Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0161(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0163/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 22/09/2010 - 5.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Notulen
Dinsdag 6 juli 2010 - Straatsburg

11. Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's * - Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I - Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I - Macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I - Europese Bankautoriteit ***I - Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ***I - Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Bankautoriteit [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector [2010/2006(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo en Sven Giegold leiden de verslagen in.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner en Elisa Ferreira leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (lid van de Commissie) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sebastian Valentin Bodu (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Martin Ehrenhauser, niet-ingeschrevene, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri en Jean-Pierre Audy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly en Gay Mitchell.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner en Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 7.7.2010, punt 8.6 van de notulen van 7.7.2010, punt 8.7 van de notulen van 7.7.2010, punt 8.8 van de notulen van 7.7.2010, punt 8.9 van de notulen van 7.7.2010, punt 8.11 van de notulen van 7.7.2010 en punt 8.12 van de notulen van 7.7.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid