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajca: Jo Leinen (A7-0191/2010)

- Správa o atypických zmluvách, zabezpečených profesionálnych dráhach, flexiistote a nových formách sociálneho dialógu (2009/2220(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Pascale Gruny (A7-0193/2010)

- Správa o podpore prístupu mládeže na trh práce, posilnení postavenia stážistov, stáží a odbornej prípravy (2009/2221(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Emilie Turunen (A7-0197/2010)

- Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje pristúpiť k Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísanému 22. novembra 1928 v Paríži, doplnenému protokolmi z 10. mája 1948, 16. novembra 1966, 30. novembra 1972, zmenou a doplnením z 24. júna 1982 a zmenou a doplnením z 31. mája 1988 (08100/2010 - C7-0105/2010 - 2010/0015(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: George Sabin Cutaş (A7-0201/2010)

- Správa o Stratégii Európskej únie pre región Baltického mora a o úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (2009/2230(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

- Správa o Zelenej knihe Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (2009/2153(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

- Správa o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 (2009/2236(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: George Lyon (A7-0204/2010)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (KOM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Arlene Mccarthy (A7-0205/2010)

- Správa o prínose regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 (2009/2234(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

- Správa o režime dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (2009/2238(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Alain Cadec (A7-0207/2010)

- Správa o odmeňovaní riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností na burze a o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (2010/2009(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničnom krízovom riadení v bankovom sektore (2010/2006(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Valdemara Tomaševského (2010/2047(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0214/2010)

- Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite. (KOM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Othmar Karas (A7-0220/2010)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania) (prepracované znenie) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Caroline Lucas (A7-0149/2010)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1331/2008 a zrušení nariadenia (ES) č. 258/97 a nariadenia Komisie (ES) č. 1852/2001 (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

3) poslancov

3.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (článok 109 rokovacieho poriadku) (B7-0316/2010)

- Rade:

McGuinness Mairead, Posselt Bernd, Harkin Marian, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Higgins Jim, Kelly Seán, Klute Jürgen, Mitchell Gay, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Czarnecki Ryszard, Howitt Richard

- Komisii:
Gutiérrez-Cortines Cristina, Senyszyn Joanna, Papanikolaou Georgios, Ziobro Zbigniew, Posselt Bernd, Theocharous Eleni, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Messerschmidt Morten, Ludford Sarah, Gallagher Pat the Cope, Czarnecki Ryszard, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Nicholson James, Aylward Liam, Tarabella Marc, McAvan Linda, Crowley Brian, Howitt Richard, Martin David, Paleckis Justas Vincas, Angourakis Charalampos, Blinkevičiūtė Vilija, Iacolino Salvatore, Higgins Jim, Kelly Seán, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Bendtsen Bendt, Belet Ivo, Van Brempt Kathleen, Toussas Georgios, Szymański Konrad, El Khadraoui Saïd

3.2) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o dovoze čínskych paradajok do Európy (B7-0404/2010)

pridelené

gestorský :

INTA

stanovisko :

AGRI, ENVI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o potrebe nepovažovať vlnu za vedľajší živočíšny produkt (B7-0405/2010)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

AGRI, ITRE

- Vasilica Viorica Dăncilă. Návrh uznesenia o vypracovaní programov odborného vzdelávania pre mladých poľnohospodárov (B7-0406/2010)

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

EMPL


7. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0079/2010/rév.2) , ktorú položili Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer a Jean-Pierre Audy v mene skupiny PPE, James Nicholson a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, José Bové v mene skupiny Verts/ALE, George Lyon v mene skupiny ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos a Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Dôsledky opätovného otvorenia rokovaní s krajinami Mercosuru o uzatvorení asociačnej dohody na poľnohospodárstvo EÚ (B7-0315/2010/rev.1);

- (O-0091/2010) , ktorú položil Luis Yáñez-Barnuevo García v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Príprava nadchádzajúceho/budúceho samitu EÚ - Brazília 14. júla 2010 v Brazílii (B7-0317/2010);

- (O-0095/2010) , ktorú položila Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce akcie (B7-0318/2010).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Ana Gomes, o zrušení trestu smrti a o prípade Mumiu Abu-Jamala (0058/2010);

- Sonia Alfano, Eva Joly, Rosario Crocetta a Rita Borsellino, o bezúhonnosti Parlamentu (0059/2010).


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a ALDE tieto žiadosti o menovania:

výbor CULT: Ildikó Gáll-Pelcz

výbor LIBE: Jan Mulder

Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu: Danuta Maria Hübner

výbor FEMM: Jolanta Emilia Hibner už nie je jeho členkou

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko: Ildikó Gáll-Pelcz

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko: Lara Comi , ktorým je nahradený Giovanni Collino

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Lara Comi, ktorou je nahradený Giovanni Collino

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: Giovanni Collino, ktorým je nahradená Lara Comi.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

- Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.


10. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 17. júna 2010

Reiner Husemann (č.° 0502/2010); Andrejs Saiko (č.0503/2010); (meno je utajené) (č. 0504/2010); Elbżieta Janczur (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce) (č. 0505/2010); (meno je utajené) (č. 0506/2010); (meno je utajené) (č. 0507/2010); Helmut Schröder (č. 0508/2010); Jan Wilinski (č. 0509/2010); Helmut Moreth (č. 0510/2010); Caroline Lindström (č. 0511/2010); Elena Oana Catrinel Grădinaru (č. 0512/2010); Tom Muirhead (č. 0513/2010); Anna Maria Gigante (č.0514/2010); Robert Walczak (č. 0515/2010); Andrzej Warchoł (Grupa Mieszkańców Miasta Pionki) (5 podpisov) (č. 0516/2010); Jörg Styrie (Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.) (č.0517/2010); Helga Petrat (č. 0518/2010); Zdzisław Wściubiak (č. 0519/2010); Thomas Kramm (2 podpisy) (č. 0520/2010); Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (č. 0521/2010); Michael Tschoetschel (č. 0522/2010); (meno je utajené) (č.0523/2010); Cándido Quintana Arteaga (Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz) (č.0524/2010); Ángel Arozamena Sierra (č. 0525/2010); Catarina De Sousa Certal Martins (č.0526/2010); Arami Latapia Taeño (č. 0527/2010); Luciano Gómez Gómez (Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores de Huelva (FIA-UGT)) (č.

0528/2010); Aleksandar Nenchev (č. 0529/2010); Bernard Bailly (Association "Santé, Environnement, Vie, Eau en Morvan") (č. 0530/2010); Vinciane Berckmans (č.0531/2010); (meno je utajené) (č. 0532/2010); Sofia Constantin (2 podpisy) (č. 0533/2010); Graziano Bonardelli (č. 0534/2010); Eugenio Moschini (č. 0535/2010); Eugenio Moschini (č. 0536/2010); (meno je utajené) (č. 0537/2010); (meno je utajené) (č. 0538/2010); Roberto Marcoccio (č. 0539/2010); Luigi Fiore (č. 0540/2010); Agustín Martínez Peña (č. 0541/2010); José Ramón Tolosa González (č. 0542/2010); Ignacio Berenguel Escobar (Ayuntamiento de El Ejido) (č. 0543/2010).

Dňa 1. júla 2010

David Mark Lambert (č. 0544/2010); Cătălin Doru Chiaga (č. 0545/2010); Antonela Adina Baltat (č. 0546/2010); Wojciech Jędrocha (č. 0547/2010); Mihaela Buzica (č. 0548/2010); Ričardas Pūkas (č. 0549/2010); Sándor Polgár (č. 0550/2010); Sebastian Fischer (č. 0551/2010); Vladas Lukoševičius (č. 0552/2010); Terence Paul Owen (č. 0553/2010); (meno je utajené) (č. 0554/2010); (meno je utajené) (č. 0555/2010); (meno je utajené) (č. 0556/2010); Bogdan Iliescu (č. 0557/2010); Astrid Verheul (č. 0558/2010); Reinhard Treudler (č. 0559/2010); Florin Stăncescu (č. 0560/2010); (meno je utajené) (č. 0561/2010); Agnieszka Sieczkowska (č. 0562/2010); Franz Zach (č. 0563/2010); Jonathan Marshall (č. 0564/2010); Nicolae Călin Dejeu (č. 0565/2010); Eric Berg (č. 0566/2010); Maciej Niepsuj (Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa) (č. 0567/2010); Sándor Polgár (č. 0568/2010); Sándor Polgár (č. 0569/2010); Prince Macquine Utubor Utabor (č. 0570/2010); (meno je utajené) (č. 0571/2010); Elena Bruca (č. 0572/2010); (meno je utajené) (č. 0573/2010); (meno je utajené) (č. 0574/2010); Helen Prior (č. 0575/2010); Roberto Sánchez Ramos (č. 0576/2010); Hannelore Barbas (č. 0577/2010).


11. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 16/2010 Európskej komisie v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách v znení bodu 20 spoločného vyhlásenia o o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (N7-0023/2010 - C7-0130/2010 – 2010/2081(GBD)).

Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 17/2010 Európskej komisie v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách v znení bodu 20 spoločného vyhlásenia o o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (N7-0024/2010 - C7-0132/2010 – 2010/2082(GBD)).

Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 24/2010 Európskej komisie v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách v znení bodu 20 spoločného vyhlásenia o o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (N7-0029/2010 - C7-0155/2010 – 2010/2093(GBD)).


12. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej marcovej schôdzi je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


13. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 0010/2010 a 0011/2010 v súlade s článkom 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


14. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí z prvej júlovej schôdze (PE 444.569/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupín Verts/ALE a S&D o odklad rozpravy na tému správy Marielle Gallovej o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (A7-0175/2010) na niektoré budúce zasadnutie.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, s odôvodnením žiadosti, Martin Schulz v mene skupiny S&D, v prospech žiadosti, a Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý vystúpil proti žiadosti.

Parlament schválil žiadosť v EH (140 za, 135 proti, 1 sa zdržal).

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny ECR, aby bolo poradie rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 115 rokovacieho poraidku) zmenené takto:

- Zimbabwe (bod 164 PDOJ)

- Venezuela (bod 163 PDOJ)

- Severná Kórea (bod165 PDOJ)

Vystúpili títo poslanci: Martin Callanan v mene skupiny ECR, s odôvodnením žiadosti, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD, v prospech žiadosti, Martin Schulz a Martin Callanan.

Parlament žiadosť schválil.

Týmto bol stanovený program práce.


15. Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***II - Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Návrh odporúčania do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian a Inés Ayala Sender predložili odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo: Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Brian Simpson v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Philip Bradbourn v mene skupiny ECR, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch a Corien Wortmann-Kool.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer a Philippe Juvin.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo: Siim Kallas, Antonio Cancian a Inés Ayala Sender.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 6.7.2010 a bod 6.10 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


16. Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Anne E. Jensen uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili: Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Georgios Koumoutsakos, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi a Ádám Kósa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Franz Obermayr a Licia Ronzulli.

Vystúpili: Siim Kallas a Anne E. Jensen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


17. Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov Spoločenstva a ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES [COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dirk Sterckx (A7-0064/2010)

Dirk Sterckx uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Debora Serracchiani v mene skupiny S&D, Jean-Paul Besset v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR a Dominique Riquet.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău a Gesine Meissner.

Vystúpili: Siim Kallas a Dirk Sterckx.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

18. Udržateľná budúcnosť dopravy (rozprava)

Správa o udržateľnej budúcnosti dopravy [2009/2096(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Mathieu Grosch uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili: Jo Leinen (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Antonio Cancian (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Seán Kelly (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Georgios Toussas v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen nezaradená poslankyňa, Joachim Zeller, Magdalena Alvarez, Oreste Rossi, Carlo Fidanza a Knut Fleckenstein.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Luis de Grandes Pascual, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Gesine Meissner, João Ferreira, Franz Obermayr a Mairead McGuinness.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Janusz Władysław Zemke, Inés Ayala Sender a Hella Ranner.

Vystúpili: Siim Kallas a Mathieu Grosch.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


19. Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009 (rozprava)

Správa o výsledku rokovaní Výboru pre petície počas roku 2009 [2009/2139(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Carlos José Iturgaiz Angulo uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili: Pascale Gruny v mene skupiny PPE, Chrysoula Paliadeli v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Angelika Werthmann nezaradená poslankyňa, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz, Peter Jahr, Simon Busuttil a Lena Kolarska-Bobińska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Sonia Alfano, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Andrzej Grzyb a Czesław Adam Siekierski.

Vystúpili: Maroš Šefčovič a Carlos José Iturgaiz Angulo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boştinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb a Mairead McGuinness.


21. Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (stručná prezentácia)

Správa o podpore prístupu mládeže na trh práce a o posilnení postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania [2009/2221(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Emilie Turunen (A7-0197/2010)

Emilie Turunen predložila návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jarosław Kalinowski, Sergio Gaetano Cofferati, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Angelika Werthmann, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Seán Kelly, Frédéric Daerden a Katarína Neveďalová.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie)

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


22. Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu (stručná prezentácia)

Správa o atypických zmluvách, zabezpečených profesionálnych dráhach, flexiistote a nových formách sociálneho dialógu [2009/2220(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Pascale Gruny (A7-0193/2010)

Pascale Gruny predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elisabeth Köstinger, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo a Oreste Rossi.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.16 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


23. Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (stručná prezentácia)

Správa o Zelenej knihe Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii [2009/2153(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca José Manuel Fernandes (A7-0203/2010)

José Manuel Fernandes predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jarosław Kalinowski, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Wojciech Michał Olejniczak, Sonia Alfano, Julie Girling a Piotr Borys.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.17 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


24. Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (stručná prezentácia)

Správa o stratégii Európskej únie pre región Baltického mora a o úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti [2009/2230(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Wojciech Michał Olejniczak (A7-0202/2010)

Wojciech Michał Olejniczak predložil návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Artur Zasada, Piotr Borys, Olga Sehnalová, Csaba Sándor Tabajdi, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski a Petru Constantin Luhan.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


25. Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 (stručná prezentácia)

Správa o prínose regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 [2009/2234(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0206/2010)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou predložila návrh.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Czesław Adam Siekierski a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 6.7.2010.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 444.569/OJMA).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvarez, Alves, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Győri, Gyürk, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia