Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0161(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0163/2010

Arutelud :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hääletused :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 22/09/2010 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Protokoll
Teisipäev, 6. juuli 2010 - Strasbourg

11. Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega * – Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused ***I – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ***I – Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I – Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ***I – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ***I – Piiriülene kriisijuhtimine pangandussektoris (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta ühenduses ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Raport soovitustega komisjonile piiriüleseks kriisijuhtimiseks pangandussektoris [2010/2006(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo ja Sven Giegold tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ja Elisa Ferreira tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni liige) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sebastian Valentin Bodu (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0168/2010), Françoise Castex (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (JURI komisjoni arvamuse koostaja) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivo Strejček fraktsiooni ECR nimel, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta), Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri ja Jean-Pierre Audy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly ja Gay Mitchell.

Sõna võttis Michel Barnier.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner ja Elisa Ferreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2010protokoll punkt 8.57.7.2010protokoll punkt 8.67.7.2010protokoll punkt 8.77.7.2010protokoll punkt 8.87.7.2010protokoll punkt 8.97.7.2010protokoll punkt 8.11 ja 7.7.2010protokoll punkt 8.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika