Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0161(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0163/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 22/09/2010 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Протокол
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург

11. Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск * - Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I - Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I - Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I - Европейски банков орган ***I - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) ***I - Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски комитет за системен риск [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски банков орган [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор [2010/2006(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo и Sven Giegold представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник- председател

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner и Elisa Ferreira представиха докладите.

Изказаха се: Olli Rehn (член на Комисията) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Sebastian Valentin Bodu (докладчик по становището на комисията JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (докладчик по становището на комисията JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (докладчик по становището на комисията JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (докладчик по становището на комисията JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (докладчик по становището на комисията JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (докладчик по становището на комисията AFCO), Markus Ferber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Martin Ehrenhauser, независим член на ЕП, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri и Jean-Pierre Audy.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly и Gay Mitchell.

Изказа се Michel Barnier.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник- председател

Изказаха се: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner и Elisa Ferreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 7.7.2010, точка 8.6 от протокола от 7.7.2010, точка 8.7 от протокола от 7.7.2010, точка 8.8 от протокола от 7.7.2010, точка 8.9 от протокола от 7.7.2010, точка 8.11 от протокола от 7.7.2010 и точка 8.12 от протокола от 7.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност