Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0161(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0163/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/09/2010 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

11. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * - Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I - Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I - Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I - Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [05551/2010 - C7-0014/2010- 2009/0141(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/EΚ, 2002/87/EΚ, 2003/6/EΚ, 2003/41/EΚ, 2003/71/EΚ, 2004/39/EΚ, 2004/109/EΚ, 2005/60/EΚ, 2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, και 2009/65/EΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0576 - C7-0251/2009- 2009/0161(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0503 - C7-0167/2009- 2009/0144(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [COM(2009)0499 - C7-0166/2009- 2009/0140(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [COM(2009)0501 - C7-0169/2009- 2009/0142(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων [COM(2009)0502 - C7-0168/2009- 2009/0143(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα [2010/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Οι Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo και Sven Giegold παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

Οι Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner και Elisa Ferreira παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sebastian Valentin Bodu (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudio Morganti, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri και Jean-Pierre Audy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly και Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner και Elisa Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010, σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010 και σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου