Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0161(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0163/2010

Debates :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Balsojumi :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/09/2010 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 6. jūlijs - Strasbūra

11. Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību * – Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvaras ***I – Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ***I - Finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I – Eiropas Banku iestāde ***I – Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde ***I – Pārrobežu krīzes vadība banku nozarē (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0169/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošanu [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A7-0168/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Skinner (A7-0170/2010).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par pārrobežu krīzes vadību banku nozarē [2010/2006(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0213/2010).

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo un Sven Giegold iepazīstināja ar ziņojumiem.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner un Elisa Ferreira iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas loceklis) un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sebastian Valentin Bodu (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja) (A7-0168/2010), Françoise Castex (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Martin Ehrenhauser, pie grupām nepiederošs deputāts, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri un Jean-Pierre Audy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly un Gay Mitchell.

Uzstājās Michel Barnier.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner un Elisa Ferreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 7. jūlija protokola 8.5. punkts, 2010. gada 7. jūlija protokola 8.6. punkts, 2010. gada 7. jūlija protokola 8.7. punkts, 2010. gada 7. jūlija protokola 8.8. punkts, 2010. gada 7. jūlija protokola 8.9. punkts, 2010. gada 7. jūlija protokola 8.11. punkts, 2010. gada 7. jūlija protokola 8.12. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika